Občasník – Říjen 2010

Slovo na úvod …..

„ KAŽDÝ Z NÁS CHCE SVŮJ ŽIVOT PROŽÍT CO NEJKVALITNĚJI.

I KDYŽ SE NÁZORY NA HODNOTY,

KTERÉ „KVALITNÍ ŽIVOT „ VYTVÁŘEJÍ,   MOHOU VELMI RŮZNIT, PRAVDĚPODOBNĚ SE SHODNEME,

ŽE VÝZNAMNOU ROLI HRAJE PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME“.

*********

Vážení spoluobčané,

půjčila jsem si tento citát na úvod dnešního úvodníku, protože se domnívám, že právě nyní, v čase těsně před komunálními volbami, má své veliké opodstatnění.

Za týden si budeme vybírat ty, kteří se budou v dalších čtyřech letech významně podílet na řízení věcí obecních. Pro nové zastupitelstvo to nebude jistě jednoduché. Ekonomická krize, která se zásadně dotkala naší země, je stále  pro samotné občany, ale i obce velice složitá. A k tomu, abychom si v obci dokázali SVÉ prostředí nadále vylepšovat, bude u nových zastupitelů nezbytný  tvůrčí elán, tolerance, pochopení pro názory jiných, ale také podpora a součinnost všech občanů, při někdy nelehkém rozhodování o chodu věcí veřejných.

Vážení spoluobčané,

dovoluji si touto cestou, srdečně a upřímně, poděkovat za práci všem stávajícím členům obecního zastupitelstva, se kterými jsme společně  po celé uplynulé čtyři roky rozhodovali o dění v obci. Ohlédneme-li se, mohu s klidným svědomím prohlásit, že se udělalo velký kus práce  a že i toto, již páté, volební období v naší opětné samostatnosti, rozhodně přispělo do mozaiky vylepšování místního života.Nové obecní vládě předáváme obec nezadluženou a finančně připravenou i na dofinancování dalších rozvojových akcí ( bez dotací se ale neobejde).

Děkuji zastupitelům za zodpovědnost, se kterou přistupovali ke svému mandátu, jejich aktivitu nejen při plnění úkolů daných jim zákonem, ale i za aktivitu a volný čas nezištně věnovaný organizování společenských, sportovních a kulturních akcích zpříjemňujících život v obci.

Děkuji VÁM, našim spoluobčanům, za sebe i zastupitele, za pochopení, podporu a vstřícnost při přijímání obecních rozhodnutí a děkujeme VŠEM, kteří jste nezištně pomáhali  podílet se na dění kolem sebe.

„MINULOST JE JISTÁ A NEMĚNNÁ,

ALE BUDOUCNOST SI MŮŽEME TVOŘIT SAMI“.

Marie Pšeničková

starostka obce

Poděkování za pomoc

……….POMOC POSTIŽENÝM POVODNĚMI

Srpnové povodně tentokráte udeřily docela blízko nás. Lidé v zasažených  oblastech si prošli a procházejí těžkým životním obdobím. Záběry v televizi nebo v tisku dokladovaly hrůzné důsledky hrátek přírodního živlu. Naši solidaritu jsme se snažili projevit uspořádanou finanční sbírkou a alespoň menší částkou potěšit a psychicky podpořit několik rodin s dětmi.

Celkem bylo vybráno 46.800,- Kč, z toho od občanů Bosně 34.700,- Kč, z výtěžku uspořádaných 2 nočních prohlídek hradu Valečov 5.410,- Kč, příspěvek SDH Boseň ve výši 1.000,- Kč, příspěvek SDH Zásadka 690,- Kč a finanční příspěvek z obecního rozpočtu ve výši 5.000,- Kč

Zástupci obecního  zastupitelstva – pí Pšeničková, p.Šedivý a p. Stejskal ve čtvrtek dne 2.září 2010 osobně předali výtěžek finanční sbírky v obci Nová Ves u Liberce do šesti rodin devíti dětem, které tak každé obdrželo 5.200,- Kč.

Při výběru rodin, kterým byl příspěvek poskytnutý, byly hlavním kritériem rodiny s malými dětmi a výše škody na jejich majetku. To vše po konzultaci s vedením obce Nová Ves. Finanční prostředky byly rodinám s dětmi předány za přítomnosti jejich pana starosty a jeho zástupce.

My, kteří jsme byli na místě, a bylo to již téměř tři neděle po oné hrozné noci a  na vlastní oči jsme viděli poničené domy, silnice, mosty – poničené všechno, co si za léta v obci vybudovali, se hluboce klaníme přede všemi, kteří si  oním peklem prošli a stále ještě procházejí ……

**********

VŠEM, KTEŘÍ JSTE DO FINANČNÍ SBÍRKY PŘISPĚLI, VYŘIZUJEME UPŘÍMNÉ PODĚKOVÁNÍ, KTERÉ VYSLOVOVALI RODIČE I DĚTI SE SLZAMI V OČÍCH.

Starostka obce

**********

………pomoc pro Diakonii Broumov

Poděkování patří i všem občanům, kteří přispěli obnošeným šatstvem do pořádané sbírky pro Diakonii Broumov, kterou jsme v obci v minulých dnech již tradičně  pořádali.

A co Diakonie Broumov je ?

Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost.

Více na  www: diakoniebroumov.org

Z DĚNÍ V OBCI

Oprava Valečova. Vzhledem k dotaci ze Středočeského Fondu  kultury a obnovy památek začaly v těchto dnech práce na sanaci konzervace zdiva interiéru nového paláce. Celkem si tato etapa vyžádá 800 tis. Kč, z toho  v letošním roce  se plánují práce v objemu 300 tis.Kč a zbývající část bude proinvestována na jaře příštího roku. Časově je třeba práce naplánovat vždy tak, aby nezasahovaly do hlavní turistické sezony a  aby návštěvníci hradu byli co nejméně omezeni v prohlídce. Sanační práce nelze také provádět v zimních měsících.

Opěrný taras u hřbitova. V letošním podzimu byl opraven pískovcový opěrný  taras chodníku před hřbitovem v Bosni. Byly doplněny chybějící kvádry, vyspárování v celé délce, staré a nevzhledné železné zábradlí nahradily pískovcové sloupky s dřevěnou výplní. Betonové schodiště od Žlábku na hoření náves je nyní z čedičových kvádrů. Čedičovým kamenem budou ještě upraveny komunikace a parkovací místa i na celé hoření návsi. Povrchová úprava komunikací čedičem, snad proto, že se kámen lámal v lomě na Mužském, byla v minulosti na komunikacích a cestách v celé obci. Takto vydlážděné plochy příjemně dotvářejí vesnický kolorit veřejných prostranství.

Veřejná prostranství na Zásadce.V září byla dokončena rekultivace svahu u hasičské zbrojnice na Zásadce. Byl chemicky a mechanicky odstraněn křovinový nálet a vysázeno více jak 300 ks listnatých keřů, které až se rozrostou, by měly svah pokrýt a dotvořit plochu udržované zeleně v této části obce. V předchozích etapách v letošním roce byl zrekultivován a nově vysázen již prostor okolo kapličky a u autobusové zastávky. Požární nádrž dostala nové dřevěné zábradlí, byl zde umístěn stůl s lavicemi k oddychu turistů i občanů. V celé délce byly přeložené chodníky, poškozené v minulosti nekvalitně provedeným zásahem telekomunikací. Prostranství u hasičské zbrojnice je celé upravené zámkovou dlažbou.

.

Autobusová čekárna na Mužském. Na Mužském mají novou autobusu čekárnu. Stávající plechovou nahradila dřevěná stavba, dá se říci, že na zdejší zvyklosti mírně atypická, ale byli jsme nuceni respektovat požadavky Závazného stanoviska Státní památkové péče, neboť obec Mužský je vesnickou památkovou rezervací. Tato čekárna slouží nejen pro cestující autobusem, ale ve velké míře i jako azyl pro občany využívající služby pojízdné prodejny potravin.

Rekonstrukce části VO a MR. V říjnu letošního roku předpokládáme ještě zahájení projektu týkajícího se zemního položení vedení veřejného osvětlení a místního  rozhlasu v Bosni, v části od trafa ve Lhotické ulici k bývalé hospodě U Středů. Zároveň  budou přidána osvětlovací tělesa k nasvícení veřejného prostranství u Žlábku a hoření části návsi. Projekt se uskutečňuje v souběhu s akcí SEZ a.s., s kterou je posilována hlavní sít nízkého napětí.

Nová výbava pro hasiče. Díky dotaci ze Středočeského kraje v rámci Fondu podpory dobrovolných hasičů složek IZS naše jednotka bude zmodernizována novou sadou izolovaných požárních hadic s rozdělovačem, 4 lehkými hliníkovými proudnicemi  a 2 zásahovými certifikovanými přilbami.

Vylepšení sociálních služeb. Přírodní amfiteátr v předhradí a prostor u hradu bude na základě dotace ze Středočeského kraje z Fondu cestovního ruchu  dovybaven  5  mobilními WC a u hradu bude k vylepšení sociálního zázemí instalováno dvou umyvadlo.

Navigace pro turisty. Dotace ze Středočeského kraje z Fondu cestovního ruchu, obdržená prostřednictvím našeho členství v Dobrovolném svazku Drábské světničky, uhradila 95 % nákladů na projekt „Značení turistických cílů Mnichovohradištska“ . Konkrétně  se jedná o „hnědé“ poutače umístěné  u komunikací na hrad Valečov a Drábské světničky.

Konec podmáčeného hřbitova (snad). Konečně se i kostel sv. Václava v Bosni dočkal dešťových okapů a svodů. Vlastník kostela (Římskokatolická církev) má na tento projekt zažádáno o dotaci prostřednictvím Obecně prospěšné společností MAS Český ráj a Střední Pojizeří. S ohledem na stále podmáčený hřbitov, zastupitelstvo obce považuje vyřešení odvodu dešťových vod z objektu kostela za nezbytné, a proto schválilo na projekt přispět ze svého rozpočtu částkou 12.000,- Kč a celou akci, až do obdržení dotace, bezúročně kofinancovat. Obec má ve svém záměru následně dlažbou upravit hlavní komunikační  přístup na hřbitově ke kostelu, případně ještě stejným způsobem upravit chodník kolem celého obvodu kostela.

Pasport místních komunikací. Obec Boseň má od letošního května zpracovaný, v souladu s platnou legislativou, nový Pasport komunikací. Podle souhrnného přehledu má obec v obou katastrálních územích (Boseň+Mužský) celkem 9 812 m místních komunikací III. a IV.třídy a 13 695 m účelových komunikací. Elaborát Pasportu mimo jiné obsahuje přehled vlastníků pod místními a účelovými komunikace, šířku, délku a  povrch jednotlivých úseků,  místní názvy a v digitální podobě i jejich fotodokumentaci.

Třídění odpadu.V současné době v obci pro třídění komunálního odpadu z domácností máme 4 kontejnery na plast ( 2x Boseň a po 1 na Zásadce a na Mužském), 3 kontejnery, na sklo (Boseň, Zásadka, Mužský), 2 kontejnery na papír (Boseň, Zásadka) a jednáme se společností EKO-KOM o zapůjčení 2 kontejnerů na nápojový karton  (Boseň, Zásadka). K velikosti obce Mužský je z důvodu ekonomického využití doporučeno kontejner na papír a nápojový plast využívat ve sběrném místě na Zásadce

Hromádky po psích miláčcích. Obecní úřad registruje několik stížností na nevhodné venčení psů na veřejných prostranstvích, především na návsi v Bosni a okolí hřbitova. Vážení venčitelé – „ hromádky“ je třeba uklízet!

Volby do zastupitelstev obcí

Tyto volby upravuje zákon 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Volby jsou vyhlášeny na 15. – 16. října 2010.

  • Volební místnosti budou otevřeny v pátek 15. 10. 2010 od 14.00 hodin a uzavřeny budou ve 22.00 hodin.
  • V sobotu 16. 10. 2010 potom budou volební místnosti otevřeny od 8.00 do 14.00 hodin.
  • Voličem je občan obce za předpokladu, že alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let, je v této obci přihlášen k trvalému pobytu a jde o státního občana ČR nebo občana členského státu Evropské unie, pokud tento požádal o zápis do dodatku stálého seznamu  voličů.
  • Volič je povinen po příchodu do volební místnosti prokázat svou totožnost a státní občanství ČR platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.
  • Neprokáže – li volič svou totožnost a státní občanství potřebnými doklady, nebude mu hlasování umožněno.
  • Pro naše občany je volební místnost jako již tradičně na OÚ Boseň.
  • Hlasovací lístky budou rozdány každému voliči nejpozději 3 dny před konáním voleb a budou též k dispozici ve volební místnosti.
  • Do zastupitelstva obce Boseň se volí 9 členů.

Maudrová Hana, zapisovatelka volební komise

**********

Proč byl mapovací vrt v Mužském odvrtán

a jak bude geologům sloužit

Vzhledem ke svým přírodovědným hodnotám i významnému kulturnímu dědictví byl v r. 2005  Český ráj zařazen do  sítě evropských geoparků. Pro území geoparků je třeba zpracovat řadu podkladů, mj. i geologických. Český geologický ústav sídlící v Praze byl v r. 2008 pověřen Ministerstvem životního prostředí zpracováním geologických map v měř. 1:25 000. Tyto mapy znázorňují jaké horniny se na daném území vyskytují a jaké je jejich stáří. Mapy zobrazují i sesuvy, místa kde se těžily suroviny apod. Území Geoparku je z velké míry tvořeno horninami, které vznikly v druhohorách, v období označovaném v geologické historii jako křída. Tyto horniny  se usadily (sedimentovaly) v mělkém, teplém moři, označovaném jako česká křídová pánev. Tato pánev existovala před asi 98 až 85 milióny let,  pokrývala velkou část  Čech  a zasahovala i na Moravu a do Saska.

V pánvi se usadily mocné vrstvy písků a jílů, které byly zpevněny na pískovce a jílovce. Mocná tělesa pískovců jsou dnes odkryta právě v Českém ráji, kde v nich vzniklo několik skalních měst, mezi nimi i Příhrazské skály mezi Bosní a Kostí. Pískovcové těleso Příhrazských skal je mocné asi 100 m, ukládá se na vápnité jílovce. V okolí  čedičového vrchu Mužský se zachovaly i mladší vápnité jílovce, které se usadily  nad tímto tělesem.  Jedním z hlavních  úkolů geologů je určit stáří  hornin. V případě hornin, které vznikly v mořích se stáří určuje podle zkamenělin mořských živočichů.

Pískovce Příhrazských skal a jílovce pod nimi a nad nimi se ukládaly dlouho dobu – zhruba 1 až 1,  5 miliónu let. Za tuto dobu se život v moři vyvíjel a  měnily se tak i živočichové, jejichž zbytky ve formě zkamenělin v těchto horninách nacházíme. Tyto zbytky jsou nejen viditelné okem (makroskopicky) – např. zbytky schránek mlžů („mušlí“) – ale velmi časté jsou i mikroskopické schránky, které je možné pozorovat jen v mikroskopu  při velikých zvětšeních. Na tyto droboučké zkameněliny (mikrofosílie) jsou bohaté právě vápnité jílovce. Z  jílovců, které pokrývají kolem Mužského pískovce Příhrazských skal zatím nebyly známy žádné zkameněliny.

Proto byl v květnu tohoto roku na okraji obce Mužský vyvrtán mapovací vrt hluboký 30 m. Tento vrt provrtal do hloubky 12 m vápnité jílovce a pod nimi pískovce Příhrazských skal. Ve vápnitých jílovcích byly nalezeny velké fosilie (mlži a amoniti). Z jílovců bylo odebráno 20 vzorků, které budou specielně zpracovány za účelem vyseparování mikrofosílií, které budou zpracovány specialisty paleontology a bude určeno jejich stáří.  Získání zkamenělin z těchto  jílovců bylo hlavním úkolem vrtu. Dalším úkolem vrtu bylo zjistit zda se v Příhrazských skalách u stropu pískovců vyskytuje žlutočervěně zbarvená vrstva. Ta byla zjištěna  v Prachovských skalách a geologové zatím  nevěděli, zda se vyskytuje i na jiných místech Českého ráje. Ve vrtu tato poloha byla zjištěna. A protože se předpokládá, že tato poloha vznikla ve stejnou dobu, je  možné říci, že pískovce Příhrazských a Prachovských skal se v křídovém moři uložily  ve stejné době.

J. Valečka, Česká geologická služba, Praha.

Bitvy 1866 u Kuřivod a Mnichova Hradiště

Komitét pro udržování památek z války roku 1866  s velkou péčí pečuje o památky z Prusko-Rakouské války. Naučná stezka  tématicky zaměřená na bitvy 1866 u Kuřivod a Mnichova Hradiště provede příznivce od Mimoně až na kopec Mužský. Cestou je 31 pietních zastavení (pomníků). Komitét v letošním roce vydal za finančního přispění obcí (i Bosně) tématickou propagační skládačku  „Naučná stezka a cyklostezka 1866 Mimoň-Kuřivody-Mnichovo Hradiště-Boseň“ a sborník „Bitvy 1866 u Kuřivod a Mnichova Hradiště“. Členové Komitétu se i v letošním roce obětavě ve svém volném čase s velikou péči věnovali údržbě (nátěry křížků, sekání okolního porostu)   všech 11 pomníků, které se nacházejí na správním území obce Boseň.

Z kroniky obce Mužský

Ø 13.července 1893 byl přijat sbor dobrovolných hasičů Mužský k župě Mnichovohradištské pod č. 28 s 28 členy

Ø 15.listopadu 1899 z nezjištěné příčiny vypukl požár v ranních hodinách v hostinci p.Abrahama na Mužském čp. 13. Vyhořely veškeré budovy se zásobami i mrtvým inventářem. K požáru se nedostavily žádné sbory, z důvodu, že byla silná mlha, takže požár nebyl viděn.

Ø 25.září  1912 zahájil p. Pelant  čp. 37 výrobu ovocných vín ve velkém

Ø 21.prosince 1913 schválena osadním výborem Mužský stavba silnice Zásadka-Mužský až k hoře Mužský, přibližným nákladem 30.000 Kč. Obec Boseň činila velké překážky této stavbě.

Ø 1.května 1914 byla osadním výborem zadána stavba silnice p. Fr.Černýmu z Branžeže, I.část a to od čp. 1 až k hůře za 9.592 Kč – 766 m, 31. března 1915 zadána II. část v délce 1.104 m za 13 526 Kč

Ø V dubnu 1915 vysázela osada Mužský 305 jabloní, hrušní a švestek pod horou Mužský

Ø 19.prosince 1923 byl nešťastnou náhodou zabit (utržením kusu skály) při lámání pískovcového kamene pod „Klamornou“ Jaroslav Mlejnek ze Slavic č.27 ve stáří asi 19 r.

Ø 27.června 1926 katastrofální sesutí půdy i s 11 staveními a hospodářskými budovami v „Podskalí“ (na Brdečku). Katastrofa nabyla nevídaného i neslýchaného  rozsahu, neboť zděné domky se bořily jak z karet postaveny.

Ø 5.července 1933 ve 3 hodiny odpoledne na hoře Mužský se konala všenárodní manifestace všemi spolky, která byla mohutným projevem pro záchranu kultury národa lužickosrbského

Ø 19.srpna 1936 slavnostní odhalení pomníku padlým ve světové válce a desky Jos.Matouškovi z čp. 27 z války 1866, finančním nákladem osady Mužský. Náklad na postavení i se zahrádkou 2.700,40 Kč. Přítomni byly tyto korporace: sbory hasičů 5 okolních obcí, obec Baráčníků z Bosně a T.J.S.Kněžmost. Slavnostní projev učinil člen zem.zastupitelstva  p. Kočí z Bezna a Břetislav Nejedlý, zástupce legionářů z Kněžmosta.

Ø 21.listopadu 1936 usneslo se osadní  zastupitelstvo postaviti elektrickou síť v Mužském a to nákladem vlastním, 24.května 1937 byla podepsána smlouva zástupcem z Dražic na stavbu elektrifikace celkovým nákladem 70.000,- Kč a to za transformační stanici, sekundární síť a příplatek na primárku. Tento projekt bude splacen 23.000 Kč hotových a  47.000 Kč výpůjčkou u Kampeličky v Bosni

……….

Poznámka redakce : V historickém vývoji obec Mužský patřila do správního území Bosně, v roce 1881 došlo k rozluce a obec Mužský vytvořila se vsí Dneboh samostatnou politickou obec, po roce 1945 byl Mužský samostatným MNV a k MNV Boseň opět přisloužen v roce 1964……..