Občasník – Prosinec 2009

Slovo na úvod …..

Vážení spoluobčané,

Vánoční svátky jsou krásné nejen pro vůni jehličí, sladkou vůni cukroví, ale hlavně kvůli společně stráveným chvílím doma o Vánocích. A já Vám, vážení spoluobčané, přeji

v ať svíčky pohodově září na Vašich stolech i na stromečcích

v ať nejjasnější radost plane v očích Vašich dětí

v ať vánoční kouzlo promění smutek ( je-li někde) v radost, trápení (je-li někde) ve štěstí a neshody (jsou-li někde) v pokoj

v ať nejkrásnějším dárkem k Vánocům je úsměv, láska a pohlazení

v ať po celý další rok nevymizí z našich životů sváteční atmosféra Vánoc

v ať je celý rok 2010 pro všechny poklidný, radostný a spokojený

Krásné Vánoce a hodně štěstí, radosti, zdraví a životní pohody v roce 2010 Vám všem ze srdce přeje

Marie Pšeničková

starostka obce

*********

Pozdrav z farnosti

Milí přátelé,

vždy v čase Vánoc si připomínáme, že Kristus se zrodil ve chlévě—v chudobě, a přesto to byl  a zůstává Boží Syn.

Kristu při narození se přišli poklonit mudrci a pastýři, protože jen lidé, kteří se umí ztišit před tímto světem a sebou samými mohou zaslechnout tichý Boží hlas, který vede člověk k radosti a štěstí.

Proto bych přál nám všem do letošní dnů vánoc, abychom všichni o velké noci Zrození Krista  znovu nalezli odvahu „být“ tu pro ty, ke kterým máme nejblíže; aby odpuštění a vzájemnost znovu zavládli v našich srdcích; aby se v nitru každého z nás zrodila ochota pochopit ty kolem nás a všichni společně abychom zažili krásu a velikost štěstí.

To vše prožijme i při společné vánoční mši svaté na Štědrý den ve 22.30 hod., na kterou jste všichni zváni.

To vám všem přeji do dnů vánoc

P. Radek Jurnečka,

administrátor farnosti Boseň

Zprávičky z obce

Možná, že si někteří z vás již všimli, že kostel sv.Václava v Bosni má vedle nasvíceného hřbitovního vchodu, které je rozsvícený každodenně, také již i nasvícení slavnostní. To  bude rozsvícené pouze na významné svátky a prvně to bylo 28.září, na svátek patrona kostela – sv. Václava. Nasvícení je to sice skromné, pouze ze strany od objektu bývalé školy, ale i to by ve svátek mělo zvěstovat naši úctu k  dominantě obce, jakou rozhodně kostel je.

V příštím roce by mělo významného zlepšení doznat i veřejné prostranství na Zásadce. Konkrétně prostor okolo kapličky, kalu, Hájek a okolí hasičské zbrojnice a autobusové zastávky. V současnosti je to jedno z nejhorších veřejných prostranství v obci. Rozhodně k tomu velkou měrou přispívá prostor po vyhořelé hospodě a neudržovaný soukromý pozemek v sousedství.

V místní části Mužský je záměrem celková obnova autobusové zastávky. Ta musí  splňovat kritéria vesnické památkové reservace. Celková úprava návesního prostoru na Mužském byla náklady ve výši téměř 2mil.Kč realizována v letech  1998 – 2001 a spočívala především v provedení odvodnění celého návesního prostoru, vyčištění rybníčku a zemní pokládce kabelů místního rozhlasu  a veřejného osvětlení, včetně  nových osvětlovacích těles veřejného osvětlení.

Počátkem prosince začaly práce i na přeložkách (opravách) chodníků v Bosni. Zámkovou dlažbou byl upraven prostor u obchodu, kde jsou umístěné kontejnery na tříděný odpad. V případě příznivého počasí se bude pokračovat okolo obchodu, kde je stav chodníku naprosto nejhorší. Rozsah dalších prací záleží na finančních možnostech obecního rozpočtu.

Základní prohlídkový okruh Valečova si v roce 2009 prohlédlo 18 672 ( v r. 2008 18 189) platících návštěvníků, okruhu  rozšířeného o sklepní prostory využilo 7 287 ( v r. 2008 6 752) návštěvníků. Do pokladničky umístěné ve výchozí expozici bylo návštěvníky vhozeno v roce 2009 celkem 16 164,- Kč. Záměrem je tyto finanční prostředky použít k obohacení nabídky prohlídkového okruhu, pravděpodobně na zhotovení makety krbu do nového paláce

Setkání s Mikulášem

Důstojnou tečkou za letošní řadou dětských akcí se stala tradiční Mikulášská nadílka. Je to už sedm let, kdy si Mikuláš jako místo svého setkání s dětmi i dospělými vybral valečovské nádvoří. Bylo tomu tak i letos, v sobotu 5. prosince. Slavnost zahájil pěvecký sbor zpěvem vánočních písní a koled a navodil tím tu správnou předvánoční atmosféru. Pak se už ale otevřelo peklo, ze kterého vyběhli hrůzostrašní čerti. Slzičky strachu z dětských tvářiček zmizely až s příchodem Mikuláše, který v doprovodu andílků a za zvuku zvonečků sestoupil na hradní nádvoří. Nejprve přivítal všechny přítomné a pochopitelně, že ani letos nepřišel s prázdnou. Dětem nadělil sladkosti, poslechl si básničky a slíbil, že se na Valečově určitě zastaví i příští rok. Pak už zhasla všechna světla a Valečov se ponořil do tmy. Ale pouze na chvíli. Za dojemné melodie písně Ráj ho poté osvětlil nádherný a dlouhý ohňostroj. Závěrečný potlesk nasvědčoval, že se letošní nadílka, které se zúčastnilo téměř osmdesát dětí, vydařila.

Dovolte nám, abychom na tomto místě poděkovali všem nadšencům, kteří se na přípravě letošních kulturních akcí účastnili. Děkujeme všem postavičkám z „Cesty pohádkovým lesem“, pomocnicím z „Hurá do školy“, celé Mikulášově družině. Naše poděkování si zaslouží také obsluhy kiosků, úklidové čety a ostatní dobrovolníci, kteří prostě patří do naší „boseňské kulturní party“.

Za kulturní komisi  OÚ – Hana Maudrová

Vánoční setkání dříve narozených

Obecní úřad spolu se Sborem pro občanské záležitosti připravil na čtvrtek 10.prosince  již dvanácté Vánoční setkání seniorů naší obce. Pozvání přijalo a společně prožít  sváteční předvánoční odpoledne se jich dostavilo 45. Ze Zásadky a z Mužského byla zajištěná doprava autokarem.

S velice hezkým kulturním programem, plným básniček, písniček a tanečků, potěšily všechny přítomné, děti z mateřské školky Klubíčko a v další části odpoledne bylo připravené promítání video záznamu z oslav 950let od první zmínky o obci Boseň (byly před dvěma lety) a kdo měl zájem, podíval se ještě na ukázky vido záznamů z bohaté činnosti boseňských amatérských sportovců. Při promítání jsme poprvé použili „domácí kino“, které obec zakoupila, a tak kvalita pouštěných záznamů upoutala pozornost snad všech přítomných, kteří se zájmem dokumentace sledovali. A také se povídalo, vzpomínalo……..

Pro všechny bylo díky sponzorskému přispění  malé občerstvení a milou památkou jistě bude keramický hrneček s motivem Valečova, který senioři obdrželi jako dáreček.

Místní poplatky v roce 2010

Odvod splaškových vod na ČOV

Bohužel se ani obecním poplatkům  nevyhnula vlna zdražování, sice mírná ale  vzhledem k nákladům nezbytná. Obec, jako provozovatel splaškové kanalizace a ČOV, byla na základě ekonomického výsledku nucena přestoupit k navýšení poplatků za odvod splaškových vod z domácností. Smluvní poplatek(roční) za odvod splaškové vody pro rok 2010 je následující:

a)      1.000,- Kč na nemovitost  + 200,- Kč na jednu osobu v domě bydlící

b)      1.000,- Kč na jeden byt v bytovém domě  + 200,- Kč na jednu osobu v domě bydlící

c)      1.100,- Kč nemovitosti využívané k rekreaci a trvale neobydlené

d)      3.700,- Kč podnikatelské provozovny

Odvoz komunálního odpadu z domácností

Smluvní ceny pro odvoz komunálního odpadu z domácností pro rok 2010 zůstávají na úrovni roku 2009 tj.

a)    červené známky – týdenní odvoz:  1.620,- Kč

b)    zelené známka – kombinovaný odvoz :   1.320,- Kč

c)    pytlový systém  – na domácnost :   500- Kč  (v poplatku  10 pytlů velkých nebo 15 ks malých)

Poplatek ze psa

Zůstává nezměněn tj. 100,- Kč za jednoho psa.

Platba poplatků :

Ø Výše uvedené poplatky je možné platit splátkově a s tím, že první  splátka bude uhrazena do 28.02.2010, poslední nejpozději do 31.10.2010.

Ø Poplatek u pytlového systému je splatný jednorázově do 28.02.2010 a jeho využití je možné pouze u míst nedostupných pro svozovou techniku společností COMPAG a rekreační objekty.

Ø Poplatek ze psa je splatný jednorázově – do 31.03.2010.

Obecní úřad

Čistírna odpadních vod BOSEŇ

Několik technických údajů

Čistírnou odpadních vod proteklo za minulý rok 18 123,9 m3 odpadní vody s průměrným znečištěním 621,5 mg/l BSK5 a 1337 mg/l CHSK, což za rok reprezentuje 11,2 t BSK5 a 23,6 t CHSK. Nerozpuštěných látek nateklo v průměru 808,7 mg/l, to je za rok 14,8 t.

Na odtoku bylo průměrné zbytkové znečištění 5 mg/l BSK5 a 53,7 mg/l CHSK což za rok reprezentuje 92 kg BSK5 a 975 kg CHSK. Nerozpuštěných látek odteklo v průměru 10 mg/l, to je za rok 182 kg.

Účinnost ČOV v jednotlivých ukazatelích byla BSK5 99,2%  , CHSK 96% a NL 98,8%.

V letošním roce budou hodnoty průtoku nižší, protože proti loňsku se zdá, že není tak velký přítok z obce a zpracování stáčených vod je podstatně nižší protože obec Branžež měla rozbitý fekální vůz. A neprováděla tedy návoz splašků.

Starosti a problémy

Trochu starostí nám dělají srážkové vody. Letos jich zatím není tak mnoho, ale to není naším přičiněním. Normální bezdeštný průtok ČOV je 35 až 40 m3 za den. Při dešti se zvýší denní průtok ČOV o polovinu na 55 až 60 m3 za den. Při průtrži mračen, jaké byly na začátku léta nebo při tání sněhu na jaře se průtok přes ČOV zvýší i na 180 m3 za den. V povolení od vodohospodářského orgánu máme 52,5 m3 za den jako maximum.

Proto bych chtěl říci, že je nutno zamezit vstupu dešťové vody do kanalizace. Za prvé nám to samozřejmě zhoršuje jakost vody na odtoku a zvyšuje roční bilanci, za což nám hrozí sankce a provoz kanalizace a ČOV pak stojí víc peněz. Může se také stát, že dojde k ucpání kanalizace klacky, kamením a pískem a budeme muset provádět finančně náročné opravy. Písku a kamení na ČOV přijde dost.

Na ČOV přitečou také jiné věci. např. drátkové chuchvalce – nevím, na co se používají, kotouče z rozbrušovací pily apod. Jednou se stalo, že se v přítoku objevil vyjetý olej.

Všeobecně se má za to, že saponáty jsou pro přírodu a ČOV škodlivé. Na rozdíl od výše zmíněných věcí, které nepatří do kanalizace, saponáty používané v domácnosti nejsou v ČOV na závadu. Saponáty všeobecně jsou v přírodě lehce odbouratelné látky a ČOV si s nimi poradí.

Hledání úspor

V letošním roce se nám podařilo zlevnit provoz ČOV o platby za vyvážení kalu z ČOV. Postavili jsme odvodňovací kontejner, v němž odvodňujeme kal. Tekutý kal z ČOV, pokud ČOV nemá kalovou koncovku, ale jenom kalojem, jako je u nás, je nutno odvážet na další zpracování na velkou ČOV, vybavenou technologií na jeho zpracování. U nás je to ČOV II Podlázky VaKu Mladá Boleslav. 1m3 kalu přijímají za 1023 Kč. V našem kontejneru kal vysušíme zhruba na 1/10 váhy a odvezeme na skádku odpadů do Kláštera. 1 tuna přijde na asi 700 Kč. Tím ušetříme i na dopravě – kratší vzdálenost a menší četnost jízd.

Pán Antonín, pověřený provozem ČOV

„VAŽME SI DÍLA, KTERÉ SE NÁM V OBCI PODAŘILO VYBUDOVAT A KTERÉ VÝZNAMNĚ PŘISPÍVÁ K DŮSTOJNÉMU ŽIVOTU OBČANŮ OBCE A K OCHRANĚ PROSTŘEDÍ, VE KTERÉM ŽIJEME. A JE JEN NA NÁS, JAK SI SVÉ DÍLO UCHRÁNÍME  PŘED NEZODPOVĚDNOSTÍ NĚKTERÝCH SPOLUOBČANŮ.“

Starostka obce

Sportovní ohlédnutí

Dobytí Čerťáku 26.9.2009

Podzimní výlet pod vedením Karla „Jeřába“ opět nezklamal. Sobotní ranní vstávání do tmy nám v celku dělalo všem problémy, ale nikdo toho nelitoval. Doprava do Harrachova byla zvolena vlakem. Čtyři přestupy se mohou zdát hodně avšak přesnost, čistota a ochota průvodčích vše vynahradily.

Devatenáct dospělých a deset dětí vystoupalo po červené sjezdovce až na vrchol Čertovy hory. Z ní jsme se vydali k Mumlavským vodopádům. Po dvanácti kilometrech chůze za krásného podzimního počasí jsme se vrátili na nádraží v Harrachově. Rodnou Boseň jsme s radostí uviděli kolem 19 hodiny.

Fotbal Boseň cup 2009 19.9.2009

Hřiště u Vohrady poprvé v novodobé historii Boseň cupu zažilo zátěž osmi fotbalových mužstev. Profesionální rozhodčí p.Vrábel řídil 12 utkání ve dvou skupinách po čtyřech. Dva postupující z každé skupiny se utkaly první s druhým a druhý s prvním o finále. Tam postupovali mužstva GMH a G-Braňky. Vítězem celého turnaje po penaltovém rozstřelu se stalo GMH. Třetí skončili Řezníci a čtvrtí Santus. Krásné zářijové počasí bylo pro turnaj ideální.

Badminton Stehlíkov cup 2009

Badminton se v České republice hraje většinou rekreačně. U nás v Bosni (na Stehlíkově) se jednou za rok v této krásné hře soutěží o vyrytí dvojice hráčů na krásný pohár. Letos 15. dvojic ve třech skupinách hrálo na několika hřištích o rozměrech 5 x 10 metrů s výškou sítě 150 cm. Zákeřné počasí nám v celu přálo. Mírné poryvy větru nejméně vadilo dvojici Vojtěch Holas a Jaroslav Zdobinský. Druzí byli manželé Holasovi a třetí Ulmanovi

Golf junior 2009 19.4.2009

Již podruhé se 11 dětí v neděli na zkráceném „golfovém hřišti na Stehlíkově“ snažilo napodobit naše „skvělé údery“ ze soboty. Většinou se jim to dařilo lépe než nám. Vypadá to, že tradice golfu v Bosni bude zachována. První místo obsadila Nikola Maudrová, druhý byl Ondra Šimáček a třetí Filip Kudrnáč.

Golf 2009 18.4.2009

Pátý ročník golfového turnaje na Stehlíkově konečně přinesl změnu vítěze. V předešlých letech se na pohár vyryla pouze dvě jména :Holas a Šubi. Letos poprvé, a musíme přiznat že zaslouženě v silné konkurenci patnácti hráčů zvítězil Karel Novotný (jeřáb). Na druhém místě se umístil Holas, třetí Šubi. Při oblačném počasí nás deset jamek zaměstnalo do 17 hodin. Turnaj opět splnil očekávání účastníků, ale i přihlížejících.

SKI TOUR Lhotice – Boseň 2009

V minulých dobách bývalo v prosinci sněhu již téměř po kolena. Poslední dobou je už ale  sníh málokdy. Abychom po pravdě řekli, nám se to letos hodilo, protože jsme zorganizovali první ročník zajímavé akce, podstatou které je běh na lyžích “běžkách“, po holé silnici. Povedlo se  a hlavní pořadatel Martin Šimon byl spokojený.

Šestnáct běžců, mezi nimi dvě ženy, se ve 13.00 hodin v sobotu 12.prosince vydalo na běžkách po holé silnici od rybníku ve Lhoticích, na trať dlouhou 2 km, směrem na Boseň. Někteří v dobových kostýmech, jiní ne, ale všichni perfektně lyžařsky oblečeni. Běželo se na čas a s obrovskou závodnickou vervou. Vítěz Pipin doběhl na náves v Bosni za necelých 18 minut, druhý skončil Jiří Koudelka a třetí, nejstarší účastník, Jiří Husák alias Gustav. Závěrečné ukončení proběhlo v Hospůdce ve škole. Ze závodu byla pořízena video dokumentace a hlavně, byla snad založena další zajímavá a  netradiční sportovní akce.

Za spotovně organizační tým Petr Holas

Komitét pro udržování památek z války roku 1866

Dne 6.12.2009 byla provedena v těsné blízkosti parkoviště pod Valečovem instalace tabule naučné stezky Mimoň-Kuřívody-odbočka Osečná-Ševčín-Klášter Hradiště nad Jizerou-Mnichovo Hradiště-Boseň, která je věnovaná událostem v prusko-rakouské válce roku 1866. Boseňská tabule zakončila trasu zmíněné stezky, na které se s odbočkou do Osečné nachází 11 tabulí (zastávek) a jejíž budování bylo započato již v roce 2008. Na každé tabuli je textovou a obrazovou částí přiblížena historie příslušné lokality a s pomocí přiložené mapy a navigace se návštěvník dostane k další číslované tabuli nebo k odbočce do Osečné. Hlavním obsahem textové části celé stezky jsou události v červnu roku 1866 a obrazová část se skládá z barevných příloh výstroje obou nepřátelských stran, bitevními výjevy, podobenkami velitelů a rovněž nezanedbatelným doplňkem jsou fotografie pomníků. První tabule stezky je věnovaná událostem v Mimoni, další tři popisují srážku 26. června 1866 u Kuřívod a zbývajících šest, do tohoto počtu je zařazena i tabule v Bosni, se věnuje bitvě 28. června 1866 u Mnichova Hradiště. Tabule v Osečné se zabývá jednak srážkou 26. června 1866 u Českého Dubu, ale také pomníkem, který byl postaven na památku příslušníka pruské armády padlého v této srážce.

Ve výše popsaném grafickém uspořádání byla také vyrobena tabule pro Boseň s pořadovým číslem 10, kde na první pohled zaujme dobové znázornění boje o zříceninu hradu Valečov mezi jednotkami pruského 2. magdeburského pěšího pluku č. 27 a rakouského pěšího pluku č. 72.  Stěžejní náplní textové části je popis střetnutí o obec, během kterého bylo zapáleno několik stavení a následné zřízení pruského tábora. V textu je rovněž uvedena stať vycházející ze zápisků boseňského faráře, podle kterých se podařilo zjistit přesné číslo domu, kde se ubytoval velitel zmíněného pruského pluku plukovník Franz von Zychlinski a velitel pruské 7. pěší divize generálporučík Eduard von Fransecky. Dalším neméně důležitým doplňkem je barevné znázornění uniforem obou zmíněných jednotek, které se utkaly nejen o zříceniny hradu, ale následně i o obec. Z přiložené navigace se návštěvník dozví o dalších naučných stezkách po bojištích z války roku 1866, které byly již zřízeny během několika minulých let v Hradeckém kraji.

Pro doplnění obrazové části je na tabuli znázorněn pomník, který se nachází na hřbitově u kostela sv. Václava a připomíná památku 3 pruských a 8 rakouských vojáků. Jelikož pomník se silně nakláněl k obvodové zdi hřbitova a jeho části byly uvolněné přistoupilo se k jeho rekonstrukci, která proběhla na podzim roku 2009 v součinnosti Obecního úřadu, Římskokatolické církve se sídlem v Mnichově Hradišti a Komitétu pro udržování památek z války roku 1866. Pomník byl rozebrán, vybetonován nový základ, opět sestaven a osazen opravenou deskou s nově vyzlaceným textem. Nedílnou součástí rekonstrukce byla i úprava nejbližší okolí.

Právě Komitét 1866 s příslušnými samosprávami, společně vybudovaly jednotlivé zastávky stezky Mimoň-Boseň a jeho další činností je i údržba okolí pomníků nejen v lokalitě Boseň-Mužský, ale i v dalších lokalitách Středočeského a Libereckého kraje, kde se nacházejí pomníky z prusko-rakouské války roku 1866.

Jiří Náhlovský, technický referent pro oblast severní Čechy

Spolkový pozdrav Komitétu 1866

„Poznávejme památky z války roku 1866 a chraňme je“.

Přijďte pobejt o svátcích Vánočních…..

Hrad Valečov

24.12 – 31.12.2009                        10.00  – 16.30 hodin

Správa hradu, pan kastelán, srdečně zve  k návštěvě hradu, který bude v uvedené hodiny přístupný pro veřejnost a přeje všem občanům obce požehnané svátky vánoční a hodně zdraví a pohody do nového roku.

Kiosek u hradu Valečov

24. 12. – Štědrý den                          9.00 – 17.00 hodin

25.12.                                                 10.00 – 19.00 hodin

26. – 31.12.                                      9.00 – 19.00 hodin

Pohostinství v hasičské zbrojnici na Zásadce

24.12.- Štědrý den       od  9.00 do 12.00 hodin

25.12. a 26.12.             od 10.00 do 20.00 hodin

27.-30.12.                      od 9.00 do 20.00 hodin

31.12.                             od 9.00 hodin do …..dle přání SILVESTROVSKÝCH hostů

Hospůdka ve škole v Bosni

23.12.                             od 17.00 do 22.00 hodin

24.12-Štědrý den         od 10.00 do 13.00 hodin

25.12.                             zavřeno

26.12.                             od 10.00 do 22.00 hodin

27.12.                             od 15.00 do 22.00 hodin

28.-30.12.                      od 17.00    do 22.00 hodin

31.12.                             SILVESTR OD  18.00 HODIN

Úřadové zamyšlení na závěr roku

Ke konci každého roku patří zamyšlení nad tím, jaký ten uplynulý rok vlastně byl. Uvažujeme, co se nám podařilo a také nad tím, na co nejsme vůbec pyšní. Co se letos vyvedlo ? Boseňští hasiči skvěle připravili okrskovou soutěž, prezentovali se v tisku, Valečov se dočkal dalších oprav, boseňská náves je den ode dne hezčí, sportovci pracovali na jedničku s hvězdičkou, chodníky dostávají nový kabát, na Valečov zavítal Karel Gott…….A co nás velmi mrzí ?  Neustálý nepořádek u autobusových čekáren, doslova „svinčík“ v altánku na návsi, dopravní zrcadlo u parkoviště, které bylo rozbito několik dnů po nainstalování, chování naší mládeže po valečovských koncertech, kdy několikrát musela zasahovat přítomná bezpečnostní agentura….. Bude v tom dalším roce líp???????,

Vánoční poděkování občanům, spolkům a firmám v obci

děkujeme všem, kteří své obci pomáhají při jejím rozvoji,věnují svůj čas pro zlepšení jejího vzhledu, podporují aktivity obce, nezištně se účastní života spolků a ochotně přiloží ruku k dílu, když je potřeba. Věříme, že i v dalším roce budete mít dost odhodlání, sil a trpělivosti při práci pro druhé a obec.

Srdečně děkujeme, přejeme krásné Vánoce a do nového roku  hodně zdraví

starostka a zastupitelstvo obce