Boseň

Obec Boseň

leží v severní části okresu Mladá Boleslav. Osamostatnila se v roce 1990. Součástí jejího správního území jsou dále sídla Mužský, Zásadka a Zápudov. Je sídlem s funkcí obytnou, kulturně historickou a zejména v Mužském, Zápudově a Zásadce i rekreační.
Celé území je součástí CHKO Český ráj, množstvím zeleně a památkově chráněných míst, objektů a stromů. Obec Mužský, kde jádro vesnice tvoří převážně zástavba roubené architektury, byla nařízením vlády č.127/1995 Sb. vyhlášena vesnickou památkovou rezervací.

Lidské osídlení v katastru obce Boseň patří k nejstarším v Pojizeří. Archeologické lokality Hrada a Klamorna ( lokalita Mužský) jsou jedny z nejcennějších v Čechách a nálezy zde dokládají přítomnost lidí již v mladší době kamenné – před 5 000 lety. Po osídlení Slovany zde bylo jedno z nejvýznamnějších hradišť kmene Charvátů.

Mezi nejvýznamnější kulturní památky v obci patří zřícenina hradu Valečov, která patří do majetku obce od roku 1994. Hrad byl původně  dřevěný a z části je vytesaný do skály. Několik desítek metrů od hradu se nachází mimořádná česká rarita – Valečovská osada vytesaná ve skalách – skalní byty, světničky, chlévy a dílny, z nichž některé byly obydleny ještě v roce 1892.

Další dominantou obce je kostel sv. Václav v Bosni, barokní stavba z roku 1729. Na hřbitově u kostela se nachází empírový náhrobek Jana Hoppa z roku 1816 s vázou. Také zde nalezneme hrob vojínů padlých roku 1866 v Prusko-rakouské válce a figurální pomník padlých v 1.světové válce.Válku Prusko –rakouskou připomíná i kamenná pyramida na vrchu Mužský zřízená tam c.k. 29 praporem polních myslivců k upomínce na bitvu dne 28.června 1866.

Pracovních příležitostí je v obci velmi málo, většina občanů za prací vyjíždí. Dopravní obslužnost pro obce Zásadka, Zápudov a Mužský je špatná – pouze 2 ranní spoje a jeden odpolední. Boseň, protože je průjezdová pro více autobusových linek, je na tom znatelně lépe. V obci je mateřská školka, do ZŠ děti dojíždějí do Kněžmostu nebo do Mnichova Hradiště.

Nositelem společenského a kulturního života jsou vedle obecního úřadu hasičské sbory Boseň a Zásadka a  Myslivecké sdružení. V poslední době se začíná velmi dobře rozvíjet aktivita zájmových amatérských sdružení – nohejbal, fotbal, golf, volejbal  a badminton . Velkou oblibu u občanů mají akce komise pro občanské záležitosti – vítání občánků, oslava jubilejních svateb a blahopřání k životním výročím. Od roku 1993 OÚ vydává nejméně 3x ročně Boseňský občasník – místní zpravodaj. Průběžně je ze života obce pořizována fotodokumentace a od r.1996 z některých společenských akcí i videozáznam. K aktuální informovanosti veřejnosti slouží místní rozhlas a vývěsní skříně v jednotlivých místních částech. Zajímavé události jsou presentovány i prostřednictvím okresního regionálního tisku.

 

 

Dne 9.5.2015 nabývá v obci Boseň platnost vyhláška, která zakazuje podomní prodej!

Znění celeho nařízení najdete zde ( .pdf )

Správní území

Boseň, Mužský, Zásadka, Zápudov

Rozloha katastru obce: 993 ha, z toho k.ú. Boseň 633 ha, k.ú. Mužský 360 ha
Nadmořská výška: 277 m n.m.

K datu 1.1.2019

Počet obyvatel: 479

Vlajka a znak obce