Občasník – Prosinec 2010

Slovo na úvod …..

Vážení spoluobčané,

čas běží jako voda, a my tu máme opět Vánoce. Čas svátečně vyzdobených domácností, provoněných cukrovím a jehličím, dárečků, rozzářených dětských očí, bohatěji prostřeného stolu, přátelských a rodinných návštěv, ale i vzpomínek na naše blízké, kteří již mezi námi nejsou. Je to čas trochu pohádkově tajemný, přinášející do běhu života jakousi zvláštní vůni pohody, radosti, rozjímání a pozastavení se v dosavadním shonu.

A já Vám, vážení spoluobčané, přeji moc hezké prožití svátků vánočních a do přicházejícího nového roku – roku 2011, aby pro všechny byl rokem naplněným zdravím, klidem a  spokojeností.

Vše krásné Vám přeje

Pšeničková Marie, starostka obce

*********

Pozdrav z farnosti

Drazí přátelé,

kouzlo Vánoc nespočívá ani tak v rozzářených výlohách a předvánoční nákupní horečce, ale v tom, že se sejde celá rodina. Musí se rozložit jídelní stůl, aby se za něj vešli i prarodiče a děti, a někdy také blízcí přátelé nebo osamělý soused. Kouzlo Vánoc, to je i radost z hraček, které děti našly pod stromečkem, radost z dárku od manžela, který dokázal vytušit, co jsem si potichu tolik přála. Je to radost z toho, že mohu druhému něco dát, že ho mohu něčím potěšit.  Vánoce jsou na prvém místě okamžikem setkání a sdílení společné chvíle se svými drahými a také setkání s narozeným betlémským dítětem Ježíšem.

A tak mi dovolte, abych Vám a  vašim drahým jménem svým a i celé naši katolické farnosti popřál požehnané a radostné vánoční svátky naplněné pravou láskou, která se narodila v betlémských jeslích. Ať radost z narozeného betlémského dítěte prozáří nejen vánoční čas, ale každý den vašeho života.

Dovolte mi, abych Vás pozval na „půlnoční „ bohoslužbu, která se bude konat na Štědrý den ve 21.00 v kostele sv. Václava v Bosni.

Požehnané a radostné vánoční svátky a vše dobré v novém roce

přeje P. Pavel Mach, farář

OHLÉDNUTÍ SE ZA  VOLBAMI

Volby  do zastupitelstva obce Boseň konané ve dnech 15. a 16.10.2010

Účast ve volbách : 68,1 % z celkového počtu 342 zapsaných voličů

Na základě výsledku voleb byli zvoleni do zastupitelstva obce:

Holas Petr, Pšeničková Marie, Stuchlíková Věra Stejskal Dušan, Ing.Sedláček Jaroslav,  Prýmek Aleš, Kočová  Radmila,  Šimon Martin,  Šedivý Rudolf

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva dne 8.11.2010 na svém jednání

a)    zvolilo:

starostkou obce : Pšeničkovou Marii

místostarostou : Ing.Sedláčka Jaroslava

b)   zřídilo:

Ø finanční výbor : Stejskal Dušan (předseda), Stuchlíková Věra, Prýmek Aleš

Ø kontrolní výbor: Šedivý Rudolf(předseda),Holas Petr,Kočová Radmila

Řádné jednání obecního zastupitelstva dne 8.11.2010:

Zřídilo osadní výbor na Mužském ve složení: Průšek Martin (předseda), Abrahamová Božena, Seidl Jakub

**********

Novému obecnímu zastupitelstvu, které vykročilo na cestu v řízení věcí obecních pro léta 2010 – 2014, přeji nezbytný elán, hodně nových a prospěšných nápadů, podporu a pochopení od svých spoluobčanů při někdy nelehkém rozhodování o věcech obecních (zvláště pokud jde o poplatky nebo v situacích, kdy  nelze  vyhovět všem a ve všem). K tomu všem přeji  zdraví a značnou dávku životní energie – PROSTĚ, ABY SE DAŘILO VE PROSPĚCH OBCE“.

Starostka obce

Co je dobré vědět

Ø pro prvotní požární zásah v obci máme určeny 4 hydranty : na Mužském v návsi (podzemní), na Zásadce u požární zbrojnice (podzemní) a v Bosni na výjezdu z obce na Lhotice (podzemní) a v nové zástavbě ve Štěpnici (nadzemní). Kontrolu těchto hydrantů – odzkoušení,vyčištění a označení tabulkami provádějí pracovníci VaK a.s. Mladá Boleslav

Ø zimní údržbu místních komunikací si provádí obec ve své kompetenci a svým technickým vybavením. Snahou je, zabezpečit službu k co největší spokojenosti. Přesto – není možné být všude a ve stejný čas a stále (vedle bezpečnosti je důležitá i ekonomika). Nastanou-li však okolnosti, že bude v některé lokalitě nutné urychlené řešení  – lékař,  apod., popř se může stát, že v některé lokalitě budou sněhové srážky větší,  můžete zavolat na tel. č. 606 853 489 (starostka) a   pokusíme se v co nejkratší době problém řešit

Ø blíží se konec roku a s tím spojené oslavy, při kterých je v posledních letech stále častěji využívaná zábavná pyrotechnika. Ta rozhodně nepatří do rukou dětí, zodpovědnost tam nesou plně rodiče. Zároveň upozorňujeme, že není přípustné výbušnou pyrotechniku používat v zastavěné části obce. Důležité je, aby každý byl  ohleduplný k ostatním spoluobčanům a zvířatům !

Ø  důležitá telefonní čísla : hlášení poruchy na vodovodním řadu – 326 721 507, 603 245 533, porucha energetické sítě – 840 850 860, policie ČR –  974 877 710, 158,  hasič.záchranný sbor – 150, záchranná služba  -155, tísňová linka  – 112

Místní poplatky v roce 2011

…….. na základě ekonomického rozboru byly projednány a schváleny obecním zastupitelstvem na jednání dne 7.12.2010

Odvod splaškových vod na ČOV

Provozovatelem  splaškové kanalizace a ČOV je obec Boseň.

Smluvní poplatek(roční) za odvod splaškové vody pro rok 2011 je následující:

a)      1.100,- Kč na nemovitost  + 350,- Kč na jednu osobu v domě bydlící

b)      1.100,- Kč na jeden byt v bytovém domě  + 350,- Kč na jednu osobu v domě bydlící

c)      1.500,- Kč nemovitosti využívané k rekreaci a trvale neobydlené

d)      4.000,- Kč podnikatelské provozovny

Odvoz komunálního odpadu z domácností

Odvoz komunálního odpadu z domácností zajišťuje pro obec společnost COMPAG Mladá Boleslav spol s r.o.

Smluvní ceny pro odvoz komunálního odpadu z domácností pro rok 2011

a)    červené známky – týdenní odvoz:                                1.800,- Kč

b)    zelené známka – kombinovaný odvoz :        1.450,- Kč

c)    pytlový systém  – na domácnost :   500- Kč  (v poplatku  8 pytlů velkých nebo 12 ks malých) – další si je možné dle potřeby na OÚ průběžně zakoupit

d)    nebezpečné odpady – 2x ročně:                                  zdarma (hradí obec)

e)    tříděný odpad (sklo, plast,papír, tetrapack:                  zdarma (hradí obec)

f)     zpětný odběr světel.zdrojů  (zářivky,výbojky):           zdarma (hradí obec)

g)    velkoobjemový kontejner v jednotlivých místech obce – přistavení duben popř. květen: zdarma  (hradí obec)

Poplatek ze psa

Zůstává nezměněn tj. 100,- Kč za jednoho psa.

Platba poplatků :

Ø Výše uvedené poplatky za odpad a splaškovou kanalizaci je možné platit splátkově. S tím, že první splátka bude uhrazena do 15.02.2011, poslední nejpozději do 31.10.2011.Výši dalších splátek i četnost si je možné individuelně dohodnout na OÚ.

Ø Poplatek u pytlového systému je splatný jednorázově do 31.03.2011 a jeho využití je možné pouze u míst nedostupných pro svozovou techniku společností COMPAG a rekreační objekty,případně pro jedno nebo dvou početné domácnosti

Ø Poplatek ze psa je splatný jednorázově – do 31.03.2011.

Novinky ve sběru odpadů:

o   Nádoby určené ke svozu (popelnice) budou  svozovou firmou vysypány pouze pokud budou uzavřené víkem. Nádoba, která nebude uzavřená nebo na ní bude další odpad, nebude vysypaná a odpad nebude odebrán k likvidaci.

o   Nádoba na zpětný odběr úsporných kompaktních zářivek je umístěná v přízemí sídla OÚ v Bosni. Vkládání světelných zdrojů je bezplatné a patří sem: úsporné kontaktní žárovky, výbojky, trubicové zářivky do délky 40 cm a světelné zdroje s LED diodami

o   Kontejner na tetrapack je umístěný na Zásadce a v Bosni a je určený na obaly od nápojových kartonů ( mléko, džusy,víno apod.) je žádoucí  dávat tyto obaly rozložené.

************

Seniorské předvánoční odpoledne

Již po třinácté se ve čtvrtek 9.prosince sešli naši seniorští spoluobčané při příležitosti vánočních svátků na společenském posezení v Hospůdce ve škole. Setkání pro ně tradičně připravil obecní úřad ve spolupráci s místním Sborem pro občanské záležitosti.  Pozvání na sváteční předvánoční odpoledne přijalo a dostavilo se jich téměř čtyřicet.

O velice milý a  hezký kulturní program se postaraly děti se svými tetami z místní mateřské školky Klubíčko. V jejich roztomilém podání vánoční písničky, tanečky a pohádka potěšily všechny přítomné.V průběhu odpoledne ještě pracovník Občanského sdružení  Spokojený domov z Mnichova Hradiště představil v krátkém vystoupení  služby, které jejich sdružení poskytuje  v oblasti sociální péče o seniory.

Pro všechny bylo připravené malé občerstvení a jako dáreček si účastníci setkání odnesli  tentokráte něco ke čtení – sborník  týkající se naučné stezky „Bitvy 1866 u Kuřivod a Mnichova Hradiště“. Zajímavý historický dokument, vztahující se bezprostředně i k obci Boseň, kde se mimo jiné nachází 11 hrobů padlých v bitvě 28.června 1866 a  pamětní pomník na Mužském.

A také se hrály koledy, povídalo se  a  vzpomínalo……..

**************************

Nálezy keramických kachlů z hradu Valečov

V měsíci září letošního roku byly zcela náhodou objeveny panem Čeňkem Pavlíkem střepy keramických kachlů, které tvořily výzdobu kamen v prostorách hradu. Po následné dohodě s OÚ a za dohledu archeologa  PhDr. Waldhausera bylo provedeno na daném místě několik sond.K našemu překvapení bylo nalezeno značné množství zbytků kachlů s různými motivy a značné zachovalosti.Před našimi zraky  se tak po téměř třech stoletích zapomnění objevily kachle s cimbuřím a prozatím záhadnými nápisy, Samsona se lvem, s postavami svatebčanů apod.

Podle vyjádření Dr. Waldhausera lze velkou část kachlů datovat do doby pana Vaňka Valečovského, královského podkomořího, který provedl po roce 1450 přestavbu Valečova. Po zpracování a zdokumentování nálezů bude jejich část zapůjčena Muzeem Mladoboleslavska na Valečov a tak i běžným návštěvníkům bude umožněno shlédnout další část původního vybavení hradu. Kachle, pokud to bude možné, budou sestaveny a na nákresech bude provedena rekonstrukce původní podoby kamen. Vše se stane součástí expozice hradních sklepů.

Jak na Valečov o Vánocích……..

Otevírací doba o Vánocích:

Hrad:                                                  Kiosek na nádvoří:

24. – 26.12     9,00-17,00 hod.                       24.12.                   9.00 – 18.00 hod.

28. – 31.12    9,00-17,00 hod.                       25. a 26.12.          9.00 – 19.00 hod

1.1.2011       10,00-17,00 hod.                      28. – 31.12.         9.00 –  19.00 hod

1.1.2011                              10.00- 18.00 hod.

Správa hradu přeje všem občanům požehnané svátky vánoční, dobrou pohodu a vzájemné pochopení do nového roku.

Steklý Zdeněk, kastelán hradu

Až na vrcholky hor……..

Každý výlet boseňkých turistů začíná podle úplně stejného scénáře. Ráno se polehoučku natěšení účastníci zájezdu schází na mnichovohradišťském vlakovém nádraží. Ještě na peróně chlapi zkontrolují, zda si nezapomněli vzít to nejdůležitější. Ne, tradiční řízek mezi dvěma chleby to rozhodně není. Správný Boseňák totiž nemůže vyrazit bez placatice  něčeho ostřejšího „na dech“.

Každý z těchto výletů má své kouzlo, i když se domů vracíme většinou strhaní „jako borůvky“. Již několikaletá výletní tradice započala v Máchově krajině, na Bezdězu. Z Ještědu jsme shlíželi do Liberce, který ještě v té době nebyl poskvrněn hanebným lyžařským „tunelem“. „To je ta země zaslíbená…..“ , tak přesně tuto větu jsme měli na jazyku ( a jazyk na vestě), při pohledu z bájného Řípu po úrodné Polabské nížině. Sněžka, tak tahle královna českých hor nám dala abnormálně zabrat. Z Pece pod Sněžkou, kam jsme se z Bosně nechali dovézt autobusem, jsme zahájili náš nejnáročnější výstup. Tanvaldský Špičák, Dvoračky – další dva zářezy na pažbě. Ani na „matičku stověžatou“ se nezapomnělo. Otisky boseňských pohorek tak zůstaly na Petříně a Vítkově. Strážce Českého ráje, mohutný Kozákov, nás přivítal deštivým počasím a tak jsme si do restaurace na jeho vrcholu museli zajít pro trochu tepla. Loni se nás dočkal i Harrachov. Při dobývání Čerťáku jsme funěli všichni. V turistické knize jsme pochopitelně nemohli opomenout ani Černou horu. Mlha, zima a vysoké ceny v horské restauraci nás ale hnaly rychle zpět do nížin.

Poslední výjezd nemířil nikam daleko. S hromadnou vlakovou jízdenkou jsme vystupovali již ve Březině a nasadili pochodový úhel – směr Příhrazy. V příjemné hospůdce nám bylo povoleno doplnit tekutiny a Příhrazskými schody vystoupat na Mužský. Ani tento vrchol nezůstal po našem nájezdu nepokořen. Horských túr se účastní dvacet až třicet výletníků, dětí i dospělých. Trasy i vlaková spojení jsou vždy pečlivě naplánovány. Zásluhu na tom má náš horský vůdce Karel Jeřáb Novotný. „Karle, za všechny slunečné i ty zmoklé výlety Ti moc a moc děkujeme“.  Tvoji věrní boseňští  turisté …………

PS:  Přes zimu nezahálej a studuj turistické mapy za účelem výběru dalšího výletu!!

Za účasníky výstupů  Maudrová Hana

Fotbal Boseň CUP 2010

Předpověď počasí na sobotu  25. září slibovala déšť. To nám, pořadatelům, dělalo trochu vrásky. Naštěstí se ale tato předpověď nevyplnila. Pět přihlášených mužstev : Boseň, Gympl, Zásadka, Prasečí koutek a Agarden hrálo opět systémem každý s každým. Již druhý ročník za sebou pískal rozhodčí Vrábel. Dle ohlasu většiny účastníků velmi dobře a proto jsme se již dohodli na jeho účasti v příštím roce. Vítězství obhájil Gympl, na druhém místě skončil Prasečí koutek, bronzovou příčku obsadila Boseň, čtvrté místo patří Agadrenu a páté Zásadce.

Co připravují bosenští sportovci  dál……….???

Prosinec 2010 – běh na lyžích  ( již proběhl), badminton,  Leden 2011 – Dřevorubec roku, Únor – promítání záznamů ze sportovních akcí, Duben – golf, Květen – dobytí  českých vrcholů, Červen –  nohejbal, Sekáč roku, Srpen – badminton, Září – fotbal, Říjen – dobytí českých vrcholů, Prosinec2011 – běh na lyžích

Za sportovní tým Holas Petr

Valečovské kulturní léto 2011

v přírodním amfiteátru v předhradí Valečova

Valečovské slavnosti

7.května   od 14.00 hodin

Valečovská slavnost na zahájení hlavní turistické sezóny

25.června  od 14.00 hodin

Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov

27.srpna  od 14.00 hodin

Valečovská slavnost – Hurá do školy

****************

Valečovské koncertní léto 2011

Začátek koncertů – 20.00 hodin

10.ČERVNA           IVAN MLÁDEK A BANJO BAND

24.ČERVNA           JAKUB SMOLÍK

8.ČERVENCE       VĚRA MARTINOVÁ

22.ČERVENCE      WABI DANĚK A MILOŠ DVOŘÁČEK

29.ČERVENCE      SCREAMERS-TRAVESTI SHOW

12.SRPNA              FEŠÁCI S MÍŠOU TUČNOU

26.SRPNA              VĚRA ŠPINAROVÁ S KAPELOU ADAMA PAVLÍKA

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu

Všechny akce  budou termínově i programově upřesněny  na webových stránkách obce Boseň :   www.volny.cz/bosen

Kulturního domu Bezno :  www.kdbezno.cz

************

Přejeme všem zdraví, klid, lásku a spokojenost

K 30.11. 2010 v naší obci (od počátku roku):

Ø  se k trvalému pobytu  přihlásilo 14 osob a 5 osob se odhlásilo

Ø  narodily se 4 děti

Ø   6 osob  zemřelo

Ø  celkem přihlášeno k trvalému pobytu 433 obyvatel

Vánoční poděkování občanům, spolkům a firmám v obci

děkujeme všem, kteří své obci pomáhají při jejím rozvoji,věnují svůj čas pro zlepšení jejího vzhledu, podporují aktivity obce, nezištně se účastní života spolků a ochotně přiloží ruku k dílu, když je potřeba. Věříme, že i v dalším roce budete mít dost odhodlání, sil a trpělivosti při práci pro druhé a obec.

Srdečně děkujeme, přejeme krásné Vánoce a do nového roku  hodně zdraví

zastupitelstvo obce a obecní úřad