Občasník – Srpen 2002

Slovo na úvod …..

Vážení spoluobčané,

dnes je neděle, 16.srpna a já připravuji občasník, který je už po několik let „písemnou“ přílohou našich veřejných schůzí a ta, pro kterou je určen tento, je právě za dva dny. Je to asi poslední takovéto vzájemné setkání v končícím volebním období. Možná by bylo namístě bilancování zdařeného i nezdařeného. Ale – snad až někdy jindy, neboť dnes mi to nepřipadá vůbec podstatné. Protože, události posledního týdne, kdy rozbouřený vodní živel pustoší zemi, ohrožuje statisíce lidských životů a hrůzostrašně ničí vše co mu přijde do cesty, na mne, ale jistě i na  Vás všechny, působí skličujícím dojmem. Území naší obce zůstalo od největší katastrofy  v historii země naštěstí ušetřené.Rozmar přírody nám všem však  ukázal, jak krátký okamžik stačí k tomu, aby z toho, co si lidé pracně  celé generace budovali, nezůstalo vůbec nic nebo jen halda trosek, bahna či v zemi zející díry v místech, kde byla  třeba komunikace, dětské hřiště nebo rodinný domek.

Škody na majetku měst , obcí a samotných občanů jsou obrovské. Bude trvat hodně dlouho, než se život v naší zemi dostane do normálních kolejí a bude k tomu třeba hodně peněz, práce, trpělivosti a vzájemné pomoci. Nejpříhodnějším řešením jak i my v této chvíli můžeme pomoci, je finanční podpora. Na základě schválení zastupitelstva obce byl určen celý finanční výtěžek obce  z koncertu Věry Martinové, který se konal minulý pátek, ve výši 10.000,- Kč pro konto Českého  červeného kříže s určením na povodně a dále OÚ již zahájil finanční sbírku, jejíž výtěžek bude zaslán přímo na účet některé velmi postižené  malé obce. Také sdělovací prostředky uvádějí spoustu nadací, kam každý z nás může přispět. Věřím, že bude v obci hodně těch, kteří některou z možností využijí a alespoň malou částkou pomohou těm, kteří  v těchto dnech prožívají asi nejhorší okamžiky svého života a kteří často ztratili i střechu nad hlavou.

Vážení spoluobčané,

protože se velmi rychle blíží konec již třetího volební období mého starostování, využívám této příležitosti a děkuji všem, u kterých jsem po celá ta léta nacházela pochopení, porozumění a pomoc. Osobně mohu říci, že jsem se snažila důvěru Vámi ve mne danou nezklamat a udělat pro naši obec podle svých možností co nejvíce. Možná, že se všechno nepovedlo tak, jak by si někteří představovali, ale vězte, ne všechno je silách a moci starosty a taká – i starosta je chybující člověk. Děkuji touto cestou i všem členům stávajícího obecního zastupitelstva za velmi dobrou spolupráci a přála bych si , aby se pro podzimní komunální volby našlo dost kandidátů, kteří se budou ochotni , v případě zvolení, starat o další rozvoj své obce tak , aby i nadále u nás  – „lišky nedávaly dobrou noc.“

Marie Pšeničková, starostka obce


Sportovní klání v obci

aneb Pelda – přišel, viděl, zvítězil

I letos bylo o sportovní akce v Bosni dobře postaráno. Nejprve v květnu, kdy se louka pod Valečovem topila v záplavě hasičských uniforem. Okrsková soutěž v hasičském sportu se opět přesunula , mimo pořadí,  na Zásadku. Domácí barvy hájila dvě družstva mužů, družstvo žen a dětí.  Bosenští do boje nastoupili v poměru 1:1 muži a ženy. Soutěž proběhla hladce a v poklidu. Zmatky nastávaly pouze před jednotlivými útoky, kdy hasiči běhali a vzájemně si mezi sebou půjčovali ochranné přilby. Mohu z vlastní zkušenosti říci, že najít tu správnou velikost na svoji hlavu dá někdy pěkně zabrat. To ovšem nemohlo rozhodit zásadské družstvo mužů „B“. Ti zůstali věrni svým tradičným  „ černým blembákům“. Výsledky klání pro nás dopadly i ve skvělé konkurenci dobře  : děti Zásadka 3 místo, ženy Zásadka rovněž 3. místo, ženy Boseň 2 místo a muži Zásadka „A“ 1. místo. A kdo se tedy může s nablýskaným zlatým pohárem , vystaveným v zásadské hasičárně, chlubit ?  Zásadka „A“   a to je : Pelda Vlastimil st. . Pelda Vlastimil ml., Pelda Miroslav, Šimáček Bohuslav, Kučera Jan ze Lhotic a Šťastný Miroslav ze Dnebohu.

„Nohejbalový Boseň cup 2002“ , bylo další  sportovní klání, které v červnu organizovali tentokráte bosenští nohejbalisté. Za hezkého počasí se turnaje zúčastnilo osm tříčlenných mužstev.  A opět ve vítězném týmu – Vlasta Pelda. Tentokráte společně se Zbyňkem Radostou a Františkem Donátem z Mnichova Hradiště. Doplňující bilance tohoto turnaje – jedna zraněná ruka.

A sport potřetí – badmintonový turnaj na Stehlíkově. Zcela určitě premiéra. V tomto druhu sportu u nás přilákala devět dvojčlenných družstev. Ani tady pochopitelně nechyběla skvělá nálada a bojovnost až do poslední chvíle. A kdo zvítězil ? Hádejte ! … opět Pelda. Tentokráte si sebou na stupeň nejvyšší vzal dalšího Zásaďáka, Petra Zdobinského. Je to až neuvěřitelné, co všechno zvládne jeden „ olympionik“. Ale jak sám Vlasta říká „ Vymyslete už něco, co bych nevyhrál!“.  Tak snad příště…

Hana Maudrová, členka obecního zastupitelstva a kronikářka obce

…….A my dodáváme : Vy ostatní mladí v obci, zapojte se do pořádaných soutěžních klání, neboť :

„ LENIVĚT, ZNAMENÁ REZIVĚT“ !

EVA –   nebo-li „Ekonomicky vlídná administrativa „

Boseň bude  patřit mezi 40 obcí, kde by měl být ještě v letošním roce  uveden do provozu projekt EVA – projekt „ ekonomicky vlídné administrativy“. A to díky  účelové státní  dotaci ve výši 1,2 mil.Kč, kterou se na realizaci  podařilo získat. Realizace spadá do kompetence Ministerstva vnitra ČR.

A co EVA je ?

V podstatě se jedná o stánek, zkonstruovaný  jako interaktivní informační zařízení, kde občané najdou základní informace o městech a obcích zapojených do systému a to v rozsahu odpovídajícím minimálně zákonem daným normám a přehledně uspořádané informace o jednotlivých agendách, které se na městských a obecních úřadech běžně vyřizují. Občan by ve stánku měl nalézt podrobný postup při vyřizování příslušné žádosti, kompletní seznam příloh, kterými je podání žádosti nutné doložit a seznam legislativních předpisů  vztahujících se k dané problematice. Potřebné tiskopisy je možné vytisknout přímo na stánku. Prostřednictvím stánku může registrovaný občan  v chráněném režimu i komunikovat přímo s příslušným pověřeným městským nebo obecním úřadem.

Pro nás, jako jednu z menším obcí, předpokládáme, že by tento způsob komunikace  měl mít význam především  při vyřizování žádostí, které patří do působnosti pověřeného  městského úřadu, tedy Města Mnichova Hradiště. Nespornou výhodou by mělo být to, že v systému jsou informace  v komplexní podobě, přehledně uspořádané a dostupné na jednom místě. Občan si je v obci na stánku vyzvedne, doma v klidu vyplní, případně sežene potřebné přílohy a na pověřený úřad pak již pojede více méně připravený.  Osobně se nedomnívám, že by v začátcích bylo příliš jen přímé komunikace přes stánek. Faktem však je, že počítačová gramotnost u mladé generace roste geometrickou řadou a že v několika málo letech bude jistě plošné využívání takovýchto  služeb běžnou záležitostí. A tak snad toto naše „průkopnictví“ najde své opodstatnění.

S dodavatelem jsme dohodnuti, že u nás v Bosni bude stánek sloužit i jako informační centrum pro turisty. Umístěn bude na prostranství před obecním úřadem, aby byl občanům přístupný pokud možno denně v co největší časové míře (asi něco jako veřejná telefonní budka).

Starostka obce

Komunální volby  přede dveřmi

Volby do zastupitelstev obcí se budou konat   1 a  2.listopadu 2002

V Bosni budeme volit 9ti členné zastupitelstvo.

… z kolika kandidátů, to záleží na zájmu našich občanů – „ jít do toho a ucházet se o přízeň spoluobčanů “ …. Stále platí, že v komunální politice rozhoduje spíše problém, než politický názor, vůle a odvaha postavit se za něco  či proti něčemu a to s argumenty věcnými anebo odbornými, spíše než politickými.

*****

 • Pro obec Boseň je zřízen 1 voleb. okrsek se sídlem v Bosni č. 86  objekt OÚ

 • V obci Boseň bude voleno 9 členů obecního zastupitelstva

 • Termín pro podání kandidátních listin je 27.08.2002 do 16.00 hodiny na registračním úřadě v Mnichově Hradišti

 • Potřebný počet podpisů na petici  pro  :

nezávislé kandidáty  – 20

sdružení nezávislých kandidátů – 27

Důležité :

Všechny kandidátní listiny  musí být doloženy prohlášením kandidáta, že souhlasí se svojí kandidaturou.

Všichni kandidáti musí mít ke dni voleb trvalý pobyt v obci Boseň a musí jim být k tomuto dni nejméně 18 let a musí být občany ČR

Volební strana může na kandidátní listině uvést nejvýše tolik kandidátů, kolik činí počet členů volených do příslušného zastupitelstva obce, tj. pro obec Boseň  – 9

Kandidátní listina pro

nezávislého kandidáta a sdružení nezávislých kandidátů musí být doplněna peticí voličů podporujících danou kandidaturu !!!  / V obci Boseň nezávislý kandidát – 20 podpisů, sdružení nezávislých kandidátů – 27 podpisů /.

Kandidátní listiny musí být předány na registrační úřad – MěÚ Mnichovo Hradiště nejpozději do 27.srpna 2002 do 16.00 hodin, později podané listiny nemohou být zaregistrovány !!!!!!

Obecní úřad

„Nejužitečnější ze všech umění, je umění být užitečný. “
B:Franklin

Splašková kanalizace a ČOV

Výstavba pokračuje podle stanoveného harmonogramu. Stavba by měla být uvedena do zkušebního provozu nejpozději k 30.10.2002 (vodohospodářským povolením). Protože technologie ČOV již funguje, jsou již postupně napojovány jednotlivé nemovitosti. Předpokládá se, že většina přípojek by měla být hotová do konce tohoto roku.Důrazně upozorňujeme  občany , že stále trvá zákaz vstupu do areálu stavby ČOV! Jedná se o ochranu majetku, ale  i zabránění možným úrazům! Provozním dozorem na ČOV byl pověřen pan Antonín Pán z Bosně.

Několik nezbytných informací k výstavbě domovních přípojek:

 • Nabídky, které dostáváte na jednotlivé nemovitosti od stavitelské firmy pana Zikudy, vyjadřují provedení komplexních prací. Z této nabídky si pak každý vybere, v případě, že nechce celou dodávku prací, ty , které na firmě bude požadovat. Například pouze montáž potrubí a tvarovek bez zemních prací. Nebo  je možné práce zadat jiné odborné firmě, popř. dělat svépomocí, ale toto je nutné oznámit stavebnímu dozoru (Ing.Sedláček), který stavbu přípojky převezme z hlediska stavebních náležitostí.

 • Výstavba přípojek bude prováděna postupně, v případě vlastního výkopu a pokládky potrubí od firmy Zikuda, po dohodě se stavbyvedoucím  ing. Pařízkem, dle dojednání podle možností okamžitě.

 • Se stavitelem panem Zikudou je dojednáno, že platbu za přípojky je možné po dohodě provést i splátkově.

 • Dále upozorňujeme, že do splaškové kanalizace nesmí být vypouštěny: dešťové vody, dvorní vpustě, prameny, přepady ze studně apod. neboť naředěním čistou vodou by došlo ke snížení účinnosti ČOV a do rybníku Ohrada by byla vypouštěna nedostatečně vyčištěná voda ( bude průběžně sledováno). Při následném zjištění viníka je sankce ve značné finanční výši !

 • Revizní šachty hradí obec.

 • Telefon :

stavbyvedoucí ing.Pařízek: 0777 603 155

stavební dozor ing.Sedláček (Boseň 10) : 0602 526 226

Stavební dozor a OÚ

Sběr nebezpečných odpadů :

Ambulantně zajišťuje společnost COMPAG  s.r.o. Mladá Boleslav

14. září 2002 v 11.00 hodin na stanovišti u Obecního úřadu v Bosni. Jedná se o  : zářivky, akumulátory, olej, plechovky od barev. Lednice a mrazáky, televizory. Jiné druhy odpadu nebudou odvezeny !

Změna na obecním úřadě

Od 1. srpna je novou hospodářkou na OÚ paní Zdena Hadačová..Pracuje na zkrácený pracovní úvazek . Došlo i k úpravě úředních hodin OÚ – pondělí, středa : 8.00 – 17.00 hodin. Vaše záležitosti budou podle možností vyřízeny v případě přítomnosti starostky, zástupce starosty nebo hospodářky i  mimo uvedené úřední hodiny .

Hurá do školy.

Valečovská slavnost aneb „ Hurá do školy “ v sobotu 31. srpna 2002 od 14.00 hodin.v přírodním amfiteátru v předhradí Valečova. Soutěžní odpoledne jak pro malé tak  i velké s českým rozhlasem Regina FM 100,5 a 100,7, uvádí diskžokej a moderátor Zdeněk Vranovský. Nebude chybět oblíbený táborák a možná – projet se i na koni .

Vítání občánků

Sbor pro občanské záležitosti července slavnostně přivítal do života a zapsal do pamětní knihy obce Boseň další naše spoluobčánky : Jindřišku Pánovou, Claudii Abrahamovou a Filipa Kudrnáče.

Poděkování za sbírku šatstva

Velmi rádi tlumočíme poděkování Farního úřadu Církve československé husitské z Mladé Boleslavi občanům, kteří věnovali, jejich prostřednictvím, pro sebe již nepotřebné šatstvo, na charitativní účely.  .A tak stále platí – „ Co je pro jednoho nepotřebné, pro druhého může být pokladem !

Hrad v pohádce

V závěru července se po dva natáčecí večery a noci ( jednalo se o noční záběry točily firmou Taurus film s.r.o. některé scény  pohádky pro děti s pracovním názvem „ O třech princeznách a draku“.  V televizi by se pohádka měla objevit koncem tohoto  roku.

Keltské slavnosti

Osmý ročník Svátku keltské kultury BELTINE 2002, který se  konal 30.dubna a 1. května  letošního roku u hradu Valečov navštívilo 2198 diváků. Pořadateli, diváky i recenzenty bylo konstatováno, že byl nejlepší z dosud proběhlých ročníků. V průběhu Beltine byla uspořádána charitativní sbírka na podporu celonárodní akce Pomozte dětem a vybráno 19.561,40  Kč.

Čtení z  obecní kroniky

tentokráte o  zaznamenané  nepřízni počasí

 • 7.srpna 1866 postižena krajina na pravém břehu  řeky Jizery průtrží mračen. Spousty vod natropily mnoho škody. Aby postiženým aspoň částečně bylo pomoženo,pořádány po vesnicích sbírky. Boseň přispěla 22zl.32kr. stříbra, farář 10 a 2 kaplani 2.

 • 30. června 1891 asi v 1/2 9 hodině večer bylo strašné krupobití spojené s lijákem bez větru. Kroupy padaly doslovně jako holubí vejce, některé jako slepičí. V deseti minutách zničena veškerá naděje rolníkova. Po stromy leželo množství zuráženého listí, ovoce a větviček. Mnoho oken na straně západní bylo rozbito. Staří lidé tvrdili, že takovéto krupobití nepamatují.

 • Od 12 července do 3. srpna 1897 téměř nepřetržitě pršelo, čímž vznikly ohromné povodně. Úroda polní byla prudkým přívalem vod odplavena, pole zpustošena, mnoho stavení a průmyslových závodů zničeno. Ano i mnoho lidských životů bylo rozpoutaným živlem zmařeno. V krajinách, které povodně byly ušetřeny, nebylo možno pro ustavičné mokro polní úrodu skliditi. Mnoho obilí, zejména ječmene a pšenice v Bosni vzrostlo.

 • Rok 1904 byl velmi suchý. Pršelo na sv.Jiří, přes celé léto ani nekáplo, až na sv. Václava. O vodu bylo zle, že se na mnoha místech ztratila. Zejména na faře, u Knoblochů 35, Bayerů 34, Pospíšilů 17, Šorejsů 13 a Šimunků 16. Z jiných vesnic, zvláště ze Lhotic, jezdili do Bosně pro vodu přes celé léto.
 • V roce 1905 byla zima neobyčejně dlouhá a krutá, vyznačující se častými a prudkými vánicemi a neobyčejnými mrazy. Cesty bývaly velice neschůdné.

 • 5. června 1906 stihlo naši krajinu asi ve 3 hodiny odpoledne silné krupobití provázené prudkým lijákem a větrem a v několika vteřinách zničilo velmi nadějnou úrodu na polích a zahradách. Také velké množství ptactva bylo kroupami pobito.

 • Poslední neděli v měsíci červnu 1926 postižena byla část osady Dnebohu, zvaná Kavčina, hrozným neštěstím. Vrchní vrstvy pískové sjely  po tak zvaném stojatém jílu v délce mnoha metrů dolů.Voda prosákla pískem, na jílu se utvořila hladká plocha jako led. Všechna čísla rozbořena jako domečky z karet.. Rozbořeno celkem 11 čísel. Škoda na majetku činila celkem 300.000,- Kč Na místo neštěstí proudily davy lidu zdaleka.Obecní zastupitelstvo na Mužském vybíralo od zvědavců dobrovolné dary ve prospěch postižených.. Na místě vybráno přes 50.000,- Kč Též stát přispěl značnou podporou postiženým. V obci Boseň vybráno řídícím učitelem 1.100,- Kč.