Občasník – Prosinec 2007

Slovo na úvod …..

Vážení spoluobčané,

tak nám ten letošní rok opět utekl jako voda. Čas se prostě nezastaví ani nezpomalí, naopak se zdá, že ubíhá stále rychleji. Opět jeden rok končí a druhý začíná. Opět hodnotíme, jaký byl ten uplynulý, co jsme udělali dobře, co jsme mohli udělat lépe, či raději neudělat vůbec. Představujeme si, co přinese rok příští, zda bude spokojenější, klidnější, či zda se nám podaří změnit to, co se nepovedlo letos. Rádi bychom se dozvěděli na co se můžeme těšit nebo čeho se vyvarovat. Ale takový už je koloběh života a nám nezbývá, než se snažit, aby toho pěkného a příjemného kolem nás bylo co nejvíce. A já nám všem, vážení spoluobčané přeji, aby toho milého a pohodového bylo co nejvíce a než do roku 2008 vstoupíme, přeji nám všem pokojné, radostné a rodinnou pohodou naplněné vánoční svátky. Přeji všem, vše krásné …..

Marie Pšeničková

starostka obce

Nejdůležitější událost roku v Bosni

Domov není jen místo, kde žiješ. Je to místo, kde ti všichni rozumí a kam se budeš rád vracet.“

Dá se říci, že toto bylo ústřední heslo jedné z nejdůležitějších událostí letošního roku v obci, kdy jsme si slavnostně připomínali 950 let uplynulých od první písemné zmínky o Bosni. 950 let tedy mozaika událostí píše historii obce. Jen stěží si umíme představit, kolik generací se zde vystřídalo a čím byla poseta  cesta jejich žití. Jistě se pokaždé nejednalo jen o radost, štěstí, hojnost a veselí, ale jak nám kronika obce a různé historické prameny prozrazují – nechyběly porážky, hněv, tragedie, chudoba, bolest či hrůzné válečné a jiné události.

Písemného svědectví je poskrovnu, spoustu věcí se dozvídáme pouze z archeologických  průzkumů. Rádi bychom poodkryli roušku tajemství a malinko nakoukli  třeba do doby před 6 – 7 tisíci lety, kdy je právě archeologickými nálezy, konkrétně kamennou sekerou nalezenou v okolí Bosně a uloženou v mnichovohradištském muzeu, dokladováno, že se zde pohybovali první zemědělci. Nebo snad nahlédnout do doby již značně pozdější, do první poloviny 14.století našeho letopočt kdy je připomínána  výstavba hradu Valečov nebo období kolem roku 1722, kdy je zmiňován v obci špitál, pivovar na Valečově, pramenitá studánka v Bosni odkud se voda do pivovaru vedla, či výsadní krčma a lázeň v obci nacházející se.

I pozdější etapy životního vývoje se citelně dotkly Bosně. Připomeňme jen například třicetiletou válku, válku rakousko – pruskou, I. i II.světovou válku, ale i poválečné období které mělo také svoje specifika. Zajímavými údaji je i sledování demografického vývoje. Vždyť například v roce  1883 chodilo do malé školy v Bosni 262 žáků, v roce 1960 pak již jen 70 a od roku 1975 v důsledku malého počtu dětí skončila pro školu v Bosni samostatnost.

Zajímavý je i pohled na počet obyvatel, kdy v roce 1890 dle sčítání   žilo v Bosni, Zásadce a na  Zápudově v 98 domech 753 obyvatel. V roce 1933 je vykazováno v Bosni 433 obyvatel, na Zásadce 132, ve Dvoře 67, na Bunclavi 30, ve Skalách 34 a na Mužském 213. Celkem tedy 909 obyvatel. Dnes má celá naše obec – tedy Boseň, Mužský, Zápudov a Zásadka ani ne polovinu, konkrétně 410 obyvatel. A to je díky nové výstavbě v Bosni a na Zásadce  již o 55 obyvatel více jak před deseti lety.

A jak oslavy probíhaly…….

Termín oslav byl záměrně vybrán na 28. září. V minulosti ( v některých rodinách  dodržují tradici  dodnes)   se vždy tento den slavila v Bosni pouť. Záměrem obecního zastupitelstva bylo připravit zajímavý, bohatý a poutavý program pro důstojné oslavy tak vzácného výročí. S přípravou se začalo již v březnu a přáním bylo oslovit nejen občany obce, ale i rodáky a absolventy boseňské školy, aby si i oni  přišli zavzpomínat a připomenout si místo svého dětství a školních počátků, které se každému z nás vryjí na celý život  hluboko do paměti.

A tak na návštěvníky v onen slavný den, čekal skutečně den naplněný mozaikou zajímavých vystoupení. Slavnost započala v přírodním amfiteátru v předhradí Valečova slavnou poutní mší svatou, následovaly starověké písně v podání souboru Solideo. Po odpoledním oficielním zahájení za přítomni pana senátora PhDr.Jaromíra Jermáře, vysázení Svatováclavské lípy a křtu básnické sbírky Josefa Brože „Valečovu a jeho krajině“, následovala zajímavá a poutavá přednáška PhDr Waldhausera  o archeologických nálezech Bosně a okolí. Milovníky country hudby potěšila hudební skupina Country Stock a  pěvecké vystoupení známé herecké dvojice Mojmír Maděrič a Richard Tesařík. Připravené vystoupení folklórní skupiny Furiant z Malé Bělé bohužel díky deštivému počasí muselo být zrušeno.

Souběžně s programem v amfiteátru se mohli zájemci vydat na Výlet proti času do valečovského ležení Hargoru, kde skupina historického šermu připravila pro své obdivovatele rozsáhlé a zajímavé souboje, včetně ukázky zbraní a zbroje. Na valečovském nádvoří mnohé potěšily břišními tanci půvabné tanečnice a před slavnostním závěrečným ohňostrojem velký úspěch sklidila Ohnivá show.

Ty, které neodradilo opravdu velice dešťové a větrné počasí, které si v den oslav s námi skutečně nehezky zahrálo, ti si mohli prohlédnout docela obšírnou výstavku dobových  fotografií ze  života obce, či zakoupit Sborník o obci Boseň, upomínkové skleničky,trička nebo básnickou sbírku Valečovu a jeho krajině – matriálů, vydaných při příležitosti oslavy ( suvenýry si je ještě možné zakoupit na OÚ).  Po celý den také probíhaly prohlídky Valečova s panem kastelánem.

A co závěrem ……….

Záměr obecního zastupitelstva připravit důstojnou oslavu se bezesporu vyplnil. Je nám líto, že téměř abnormální nepřízeň počasí odradila spoustu příznivců, kteří by bývali přišli a spolu s námi strávili hezký den v příjemném valečovském prostředí, pobavili se při některém z kulturních představení a popovídali si s přáteli. Bohužel, počasí poručit neumíme. A tak děkujeme všem, které déšť a zima neodradily a věříme, že z oslav odcházeli sice trochu mokří a prochladlí, ale spokojení ze shlédnutých vystoupení a s radostí na ně vzpomínají.

SRDEČNĚ A UPŘÍMNĚ DĚKUJEME:

v      všem sponzorům, bez kterých by nebylo možné rozsáhlý program finančně zajistit.: Středočeskému kraji, společnostem: N.T.S.-pan Šedivý, M.S.B.- Sedláček, Eltro-Šťastný, Augustus-ing.Lintymer, Tremondi-manželé Balcárkovi, Pojizerská stavební, Agarden – pan Abraham,Agropodnik Kněžmost, Tyres a.s., di Andrea Lupo – pan Volf, AutoBados-Brzobahatý Jiří,manželé Hejtmánkovi, paní Čihulková Anna, pan Brož Josef, pivovar Svijany a pivovar Rohozec

v      spolutvůrcům vydaného Sborníku o obci Boseň – paní Heleně Průškové, PhDr.Jaromíru Jermářovi, PhDr.Jiřímu Waldhauserovi, Martinu Barusovi,Pavlu Kvekrovi a všem, kteří poskytli fotografie ze svých rodinných archivů

v      všem zastupitelům a dalším dobrovolným pomocníkům, kteří věnovali spoustu svého volného času přípravě, vlastní akci i následnému úklidu

Marie Pšeničková

starostka obce

Z dění v obci

Rekonstrukce nového sídla obecního úřadu

Stavba samotného objektu (domu  je dokončená a obecní úřad od počátku prosince má tedy již nové sídlo. V současné době stavební práce pokračují na přilehlých parkovacích plochách a garážovém zázemí. Celý komplex by měl být hotový  nejdéle  do května 2008.  Již dnes lze konstatovat, že rekonstrukcí získala obec velice pěkné prostory pro svůj úřad, zázemí pro potřebné služby občanské vybavenosti i kvalitní  turistické ubytování. Jakmile budou dokončeny příslušné parkovací plochy, předpokládáme uspořádání Dne otevřených dveří, aby si zájemci  dílo, určené  nejedné generaci boseňských občanů, mohli prohlédnout.

Návštěvnost na Valečově

V letošním roce

v    navštívilo Valečov 13.696 platících dospělých návštěvníků, 5.248 dětí a noční prohlídky se účastnilo 578 dospělých a 266 dětí.

v    za přispění FOP Středočeského kraje byla sanována další část koruny zdiva nového paláce

v    Valečov bude otevřený pro návštěvníky i o svátcích vánočních a správa hradu srdečně zve i k posezení ve srubu a přeje všem občanům požehnané svátky vánoční a do nového roku dobrou pohodu a vzájemné porozumění.

Akce Programu obnovy venkova v roce 2007

Za dotačního přispění z Programu obnovy venkova Středočeského kraje byla vyměněna střešní krytina na hasičské zbrojnici na Zásadce, natřeny okna a  fasádně upraveny dvě venkovní stěny objektu.

Soutěž Vesnice roku 2007

V krajském kole soutěže Vesnice roku 2007 získala naše obec Ocenění hejtmana Středočeského kraje Ing. Petra Bendla za přínos pro rozvoj cestovního ruchu a vzornou presentaci obce.

Obecní les

Obec má ve svém majetku 10,5 ha lesů. Na počátku letošního roku se ani obecním lesům nevyhnula větrná kalamita, s kterou se bylo třeba vypořádat. Odtěžení prováděla odborná firma a výnosy z prodeje kulatiny pokryly náklady na likvidační práce. Zbytkové palivové dřevo bylo ponecháno pro potřebu obce a je uskladněno v hospodářském dvoře OÚ.

Evropské fondy

Zastupitelstvo obce  se pokouší získat pro svůj další rozvoj finance i z evropských fondů. Konkrétně  byly v minulých dnech podány žádosti z programu EAFRD              na projekty „ Revitalizace návesního prostoru v Bosni „ a „ Rozšíření mateřské školky Klubíčko“. Jak budeme úspěšní to v této době ještě nevíme, ale již víme, že administrace podávání žádostí je velice náročná záležitost a z dostupných zdrojů také již víme, že v případě úspěšnosti je následná administrace ještě náročnější a kontrola evropských komisařů hodně přísná. Takže zatím jsme hodně rozpačití …

Odvoz odpadů v roce 2008

Poplatky za odvoz komunálního odpadu z domácností zůstávají nezměněny. To je každý týden odvoz (červená známka) – 1.340,- Kč a kombinovaný odvoz (zelená známka) – 1.150,- Kč. Opět je možné úhradu platit splátkově, s poslední splátkou k 31.07.2008. Cena pytlového systému je 400,- Kč a je nutné uhradit jednorázově. V dubnu bude přistaven postupně do všech místních částí velkoobjemový kontejner na větší odpad. Sběr nebezpečných odpadů proběhne tradičně ambulantně na jaře a na podzim. POZOR- odvoz odpadů o vánočním svátku 26.12. bude proveden v normálním cyklu.

Poplatek za odvod splaškových vod  a poplatek ze psů v roce 2008

Zůstávají na stejné výši roku 2007 – 700,- Kč na domácnost + 200,- Kč na osobu v domě bydlící, u  rekreačních objektů 700,- Kč/rok. Platbu lze rovněž platit splátkově s poslední úhradou do 30.09.2008.

Místní poplatek ze psa je rovněž beze změny – 100,-Kč /rok a je splatný jednorázově do 31.03.2008

Obecní úřad

Sportem ke zdraví a k radosti
Fotbal Boseň Cup. Pátý ročník turnaje se konal za krásného podzimního počasí. Čtyři družstva z Bosně a okolí byla doplněna Bechovem.Opět se prosadila vrchní část Bosně zvaná ,,Prasečí koutek“. Druhá byla Boseň a třetí Zásadka.

Stehlíkov badminton Cup Boseň. Již šestý rok se hrál na loukách za Valečovem. Na šesti hřištích se utkalo 17 dvojic Přestože počasí celkem přálo, lehké poryvy větru, které se objevily, byly však pro všechny startující nepříjemné.Vítězi se stala dvojice Holas Vojtěch a Zdobinský Jaroslav. Druzí se umístili Pekařovi a třetí Holasovi. Badminton je letní odpočinkový sport a proto jsme rádi , že 34 účastníků potvrdilo jeho oblibu.

Nohejbal Cup  Boseň. Šestý ročník turnaje měl osm účastníků. O turnaj začíná být stále větší zájem.Stuchlík Luboš,Stuchlík Pavel a Kudrnáč Josef  předváděli nejlepší nohejbal a právem jim náleží putovní pohár

Dobytí Kozákova / květen. Kousek vlakem, pak pěšky a kolem poledne 17dospělých a 9 dětí se  již dívalo do kraje z kozákovské rozhledny. Počasí nepřálo, ale zážitky z prima party si odnášeli malí i velcí.

Bosňáci na Dvoračkách

Nepříznivá předpověď počasí o výstup na Dvoračky odradila mnoho zájemců. Zúčastnilo se  pouze osm horolezců z Bosně a okolí.. Celková trasa byla asi 22 km v horském terénu, počasí na rozdíl od předpovědi přálo a pohled z Dvoraček na Mužský byl opravdu nezapomenutelný.

Cyklistické výlety – byly v průběhu roku pořádány po spoustu nedělí. Výlety na kolách do blízkého i vzdálenějšího okolí se stávají pro mnohé drogou.Počáteční trasy kolem třiceti kilometrů jsou již minulostí  a šedesátka se stává standardem.

Za tým sportovců Holas Petr

Ohlédnutí se za kulturou

  • Valečovské kulturní léto opět i letos obohatilo společenský a kulturní život obce a dalekého okolí. Z tradičně pořádaných akcí největší úspěch určitě měla Cesta pohádkovým lesem, Den s Lesy České republiky  a Hurá do školy. Určené jsou  především  pro předškolní a mladší děti., které jsou vděčnými návštěvníky a vždy se potvrdí – „kdo si hraje, nezlobí“.
  • Koncertní Valečovské léto včetně zahajovacího Čarodějnického reje potěšilo příznivce z širokého regionu. Nachází si stále více příznivců mezi těmi, kteří ocení poslech hezké hudby v pěkné přírodní scenérii amfiteátru v předhradí Valečova.Letos přálo i počasí a tak se  všech šest koncertů vydařilo.
  • Advent do Bosně vstoupil nejen rozsvícenými stromy na návsích, ale také adventním koncertem v kostele sv. Václava. Nádherné spirituály a koledy v podání  sboru MUSICA GAUDENS naladily přítomné k času vánočnímu.
  • Druhou sobotu v prosinci početná družina čertů, která se vyrojila z hradního sklepení, byla předzvěstí příchodu Mikuláše a andělského doprovodu. Na  valečovském nádvoří Mikulášská družina obdarovala téměř 70 dětí. Hezkou tečkou byl  závěrečný ohňostroj.
  • Čtvrteční odpoledne 13.prosince zase patřilo již 10tému Vánočnímu setkání seniorů. V příjemném prostřední Hospůdky ve škole v Bosni je potěšilo vystoupení dětí z mateřské školky Klubíčko a shlédli video záznam z oslavy, kdy si obec připomínala 950 let od první písemné zmínky o své existenci.

Obecní úřad


Mateřská škola Klubíčko,Boseň nakročila do druhého roku své existence

V srpnu , vzhledem k připravovanému rozšíření mateřské školy, k nám nastoupila nová teta  Miluška Rosenbaumová z Jeníšovic u Turnova. Děti ji přijaly velice pěkně a tak nám na  začátku školního roku vše plynulo v poklidu. Prožili jsme si Michaelskou slavnost a začali chystat Martinskou slavnost, ale od počátku října bylo všechno úplně jinak.

Nejprve nás opustila naše  kuchařka Pavla Šedivá, která měla neodkladné povinnosti v rodině. Na její místo prozatím nastoupila Miluška Rosenbaumová, která nejen vaří, ale i uspořádala pro rodiče i ostatní zájemce besedy o waldorfské pedagogice.

Jelikož je nejbližší mateřská škola s touto alternativou až v Turnově, je o naši školku velký zájem ze strany rodičů z širokého okolí. V této době se dokončuje rekonstrukce další třídy pro 15 dětí, kterou bychom rádi otevřeli již  7. ledna 2008.

Zatím se stále bourá, vrtá a  tluče. Střídají se zedníci, topenáři, obkladači a elektrikáři, ale  práce postupují a tak s pomocí rodičů jistě dokážeme přes Vánoce třídu přichystat tak, aby se nově přijatým  dětem u nás líbilo.

I když se buduje naplno a někdy je velice těžké uhájit si prostor, kde mají děti svůj klid a pohodu, pokračuje provoz i program v mateřské škole dál. S rodiči a dětmi jsme si prožili Martinskou slavnost, Adventní slavnost, přivítali jsme Mikuláše, čerta i anděla  a teta Táňa nachystala s dětmi vánoční vystoupení, kterým potěšily místní dědečky a babičky.

Blíží se Nový rok a my bychom chtěly touto cestou poděkovat manželům Šedivým za jejich velkou finanční a organizační podporu, jak  během přestavby, tak během celého roku. Dále děkujeme celému obecnímu zastupitelstvu za pronájem budovy, kde se mateřská škola nachází.

V nadcházejícím období přejeme všem, společně s dětmi, klidné a požehnané Vánoce a v novém roce 2008 hodně lásky, štěstí a spokojenosti.

Za  mateřskou školu Klubíčko tety –  Táňa, Jarmila  a Miluška

Co že bude? Školní ples?

Kdekdo dnes slyší: „Nemáme peníze, na to peníze sotva budou, tato investice se musí odložit ….“ Ne jinak je tomu i v kněžmostské škole. Ale paní ředitelka Paříková, za podpory  SRPŠ, přišla s nápadem, jak peníze pro školu získat a sice uspořádat školní ples.

Ples se bude konat v sobotu 1.3.2008 v místní sokolovně. Chtěli bychom, aby to nebyla jen „venkovská tancovačka“, aby se rodiče a nejen ti, protože zváni jsou všichni, seznámili navzájem, shlédli vystoupení dětí, připraveno bude i promítání ze školy a školních akcí, samozřejmostí bude výzdoba sálu vytvořená školáky a něco dobrého k snědku a na zapití.

Na každém plesu sklízí velký ohlas tombola, která také nebude chybět. Proto každého, kdo bude chtít do tomboly něčím přispět jen uvítáme.

A proč celá ta akce? Protože kněžmostská škola nechce zůstat pozadu za městskými školami, musí tedy sledovat moderní trendy ve výuce žáků. Jen sledovat by ovšem nestačilo, je nutné tyto nové metody také zavádět do praxe. Největším hitem několika posledních měsíců je interaktivní tabule. Jak už z názvu vyplývá, je to speciální tabule, která je propojena s počítačem a je možno na ní zobrazované prvky ovládat pouhým dotykem ruky. Je vhodná pro prezentaci a demonstraci učiva, motivuje žáky díky modernímu způsobu prezentace učiva, s její pomocí je možno předvádět různé animace, schémata, videa a audio ukázky. Kdo z rodičů by tedy nechtěl, aby takovouto pomůcku používalo ve škole i jeho dítě? V čem je problém? Škola má na tuto tabuli přibližně polovinu financí. Druhá polovina bude hrazena z fondu SRPŠ a do tohoto fondu, jak doufáme, „přitečou“ peníze z pořádaného plesu.

Na ples jsou zváni nejen rodiče, učitelé, rodiče dětí z mateřské školky (jejich děti totiž také brzy budou školáky), ale i všichni, kterým na kvalitní výuce dětí záleží. Kdo se přece jenom nebude moci z jakéhokoliv důvodu zúčastnit, může pomoci i tím, že si zakoupí „tombolenky“ v kněžmostských obchodech. Pokud něco vyhraje, dozví se to na tomtéž místě po plesu.