Občasník – Květen 2010

Slovo na úvod …..

Vážení spoluobčané,

svěží jarní zeleň přírody  protkaná nádhernými  květy, je zajisté pro většinu z nás, po předchozí náročné zimě , příjemným obdobím. Pod návaly sněhu si sice příroda odpočinula, spokojení byli i milovníci zimních radovánek .. ale všichni ti, kteří se museli a starali o odklizení nebývalé sněhové nadílky z chodníků, cest, dvorků a komunikací, si teprve s příchodem slunečného počasí oddychli.  Všem, kteří neváhali a pomohli  s úklidem sněhu na veřejných prostranstvích – ať už chodnících nebo prostor okolo svých domků a byli také chápaví při zajišťování pluhování místních komunikací (nelze být všude v jednom čase a stále), všem patří ze strany obecního úřadu upřímné poděkování .

S nástupem jara se také docela v rychlém tempu rozjely i plánované investiční a neinvestiční akce v obci. První etapa úpravy návesního prostoru v Bosni realizovaná za podpory Fondu rozvoje obcí a měst Středočeského kraje je v těchto dnech téměř před dokončením, překládají se chodníky v Bosni a na Zásadce, upravuje se návesní prostor na Zásadce kolem hasičské zbrojnice a u kapličky, projekčně a technicky je připravená výměna autobusové čekárny na Mužském, jeviště amfiteátru má vyměněná schodiště, byly opraveny výtluky na místních komunikacích, bylo vysázeno 400 ks buků v obecním lese. Probíhají i další práce týkající se běžného chodu obce (např – údržba zeleně, veřejné osvětlení, ČOV, Valečov….). Zastupitelstvo obce a obecní úřad věnuje nadále pozornost záměru vybudování chodníku Boseň x Kněžmost, kde stále nejsou dořešené majetkoprávní vztahy, připravuje se realizace další etapy úpravy veřejného prostranství a přeložky chodníků v Bosni,oprava tarasu u kostela, pokračují práce na územním plánu obce. Na několik dalších  projektů máme zažádáno o granty  a jejich realizace bude odvislá od  případného uspění. V plné míře se rozběhly i společenské a kulturní akce pořádané v rámci Valečovského kulturního léta.  Je toho hodně, co jsme si v Bosni pro letošek  k vylepšení předsevzali a rozhodně je snahou tyto záměry i úspěšně zrealizovat.

ALE ….. letošní rok je i náročný a rozhodně bude zajímavý i volebními událostmi. Již za týden ( 28. a 29.5.) nás čekají volby do Parlamentu ČR  a na podzim pak volby do obecního zastupitelstva. Obojí jsou velice důležité a dotýkají se každého.  Ty parlamentní stojí zdánlivě mimo nás a není jednoduché se orientovat v  již probíhající „tvrdé“ předvolební kampani a formulovat si svůj názor. Volební účastí bychom však měli ale jasně dát najevo, jak jsme se rozhodli a  u koho věříme –  „ v lepší  příští „.

Komunální volby jsou na obci  zcela o něčem jiném. Volí se tu lidé, kteří jsou se svými voliči po celé čtyři roky v bezprostředním kontaktu, jejich  rozhodnutí  a činy jsou adresné. Je na čase již nyní přemýšlet a hledat dostatek vhodných kandidátů, kteří v případě, že dostanou důvěru svých spoluobčanů a budou  zvoleni, budou ochotni se s odpovědností  a s vážností věnovat veřejnému zájmu, starat se o řešení příjemných i nepříjemných (občas) místních problémů a to často na úkor svého volného času.

A já, protože  se v tomto volebním období připravuji ( po 20ti letech) končit s aktivním působením v komunální politice, si moc přeji, aby ti, co budou zvoleni, byli  zárukou dalšího vylepšování  a rozvoje života v obci, aby vnesli do obce  nové a svěží nápady ke spokojenosti široké obecní veřejnosti.

Marie Pšeničková

starostka obce

„OBEC MÁ BÝT RODINA, JEDEN MÁ ŽÍTI S DRUHÝM  VE SVORNOSTI.“

Laichter

Obecní úřad v Bosni nabízí občanům tyto služby

1. Vidimace ( ověřování listin) Vidimací se ověřuje, že kopie se doslova shoduje s předloženou listinou. Vidimaci nelze provést, jedná-li se o listinu, jejíž jedinečnost nelze nahradit ( např. občanský průkaz, cestovní doklad, řidičský průkaz apod.), je-li listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce, je-li listina opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka, jsou-li ve vidimované listině změny, které by mohly zeslabit její věrohodnost, jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s listinou, z níž byla pořízena. Co potřebujete s sebou ? Pouze listinu, kterou chcete ověřit. Správní poplatek za službu je 30 Kč za každou i započatou stranu.

2.  Legalizace ( ověřování podpisu ) Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizaci nelze provést, je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text, je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého. Co potřebujete s sebou ? Listinu, na které chcete ověřit podpis a doklad totožnosti. Správní poplatek  za službu je 30 Kč za jeden ověřený podpis.

3.  Czech Point Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech Point, neboli Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál je asistovaným místem výkonu veřejné správy, kde může každý občan zažádat o výpis: z Katastru nemovitostí, Živnostenského rejstříku, Rejstříku trestů, Bodového hodnocení z registru řidičů, Insolventního rejstříku a Obchodního rejstříku. Správní poplatek činí 100,- Kč za 1.stranu + 50,- Kč za každou další stranu, vyjma Rejstříku trestů, kde je správní poplatek 50,- Kč bez ohledu na počet stran.

4.  Rozhlas EVA – SMS zprávy Moderní forma místního rozhlasu. Všem občanům, kteří se pro příjem této služby na místním OÚ zaregistrují, jsou formou SMS zasílána důležitá hlášení. Co k zaregistrování potřebujete ? Číslo vašeho mobilního telefonu a rodné číslo. Je vhodné, aby byla z každé domácnosti zaregistrována pouze jedna osoba. Pozor, při změně telefonního čísla je nutné tuto skutečnost nahlásit na OÚ !!

************

UPOZORNĚNÍ

řidičské průkazy vydané od 1.1.1994 do 31.12.2000 jsou jejich držitelé povinni vyměnit do 31.prosince 2010!  Více informací na webových stránkách MV ČR: www.vymentesiridicak.cz, nebo na MěÚ Mnichovo Hradiště,  odboru dopravy

***************

Vybráno ze závěrečného účtu 2009

….…několik zajímavých (možná) nahlédnutí do hospodaření obce za rok 2009:

Celkové příjmy obce  v roce 2009 činily 8.491tis. Kč, výdaje 6.392 tis.Kč.

V převisu příjmů se projevila především dotace na úpravu návesního prostoru v Bosni výši 1.599tis. Kč, která bude čerpána v převážné části až v r. 2010  a dále získané dotace na opravu Valečova ve výši 450tis.Kč a projekt Czech Point ve výši 71tis.Kč

Na příspěvcích  jiným obcím jsme zaplatili 32tis.Kč za děti v mateř.školách a 231tis. Kč za žáky základních škol

Hospodářský výsledek  ČOV  –  ztráta 134tis.Kč

Hospodářský výsledek odpadového hospodářství – ztráta 48tis. Kč

Obec přispěla 6tis. Kč pro pojízdnou prodejnu Pekařství Bohemia

Na zajištění základní dopravní obslužnosti jsme přispěli částkou 31tis.Kč

Závěrečný účet obce za rok 2009 byl v plném znění projednán a bez výhrad schválen na jednání zastupitelstva obce 27.dubna 2010

OZNÁMENÍ

o obnově katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby.

Obec Boseň podle ustanovení § 11 odst. 1 písmo a) zákona č. 344/1992 Sb. o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,

vyhlašuje

na základě oznámení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav (dále jen „katastrální úřad“) č.j. 00-1/2010-207, že v katastrálním území Mužský  a katastrál.území Boseň  obce Boseň, bude zahájena obnova katastrálního operátu přepracováním souboru geodetických informací do digitální podoby (dále jen „obnova katastrálního operátu“).

Obnova katastrálního operátu se provádí postupně na celém území České republiky a je vyvolána potřebou vést katastrální mapu i písemné údaje katastru nemovitostí v digitální (počítačové) podobě. Obnovou katastrálního operátu nejsou dotčena vlastnická ani jiná práva k nemovitostem.

Vlastníci nemovitostí a jiní oprávnění (dále jen „vlastníci“) se upozorňují na tato ustanovení katastrálního zákona:

1) Součástí obnovy katastrálního operátu není zjišťování průběhu hranic pozemků v terénu (§ 14 katastrálního zákona).

2) Při obnově katastrálního operátu se

a) doplňuje katastrální mapa zobrazením hranic zemědělských a lesních pozemků, jejichž hranice v terénu neexistují a jsou sloučeny do větších půdních celků, a to podle zobrazení

v mapách bývalého pozemkového katastru (§ 13 katastrálního zákona); přitom se tyto parcely zpravidla označují novými parcelními čísly, aby se zabránilo duplicitě a nedošlo při majetkoprávních převodech k záměně parcel,

b) v souboru popisných informací při shodném kódu způsobu určení výměry ponechají dosavadní výměry v případě, že nebyl zjištěn rozdíl mezi dosud evidovanou výměrou a výměrou určenou z grafického počítačového souboru překračující mezní odchylku stanovenou v bodu 14.9 přílohy katastrální vyhlášky, v ostatních případech se zavedou výměry určené z grafického počítačového souboru digitalizované katastrální mapy; výměra parcely nepatří mezi závazné údaje katastru (§ 20 katastrálního zákona).

3) Katastrální úřad vyloží na dobu nejméně 10 pracovních dnů nový obnovený katastrální operát v obci k veřejnému nahlédnutí (§ 16 odst. 1 katastrálního zákona).

4) Obec způsobem v místě obvyklým oznámí termín a dobu vyložení obnoveného katastrálního operátu nejméně 30 dnů před jeho vyložením. Současně oznámí, že obnovený katastrální operát nabude platnosti dnem, který určí katastrální úřad. Vlastníkům, kteří nemají v obci trvalý pobyt nebo sídlo, zašle katastrální úřad oznámení o těchto skutečnostech nejméně 30 dnů před vyložením obnoveného katastrálního operátu na jejich adresu zapsanou v katastru nemovitostí (§ 16 odst. 2 katastrálního zákona).

5)  Vlastníci mohou během vyložení obnoveného katastrál. operátu a ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy skončilo jeho vyložení, podat námitky proti obsahu obnoveného katastrálního operátu.

O podaných námitkách rozhoduje katastrální úřad (§ 16 odst. 3 katastrálního zákona).

6) Proti rozhodnutí katastrálního úřadu o námitkách je možno podat odvolání k Zeměměřickému a katastrálnímu inspektorátu v Praze (§ 16 odst. 4 katastrálního zákona).

7) Katastrální úřad vyhlásí platnost obnoveného katastrálního operátu, pokud ve stanovené lhůtě nebyly proti obsahu obnoveného operátu podány námitky, nebo bylo o námitkách pravomocně rozhodnuto. Jestliže o některých námitkách nebylo dosud pravomocně rozhodnuto, může katastrální úřad vyhlásit platnost obnoveného katastrálního operátu pouze za předpokladu, že tuto okolnost vyznačí v katastru. Po nabytí právní moci rozhodnutí o námitkách katastrální úřad toto upozornění odstraní (§ 17 odst. 1 katastrálního zákona).

8) Dnem vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu se dosavadní katastrální operát stává neplatným a nadále se používá obnovený katastrální operát (§ 17 odst. 2 katastrálního zákona).

OZNÁMENÍ

o vyhlášení částečné revize katastru nemovitostí

Obec Boseň podle ustanovení § 11 odst. 1 písmo a) zákona Č. 344/1992 Sb., o katastru nemovitostí České republiky (katastrální zákon), ve znění pozdějších předpisů,

oznamuje

na základě sdělení Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Mladá Boleslav (dále jen „katastrální úřad“) č.j. 00-1/2010-207, že bude zahájena

v katastrál. území Mužský obce Boseň  dne 17.5.2010

v katastrál. území Boseň obce Boseň dne 1.9.2010

částečná revize katastru nemovitostí

a potrvá přibližně

v katastrálním území Mužský do 30.9.2010  a v katastr. Území Boseň přibližně do 31.3.2011.

Vlastníci nemovitostí v tomto katastrál. území a jiní oprávnění se upozorňují na jejích povinnosti, vyplývající z ustanovení § 10 odst. 1 katastrál. zákona, zejména povinnost

a) zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu jednání nebo na toto jednání vyslat svého zástupce,

b) ohlásit katastrálnímu úřadu změny údajů katastru týkající se jejich nemovitostí, a to do 30 dnů ode dne jejich vzniku a předložit listinu, která změnu dokládá, nejedná-Ii se o listiny, které předkládají příslušné státní orgány přímo k zápisu do katastru nemovitostí,

c) na vyzvání předložit ve stanovené lhůtě příslušné listiny pro zápis do katastru.

Jednotliví vlastníci nemovitostí budou k revizi údajů katastru písemně zváni jen ve zvlášť odůvodněných případech. Vlastníci nemovitostí se upozorňují, aby při revizi splnili své výše uvedené povinnosti, pokud se tak již dříve nestalo.

Zaměstnanci katastrálního úřadu a jejich pomocní pracovníci (dále jen „oprávněné osoby“) jsou podle § 7 odst. 1 zákona Č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplněn i některých zákonů souvisej ících s jeho zavedením (dále jen „zákon o zeměměřictví“), ve znění pozdějších předpisů oprávněni po oznámení vstupovat a vjíždět v nezbytném rozsahu na nemovitosti; do staveb mohou vstoupit se souhlasem jejiho vlastníka nebo oprávněného uživatele. Oprávnění ke vstupu na nemovitost prokazuji služebním průkazem. Vlastník nebo provozovatel zařízení, které může ohrozit život nebo zdraví, je povinen poučit oprávněné osoby před vstupem do tohoto zařízení o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci.

Oprávněné osoby jsou povinny šetřit práva a majetek vlastníka a oprávněného uživatele nemovitosti a po ukončení zeměměřické činnosti uvést nemovitost do původního stavu; přitom jsou povinny dbát, aby co nejméně rušily hospodaření a užívání nemovitosti. Mohou také, po předchozím upozornění, v nezbytném rozsahu provádět na vlastní náklad nutné úpravy terénu, oklešťovat a odstraňovat porosty překážející zeměměřickým činnostem včetně využívání značek bodových polí.

Podle § 8 odst. 4 zákona o zeměměřictví je vlastník nemovitosti ,nebo oprávněný uživatel povinen strpět umístění měřických značek na nemovitosti a zdržet se všeho, co by tyto značky mohlo poškodit, učinit nepouživatelnými nebo zničit. Kdo poškodí, zničí nebo neoprávněně přemístí měřickou značku, dopustí se porušení pořádku na úseku zeměměřictví a může za to být pokutován.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

se uskuteční

v pátek 28. května 2010 v době od 14 do 22 hodin

a

v sobotu 29. května 2010 v době od 8 do 14 hodin.

Volební místnost pro volební okrsek Boseň  – pro občany Bosně, Mužského, Zásadky a Zápudova   je  v sídle OÚ Bosni čp. 45.

Hlasovací lístky budou voličům doručeny do domácností. Ve  dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti

Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem české republiky anebo cestovním průkazem).

K nemocným a starším občanům na požádání přijede volební komise s přenosnou volební schránkou do jejich domácností

********

Netopýři Valečova

…….     co nám o nich pověděl –  Daniel Horáček

Hrad Valečov podobně jako i jiné hrady, láká nejen turisty, ale i jiné tvory, kteří si za minulá století  přivykli v těchto prostorách hledat svůj úkryt. Zdi a sklepení Valečova patří k oblíbeným místům netopýrů – v letním období zde hledají  svůj denní úkryt, na podzim se zde páří a v zimě ve sklepeních hradu a podzemní tesané sýpce ( dnes označena jako hladomorna) nacházejí vhodná zimoviště, kde za stabilní teploty a vlhkosti hibernují, tedy upadají do zimního spánku. Celkem zde byly zjištěny 4 druhy: netopýr velký, netopýr ušatý, netopýr dlouhouchý a vrápenec malý.

Netopýr ušatý a netopýr dlouhouchý jsou tzv. podvojné druhy. To proto, že si jsou navzájem velice podobní a bezpečně je od sebe rozliší jen odborník na netopýry – chiropterolog. Oba druhy se vyznačují značně velkými ušními boltci, jejichž délka je skoro taková, jako délka jejich těla. Při zimování tyto uši sklápí pod křídla, aby jim neomrzla.

Netopýr velký je našim největším druhem netopýrů. Jeho rozpětí dosahuje až 42 cm a váhy kolem 25 až 40 g. Tento druh je potravním specialistou a loví zejména brouky, nejraději střevlíky. Za těmi zalétá z letních kolonií, které mají na půdách budov, do okolních lesů, kde za letu nízko nad zemí hledají svou kořist. Takto ho můžeme spatřit  i pod mohutnými zdmi Valečova.

Vrápenec malý je nejpodivnějším netopýrem naší fauny. Na rozdíl od ostatních netopýrů nevydává svůj ultrazvukový signál tlamkou, ale pod nosem a jako primitivní zesilovač mu poslouží blanitý výrůstek na nose v podobě podkovy. I frekvence tohoto signálu je pozoruhodně vysoká. Zatímco běžní netopýři mají frekvenci ultrazvukových signálů 30 – 45 kHz, tak vrápenci používají frekvenci 110 kHz. Tento druh se na Valečově páří v podzimním období a pravidelně zde zimuje zabalený do své látací blány.

Tak návštěvníci, pozor na valečovské netopýry!  Mohli by se vám při svém rejdění zaplést do vlasů…

********

Valečovské kulturní léto 2010

v přírodním amfiteátru v předhradí Valečova

8.května   od 14.00 hodin

Valečovská slavnost na zahájení hlavní turistické sezóny

tentokráte v rytmu kovářských kovadlin

3.července  od 14.00 hodin

Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov

28.srpna  od 14.00 hodin

Valečovská slavnost – Hurá do školy

(Zakončení hlavní turistické sezony u hradu – soutěže a hry pro děti, dětská diskotéka, opékání buřtů.. )

Valečovské koncertní léto 2010

Začátek koncertů – 20.00 hodin

4. ČERVNA        HANA ZAGOROVÁ

18.ČERVNA         MICHAL PROKOP-FRAMUS

2.ČERVENCE       DRUHÁ TRÁVA–ROBERT KŘESŤAN

16.ČERVENCE       PLASTIC PEOPLE – 40 LET KAPELY

30.ČERVENCE       VĚRA ŠPINAROVÁ

13.SRPNA          FRANTIŠEK A JAN NEDVĚDOVI

27.SRPNA          FLERET-JARMILA ŠULÁKOVÁ

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu programu

Všechny akce  budou termínově i programově upřesněny  na webových stránkách obce Boseň :                www.volny.cz/bosen a Kulturního domu Bezno  :www.kdbezno.cz

*********

Ohlédnutí se za kulturními a sportovními aktivitami (které od počátku roku již obohatily život v obci)

První kulturní počin letošního roku si uspořádaly  ženy. V březnu si daly dostaveníčko  v boseňské hospůdce, aby společně oslavily svátek MDŽ. Již tradiční akce se zúčastnilo 26 žen. O hezký průběh  setkání se postaraly i děti z místní mateřské školy Klubíčko s milým kulturním programem.

I sportovci již mají za sebou první letošní sportovní dostaveníčko v podobě Stehlíkov Golf Cupu. Dospělí i děti tak na zeleném greenu prožili hezký dubnový víkend.

Pozadu nezůstali ani turisté. Hlavní organizátor Karel Jeřáb Novotný připravil namáhavý ale hezký výlet do lůna krásné krkonošské krajiny,  na Černou horu. Z jejího vrcholu se rozhlíželo 26 spokojených turistů.

Po několika letech  pokračují ve své činnosti i volejbalisté. Srdečně zvou všechny zájemce o tento sport na čtvrteční tréninky, které začínají v 17 hodin na místním hřišti.

…… sportovní, turističtí  i kulturní aktivisté připravují další akce pro děti i dospěláky a   o všech budou příznivci informování na vývěskách a místním rozhlasem

Přejeme všem zdraví, klid, lásku a spokojenost

********

Nahlédnutí do obecní statistiky…….

K 1.1. 2010  bylo v naší obci přihlášeno k trvalému pobytu 421 obyvatel a 1 osoba  měla nahlášený dlouhodobý pobyt vízového cizince.

Od počátku roku k  15.5.2010 :

se k trvalému pobytu   přihlásilo 9 osob

se z trvalého pobytu  odhlásilo 5 osob

narodily se 2 děti

zemřely  2 osoby

k dlouhodobému pobytu vízového cizince se přihlásily 3 osoby.

V obci  je celkem 220 rodinných domů, z toho je  trvale obydlených 142.