Občasník – Prosinec 2004

Slovo na úvod …..

Léto uteklo jako voda, dokonce i z počátku teplý, barvami zářící podzim, když nás ve svém závěru potrápil pochmurnou náladou, předal vládu zimě a příchod nového roku je již v dohledu. A my budeme zase o rok starší (to určitě) a snad i moudřejší a zkušenější.

Při pohledu zpět na události roku právě končícího, je na každém z nás, jak jeho úspěšnost zhodnotí. Někteří budou vzpomínat a hodnotit rádi a dobře, někteří si řeknou „nic moc“ a někteří prohlásí „že nestál za nic“. Ale tak už to v životě lidském chodí, ať se nám to líbí nebo ne. Neboť, jak říká stará lidská moudrost, „není ten, aby se zavděčil lidem všem“.

Ráda bych však vyslovila přesvědčení, že spokojenějších ohlédnutí se, na „dění obecní“, převažuje. Snahou zastupitelstva obce a obecního úřadu bylo a je, realizovat akce směřující k vytvoření a vylepšení spokojenosti většiny našich občanů. A to jak na úseku občanské vybavenosti, tak i v kulturně společenském životě, v péči o historické památky, životní prostředí a co je zvláště potěšitelné, začíná se dařit i práci s dětmi a mládeží. Za to patří velké poděkování těm nadšeným „dospělákům“, kteří mladé generaci obětují svůj volný čas a dokáží pro ně zajímavé kulturní a sportovní aktivity zorganizovat. Nejen, že zde platí, „kdo si hraje nezlobí“, ale snad, až  děti vyrostou, nezapomenou  a i ony, se obdobně budou věnovat dětem svým.

Vím, že k  příjemnějšímu životu v obci, je ještě řada věcí a záležitostí , které čekají na realizaci. Jen namátkou – chybí např. větší prostory pro společenské a kulturní aktivity (sál), odpovídající sportoviště, upravit potřebuje náves v Bosni včetně Žlábku a kalu, je třeba upravit parkoviště u hřbitova  i u Valečova. Přesto se domnívám, že po patnáct let naší novodobé historie, odpovědně každoročně vkládáme další dílky, do mozaiky obrazu budoucí podoby obce. Možná, že se někomu zdá, že to jde pomalu, ale pokud se nechceme zadlužit, můžeme si dovolit pouze to, co je v možnostech ekonomiky obce. V každém případě patří velké poděkování všem, kteří se podle svých možností aktivně podílejí na životě SVÉ obce. A to ať samotnou  prací, radou, účastí  na akcích  či sponzorskými dary. DĚKUJEME.

Vážení spoluobčané,

k blížícím se svátkům vánočním Vám všem přeji jejich klidné, šťastné a pohodové prožití, s dostatkem času na setkání se svými přáteli a vzájemným popovídáním si, dětem bohatého Ježíška a do nového roku  pevné a stálé zdraví a ať se Vám splní to, co si sami nejvíce přejete.

Přeji nám všem, aby rok 2005  do našich životů – „vkročil, ale neuškodil“.

Přeji všem  vše krásné

Marie Pšeničková, starostka obce

Z dění v obci

Výstavba rodinných domků ve Štěpnici

Jedním z nejzávažnějších rozhodnutí, kterému v letošním roce obecní  zastupitelstvo věnovalo hodně času, byla zástavba lokality Štěpnice rodinnými domky, včetně vybudování  inženýrských sítí a s tím  související odprodej pozemků. Po spoustě jednání, ověřování, dohadování a vysvětlování,  byl na jednání 8.června odprodej dotčených pozemků schválen Obytnému souboru Boseň s.r.o. se sídlem Štefánikovo nám. 780/5 v Liberci., za účelem jejich zainvestování bytovou výstavbou v souladu s územním plánem obce. Byla rovněž schválena smlouva o spolupráci mezi obcí Boseň a uvedenou společností, týkající se již konkrétní realizace výstavby RD, včetně zainvestování inženýrských sítí a jejich následného bezplatného převodu na obec.

V současné době již úspěšně proběhlo stavební řízení o vydání územního rozhodnutí na parcelaci pro 19 RD včetně obslužné komunikace a inženýrských sítí. Stavební parcely jsou rozděleny na 2 lokality – lokalita Sever s 11 RD,  z nichž 2 budou jako dvougenerační a na lokalitu Jih se situováním 8 RD. Je vydáno rozhodnutí na pokácení starých ovocných stromů , jako zahájení přípravy území na výstavbu, která by se měla naplno rozběhnout v dubnu 2005.

Podél lokality Jih  a mezi ní  a lokalitou Sever bude probíhat obslužná komunikace s napojením na stávající místní komunikace obce.  V komunikaci budou  vedeny  všechny potřebné inženýrské  sítě (kanalizace-odděl. splašková a dešťová, vodovod, rozvod el. NN a telecom.rozvody. Problémem je dálkový kabel telecomu, který musí být přeložen.

Zájemci o případnou koupi rodinného domu z řad občanů obce se mohou nezávazně přihlásit na OÚ v Bosni  nebo přímo na adrese Obytného souboru s.r.o. v Liberci a budou účastníky nabídkových řízení.

Sbor pro občanské záležitosti

Sboru pro občanské záležitosti v Bosni je letos 30let. Původně to byla komise Místního národního výboru a od revolučních změn v roce 1989 je komisí zastupitelstva obce a je na každé dané obci, zda v činnosti pokračuje či ne.  U nás  aktivity zůstaly nepřerušeny a soustředily se především na oblíbené „vítání občánků“, přání k významným životním jubileím a podle přání také na organizování malé slavnosti při příležitosti „zlaté svatby“ ( ty byly zatím tři a byly velice slavnostním, důstojným a milým připomenutím 50ti let společného manželského života jubilantů ).

Podle záznamů, které máme na obecním úřadě k dispozici, za vzpomenutých 30 let bylo v Bosni při malých slavnostech , přivítáno do života 166 našich nových malých spoluobčánků.  Z toho 70 holčiček a 96 chlapců.  Při této statistice je si však třeba připomenout, že do roku 1987 ke spádovému území obce Boseň také patřily obce Lhotice a Dobrá Voda.

V letošním roce, roce 2004, byly slavnostně do života přivítáni tito naši občánkové: Věra Horáčková, Štěpán Rychtr, Matěj Hrbek, Christian Abraham, Jan a Veronika Svobodovi, Alena Janečková a David Studničný.

Obec bude mít své obecní symboly – znak a prapor

Mít svůj znak je dán obci zákonem č.128/2000 Sb. § 5 o obcích (obecních zřízení), ve znění  následujících zákonných ustanovení. Červnové zasedání obecního zastupitelstva  schválilo využít této možnosti a zadat vypracování obecních symbolů – znaku a praporu .Zpracovatelem návrhu byl vybrán heraldik Miroslav Hirsch z Dvora Králové.Jedním ze základních heraldických doporučení bylo zvolit znak jednoduchý, vycházet z historie, specifické charakteristiky nebo geografického položení obce.

Závěrečná podoba obecních symbolů byla zastupitelstvem schválena 19.08. a následně požádána PS ČR o jeho udělení. Zatím máme z PS ČR oznámení o přijetí žádosti do evidence a po jejím projednání podvýborem pro heraldiku (schází se 1x za tři měsíce),pokud nebude shledáno závad, přijme obec z rukou předsedy PS ČR dekret o udělení symbolů, které se pak tím okamžikem stávají právoplatné.

A jak budou vypadat ?

ZNAK OBCE BOSEŇ

Na modrém štítu je k hlavě štítu sahající a do polovice štítu snížený, stříbrný hrot, na kterém je položena modrá hradní věž s cimbuřím o třech stínkách s prázdnou bránou. Hrot je zprava a zleva provázený dvěma zlatými slunci.

Zdůvodnění:

Hrot vyjadřuje vrch Mužský, věž hrad Valečov, čtyři slunce vyjadřují čtyři místní části tvořící současnou obec a zároveň v tinkturách a figurách rod Valečovských z Valečova.

PRAPOR OBCE BOSEŇ

Šikmo dělený praporový list. Horní část je bílá, dolní část je modrá.V horní části směrem k žerdi je modrá hradní věž s cimbuřím o třech stínkách prolomená branou. Na věži je položeno žluté slunce.

Odůvodnění:

Prapor je odvozen od znaku a zjednodušenou formou vyjadřuje totéž co znak.

Soutěž Vesnice roku 2004

V krajském kole  letošním ročníku Vesnice roku 2004 obec Boseň obdržela čestné uznání Středočeského krajského úřadu za údržbu historických památek a odpovědný přístup k udržování historických tradic v obci.

Sanace zdiva nového paláce na Valečově

Za přispění dotace z Programu obnovy venkova začala  sanace (oprava ) zdiva nového paláce hradu Valečov. Protože financí nebylo právě nejvíc, letos byla opravena pouze 1 klenba a zakoupeno lešení. Rádi bychom pokračovali, a tak bylo pro příští rok zažádáno o dotaci z Fondu památek Středočeského kraje. S jakým úspěchem, zatím nevíme.

Chodník pro pěší a cyklo  –  Boseň  x Kněžmost

Projekt je již zpracován, ale samotná realizace bude vyžadovat ještě hodně úsilí. Největším problémem bude sehnat potřebné finanční prostředky – cca 3,5 mil.Kč, ale i nezbytný výkup pozemků bude náročný a rovněž tak samotné stavebně povolovací řízení.

Masáže

Rozhodnutí využít volných prostor po bývalé mateřské školce a zajistit v rámci sociálního programu poskytování občanům služby masérky, se ukázalo jako dobré. Svědčí o tom zájem, který z původního čtrnáctidenního cyklu, byl změněn na týdenní. Masáže se provádějí každou středu od 15.00 do 19.30 hodin. Objednat se můžete telefonicky i osobně na OÚ. Záměrem je zajistit i pedikérské služby.

Hasičská zbrojnice na Mužském

Kdo zná situaci na Mužském, ví, že tamní občané neměli ve své obci od doby, kdy tam zanikly hospody ( a byly  dvě – u Abrahamů a u Johanů, ale to už je více jak 50 let) absolutně žádnou místnost, kde by se mohli sejít a uspořádat jakoukoliv společenskou akci. Byli odkázáni na akce pod širým nebem a tedy i na příznivé počasí. Na Mužském převažují rodinné domky využívané k rekreačním účelům.V posledních letech se starousedlíci i chalupáři dokáží v letním období sejít (v zimě nebylo kde), popovídat si a zazpívat u táboráku. Od listopadu letošního roku, nebudou  odkázáni jen na počasí, protože již mají  pěkné a důstojné prostory pro společná setkávání.

Za dotačního přispění z Programu obnovy venkova byl stavebně opraven a upraven objekt hasičské zbrojnice, který byl z velké části v desolátním stavu . Byla vyměněna vrata, okna, zhotovena podlaha, vystavěn nový komín, zateplen a udělán nový strop, nové elektro rozvody a rozvody vody , zrekonstruováno sociální zařízení. Vnitřní „ kosmetické“ úpravy vzhledu interiéru a vybavení,  byly již zcela v kompetenci místních . A povedlo se!

Nově vzniklé upravené prostory ( pro cca 24 lidí) mohou po dohodě využít ke svým společenským akcím i další občané a spolky v obci .

S potěšením tímto tlumočíme poděkování osadního výboru na Mužském, který děkuje jménem všech „MUZEČÁKŮ“ obecnímu zastupitelstvu, že svým rozhodnutím schválilo realizování opravy  objektu hasičské zbrojnice,  kde  byly tak vytvořeny velmi hezké společenské prostory.

Sbírka pro Diakonii Broumov

Sbírka obnošeného šatstva a prádla pro Diakonii Broumov, kterou OÚ organizoval letos na podzim již po druhé, byla úspěšná. Diakonie věci, které se nehodí pro humanitární účely, třídí a dále ekologicky a průmyslově zpracovává. Takže, co se již nehodí Vám, udělá  radost někomu jinému a přinese užitek. Sbírku budeme opakovat pravděpodobně v dubnu – květnu příštího roku.

Řád veřejného pohřebiště

Na základě stávající legislativy, zákona č 497/2001 Sb.,má obec za povinnost, jako vlastník pohřebiště (hřbitova), vydat Řád veřejného pohřebiště, který řeší mimo jiné provozní dobu na hřbitově, pořádek, rozsah poskytovaných služeb, povinnosti s nájmem hrobových míst, ukládání ostatků a další podmínky. Tento dokument vyžadoval i provedení hydrogeologického průzkumu, vyjádření krajského hygienika k tlecí době a konečné schválení Středočeským krajským úřadem. V souladu s tímto dokumentem je obecní úřad povinen uzavřít s každým nájemcem hrobového místa příslušnou smlouvu. Tyto smlouvy budou postupně uzavírány při prováděných platbách pro období let 2005 – 2009.

Připravuje se ú(o)prava objektu školy

Problém, kde se sejít, postihl po Mužském i samotnou Boseň. Hospoda U Středů je zavřená, hospoda U Fantů na Zásadce … není …. a tvrdou  a nepříjemnou realitou se stala skutečnost, že v celé obci chybí uspokojivý prostor pro 40 až 60 lidí, vhodný ke společenskému a kulturnímu využití. (Pomineme-li penzion Krásná vyhlídka, který je přece jenom trošku pro samotnou Boseň z ruky.) Obecní zastupitelstvo z toho důvodu přijalo rozhodnutí, že v objektu školy budou upraveny vnitřní dispozice tak, aby vznikl vhodný prostor pro společenské a kulturní využití – propojením dvou tříd  a jedna místnost (třída vedle školního bytu) by měla být určena k zájmové činnosti (např.aerobik, schůzky dětí apod). Předpoklad je  do léta vypracovat potřebné projekty, vyřídit stavební povolení a ještě do konce příštího roku alespoň první etapu akce realizovat.

Internet ano či ne

Jak se rozvijí počítačová technika stoupá zájemců o připojení na internet. Kdo někdy na netu pracoval potvrdí, že je to studnice všeho, na co si člověk jen vzpomene .

Připojení na internet je nabízeno mnoha způsoby, nejběžnější je pomocí telefonu – ale ta cena. Proto se pokoušíme, ve spolupráci s naším OÚ, Vám nabídnout možnost připojení na síť pomocí bezdrátové sítě Wi-fi (standard 802.11b). Firma, která by připojení zajišťovala, není ještě s konečnou platností vybraná. Podle dosavadní poptávky se jeví nejlépe Centrum služeb Eva, které zajišťuje provoz informačního stánku u obecního úřadu. Nabízí  k dispozici několik variant připojení – rychlost 128kB/s za 300Kč, 256kB/s za 500Kč a 512kB/s za 900Kč (měsíční paušál). Garance rychlosti cca 80%, připojení časově  neomezené, bez limitu dat. K tomu je třeba počítat s aktivačním poplatkem 1000,- Kč (jednorázově při připojení).

Další vydání bude na zařízení, které bude Wi-fi přijímat (hardware)- cca 2500 až 6000Kč. To bude záležitost jednotlivých uživatelů – cena hardwaru je odvislá od typu PC a záleží také na tom, zda někdo koupí pouze hardware nebo požaduje i práci se zapojením). Pomoc při nákupu hardwaru muže poskytnout i obecní úřad formou splátek.

Uvedené ceny jsou orientační, vše bude záviset na počtu uživatelů .Počet zájemců také určí, zda  projekt bude vůbec uskutečněn a konkrétní společnosti, která bude připojení poskytovat. Rozdíl ceny by ale měl být proti uvedené nabídce nepatrný.

Projekt se předpokládá pro Boseň a Zásadku. Pro urychlení realizace je nutné, aby se zájemci přihlásili do 15.ledna 2005 u paní Pšeničkové na OÚ nebo u pana Aleše Prýmka, kteří Vám také podají bližší informace.

Odborným garantem za OÚ pro projekt je Aleš Prýmek.

Informace „ Z dění v obci“ připravila starostka obce

Odpady v roce 2005

V důsledku změny sazby platby DPH byly pro rok 2005 obecním zastupitelstvem dne 14.12.2004  upraveny poplatky za odvoz komunálního odpadu z domácností:

Popelnicový systém

1.Týdenní cyklus – červené známky – cena 1.170,- Kč

Odvoz zajišťován celoročně každou středu

2.Kombinovaný systém – zelené známky – cena 1020,- Kč

Odvoz  květen – září : 1x za čtrnáct dnů – každou sudou středu

říjen –   duben :   týdně každou středu

Platbu na popelnicový systém je možné rozložit do 3 splátek.

Známka bude předána  proti zaplacení alespoň první splátky min.ve výši 300,- Kč.

Platbu je třeba provést nejpozději do 31.01.2005 – do té doby bude svozová firma tolerovat známky r.2004.

Další splátky : k 30.05. a  k 30.08. 2005

*********

Systém odpadových pytlů

Roční poplatek 350,- Kč

na jednu domácnost v trvale obydleném domě nebo objekt využívaný k rekreaci.

V rámci tohoto poplatku obdrží poplatník 8 velkých nebo 12 malých pytlů zdarma. Další si je možné zakoupit průběžně na OÚ (velké pytle á 35,- Kč, malé á 20,- Kč)!

Úhrada poplatku v plné výši do 31.03.2005.

*********

V rámci výše uvedených poplatků bude zabezpečen na jaře a na podzim zdarma ambulantní odvoz nebezpečných odpadů a průběžně odvoz tříděného odpadu – plast, sklo,železo a 1x v roce přistaven kontejner na velkoobjemový odpad.

Většina lidí se už naučila prázdnou plastovou láhev než ji vhodí do kontejneru, nejprve  sešlápnout. Bohužel, je stále dost těch, kteří buď nápis na kontejneru ignorují a je jim lhostejné, že nesešlápnutá láhev zabere více místa, pak se tam vejde méně lahví a obec platí za odvoz vzduchu velké peníze, které by mohly být využity účelněji. POZOR– kontejnery jsou určeny  pouze na plast od nápojů, což někteří naši občané také nerespektují !!!

Poplatky za splaškovou kanalizaci

poplatek zůstává ve výši roku 2004

a)    500,- Kč na  nemovitost + 200,- Kč na jednu osobu v domě bydlící

b)    500,- Kč na jeden byt v bytovém domě + 200,- Kč na jednu osobu v bytě bydlící

c)    500,- Kč nemovitosti využívané k rekraci a trvale neobydlené

d)    provozovny :

 • Ø pohostinství U Hrušků   2.000,- Kč  + poplatek dle písmene a)
 • Ø pohostinství Zásadka     2.000,- Kč
 • Ø M.S.B. Sedláček      2.000,- Kč  + poplatek dle písmene a)

Poplatky je možné platit na OÚ zálohově s tím, že poslední splátka musí být uhrazena nejpozději do 30.09.2005.                       OÚ

Trochu ohlédnutí za kulturou v naší obci:

 • Ø Tak jako v loňském roce i letos proběhla v březnu soutěž pro naše děti – MILIONÁŘ. Tato soutěž měla opět velký ohlas a děti předvedly soutěživého ducha.
 • Ø V  květnu zase naše děti připravily krátký program pro všechny ženy ke DNI MATEK. Svým vystoupením udělaly radost všem maminkám, které na posezení přišly.
 • Ø Ve spolupráci s dalšími složkami v obci, zejména sportovci a SDH, byly uspořádány další akce pro děti:

ü  v červenci “Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov“

ü  koncem srpna tradiční rozloučení s prázdninami „ Hurá do školy“

 • Ø Od září opět probíhá každé úterý oblíbené cvičení AEROBIC, kde si 10 cvičících   protáhne ve svižném tempu svá těla ( a nejen dívky, už i chlapci projevili zájem).
 • Ø Tradiční Mikulášská nadílka u hradu, s krátkým kulturním programem (zpívání koled a vánočních písní v podání místního hudebního sboru pod vedením paní Lucky Stejskalové) a závěrečným velice pěkným ohňostrojem (pod taktovkou pana Maudra) se uskutečnila 4.12.2004.

A co náš divadelní koutek?

….  ani zde jsme nezaháleli :

 • někteří z nás navštívili na jaře muzikály EXALIBUR v divadle Ta Fantastika a REBELOVÉ v divadle Brodway v Praze
 • Pro všechny  příznivce zahrádek byl v září uspořádán zájezd do Litoměřic na Zahradu  Čech
 • V listopadu  jsme  navštívili divadlo Pod Palmovkou v Praze na komedii „Přes  přísný zákaz dotýká se sněhu“ – byla to pěkná hra v rekonstruovaném divadle.
 • 6.prosince 18 našich spoluobčanů zhlédlo vystoupení Vladimíra Hrona v mnichovohradištském divadle

Všechny akce byly zdařilé a ke spokojenosti  zúčastněných. Tímto děkujeme  všem, kteří se podílejí na jejich  přípravě a organizaci .

kULTURNÍ A SPOLEČENSKÝ ŽIVOT OBCE BYL TAKÉ V LÉTĚ OBOHACen 6 koncerty pořádaných AGENTUROU ra + SPOL.

*********

A co ze zájezdových divadel je  nabízeno pro nejbližší období ?

Divadlo Mnichovo Hradiště :

 • 10.1.2005 – ŠVESTKA – L.Smoljak, Z.Svěrák
 • 22.2. 2005 – Zdeněk Troška – a jeho nový program
 • 8.3.2005 – The best of travesti show – nový program Kabaretu Praha
 • 31.3.2005 – Besídka 2005 – uvádí Pražské Divadlo Sklep

Na základě zájmu budou uspořádány další zájezdy na muzikály:

CATS ( Kočky), NOC  NA     KARLŠTEJNĚ ,  TŘI MUŠKETÝŘI , CIKÁNI  JDOU  DO NEBE a další ( vždy bude upřesněno na vývěskách)

Za kulturní komisi Marie Fričová

Sportem ke zdraví a k radosti

Stehlíkov Badminton Cup 2004

V sobotu 7.srpna se na loukách nad Kudrnáčovými konal již třetí ročník tohoto turnaje. 16 dvojic hrálo na šesti připravených hřištích. Slunné počasí přálo (jako ostatně na tento turnaj každý rok), ale trápily silné poryvy větru. Poprvé  byla k vyhodnocování použita výpočetní technika, která byla pod vedením Aleše Prýmka zárukou spravedlivých výsledků.

Turnaj začal v 10.00 hodin a v 15.00 hodin ukončen. Vítězi se stali Věra a Petr Holasovi, před týmem otec a syn Peldovi a na třetím místě se umístili Karel Novotný a Jirka Světlík. Akce se vydařila i díky občerstvení u Kudrnáčů.

Poprvé byl vítězi předán pohár, který je putovní a budou na něm postupně vybrušována jména vítězů po dobu 10ti let.

Nohejbal Boseň  Cup 2004

Devět trojic hrálo ve třetím ročníku NBC, který se konal koncem května. Zvítězilo družstvo ve složení . Pelda Vlastimil ml., Pelda Vlastimil st. a Radosta Zbyněk. Pohár s vybroušenými jmény vítězů je vystaven v pohostinství hasičské zbrojnice na Zásadce.

Fotbal Boseň Cup 2004

Třetí velký turnaj s účastí 6 mužstev byl obnoven po 13ti letech na fotbalovém hřišti u Ohrady. I když terén tam není ideální, ve hře to účastníkům příliš nevadilo. Jediným „zahraničním“ účastníkem bylo mužstvo Veselé. Ostatní hráči byli většinou z Bosně nebo ze Zásadky. Vítězem se stal tým sestavený Kamilem Bayerem. Druzí skončili hráči ze Zásadky a třetí tým z Balkánu. Při dešti se velká část mužstev zahřívala ve stanovém občerstvení paní Kudrnáčové. Turnaj se vydařil a všichni účastníci se shodli v tom, že se za rok opět sejdeme.

Stezka lesem 2004

Chladná sobota letošního 24.dubna byla dnem, kdy se konal druhý ročník Valečovské stezky. Snažili jsme se vytvořit pro děti závod, který měl prověřit jejich fyzickou kondici, ale i šikovnost a vědomosti v různých oborech. Závodu se účastnilo asi 40 dětí rozdělených do tří věkových kategorií. Kdo zvítězil, nebylo a není důležité. Doufáme jen, že děti byly spokojené a chutnal jim i závěrečný guláš na posilněnou, který pro ně byl připravený. Také dárky od sponzorů udělaly dětem radost. No, a i my, organizátoři, jsme závodní trať absolvovali na čas a „bojovali, jak když jde o život“.

Snad se nám i v příštím roce podaří třetí ročník zorganizovat – rozhodně by bylo škoda v této započaté tradici přestat.

Za tým organizátorů Petr Holas

Svědek minulosti na hradě

Od 18.září letošního roku je možné ve sklepním prostoru Valečova, zvaném chlebník, shlédnout kované dveře. Původně vedly s největší pravděpodobností do tohoto sklepa. Jsou uvedeny v popisu o rozdělení Valečova za pánů Kapounů ze Svojkova r. 1617. Ve výčtu prvního dílu se uvádí : „ síň nevelká pod prampouchem klenutým, z níž jest schod nahoru na síňku před dřevěnou světnicí, z té síňky sklep při zemi klenutý, u něhož jsou železné dveře červenou barvou barvené, z toho sklepu druhý sklep a z toho opět síňka klenutá, z níž se na malý parkánek nebo plácek za starým domem vychází ……“ . Nejen tato skutečnost, ale i jejich rozměry shodné se vstupním otvorem do výše uvedeného sklepa, svědčí o jejich původním umístění.

Dveře byly nalezeny u boseňské lípy panem Honickým v r. 1970. Dlouhé roky byly uloženy v depozitáři Boleslavského muzea. Letos na jaře byly renovovány naším „hradním“ kovářem, panem Pavlem Kverkem z Kněžmosta. Při jejich konzervaci byla zaznamenána původní suříkofermežová barva, tedy v původním popisu uvedená barva červená. Nyní jsou dveře zapůjčeny Muzeem Mladoboleslavska opět na náš hrad, kde obohatily jeho expozici.

Zdeněk Steklý, kastelán hradu

****************

Vánoce  2004 na Valečově

Hrad otevřen :

23. až 31. prosince                             10.00 – 16.30 hodin

Kiosek(občerstvení) na nádvoří :

23. až 31. prosince                             10.00 – 18.00 hodin

24. prosince – Štědrý den     10.00 – 17.00 hodin

21.00 – 01.00 hodin

***************

Správa hradu přeje všem požehnané svátky vánoční, dobrou pohodu do roku 2005 a zároveň zve k romantickým procházkám na hradě Valečov a k příjemnému posezení ve srubu u hradu

Steklý Zdeněk, kastelán hradu

…… ještě z Valečova

v  v roce 2004 navštívilo hrad 20.500 platících návštěvníků. Při noční prohlídce si prohlédlo hrad 462 platících návštěvníků. Nejvíce návštěvníků přišlo v červenci – 5.732 a v srpnu 4.878.

v  dalekohled umístěný na hradě od června 2002 do října 2004 zaznamenal 4.275 vstupů (vhozených mincí)

v  na Valečově v roce 2004 uzavřely sňatek 4 manželské páry. Na základě dohody s matričním úřadem MěÚ Mnichovo Hradiště, kam obec Boseň územně patří, lze svatby na Valečově uzavírat v období duben až říjen.

v  V červenci letošního, roku za pomoci skautů z Jilemnice, byly dočištěny prostory hladomorny Berneška od novodobých nánosů. Na dně byly nalezeny 3 kamenné fragmenty z ostění, pocházející z hradu. Jsou vystaveny na nádvoří.

Vánoční setkání s důchodci

Obecní úřad společně se Sborem pro občanské záležitosti uspořádal letos již po sedmé Vánoční setkání s důchodci. Po třetí se akce konala v restauraci Krásná vyhlídka na Mužském (v obci není jiné místo s dostatečnou kapacitou). Doprava byla zajištěna autobusem. V programu vystoupily děti z Bosně a ze Zásadky pod vedením paní Lucie Stejskalové. Zazpívanými vánočními písněmi a koledami navodily příjemnou vánoční atmosféru. Děti také předaly seniorům vlastnoručně vyrobené „svícny“ a přáníčka. V druhé části programu PhDr, Waldhauser zaujal účastníky poutavou přednáškou o historii Bosně a okolí. Akce se konala zcela za sponzorského přispění – paní Marouškové (Honců), a.s. ZENA Ml.Boleslav, firmy M.S.B. Sedláček Boseň a a.s. Tyres Kněžmost.

Miluše Kubínová, předsedkyně SPOZ

Kostel sv.Václava, historická dominanta obce

Milí čtenáři !

Jen několik málo dní nás dělí od ukončení dalšího kalendářního roku. V tuto dobu je zvykem se ohlédnout nazpět jaký ten uplynulý rok byl. Rád bych vykonal toto malé ohlédnutí i za životem našeho farního společenství v Bosni.

Jak jste si mohli všimnout, pokračovali / a snad i v příštím roce budou pokračovat / záchranné práce na obnově dominanty obce – na kostele sv. Václava, od jehož vysvěcení v tomto roce uplynulo 275 let, což jsme si připomněli slavnou mší svatou spojenou s poutní oslavou patrona celé farnosti sv. Václava.

V letošním roce byla zhotovena generální oprava elektroinstalace kostela a dokončena generální oprava střechy kostela. Tyto dvě hlavní investice si  vyžádaly částku 1.305.000,- Kč, z čehož 900.000,- Kč činila dotace ministerstva kultury, 150.000,- Kč dotace krajského úřadu, 35.000,-Kč dotace obce Boseň a zbývající částku 220.000,-Kč zaplatila církev.V příštím roce bychom chtěli zcela vyspravit věž kostela a fasádu lodi kostela.

Pravidelné bohoslužby se konají každou 2. a 4. neděli v měsíci, vždy v 9.45 hodin a dovoluji si tvrdit, že zájem o život církve poznenáhlu vzrůstá.

Také bych vás všechny velice rád pozval na dvě vánoční slavnosti do kostela sv. Václava v Bosni :

Štědrý den –  pátek   24.12.2004 ve 21 hodin – „půlnoční“ vánoční mše svatá

Svátek Svaté rodiny –  neděle 26.12.2004 v 16 hodin – slavná mše svatá s doprovodem „České mše svaté“ od J.J. Ryby v podání pražských umělců

Bůh se narodil v Betlémě, aby mohl do srdce každého z nás vnést radost, pokoj, štěstí a naději.

Proto přeji všem nám abychom měli v tyto dny srdce otevřené pro vnímání oné Boží přítomnosti, která se touží opětovně zrodit v srdci každého člověka.

Hojnost těchto darů Vám všem ze srdce přeje, administrátor farnosti

P. Radek Jurnečka

Konec platnosti občanských průkazů

K 31.12.2005 končí platnost občanských průkazů typu „knížka“  a to i těch, které mají uvedenou platnost bez omezení

POZOR – v případě, nevyměnění dokladu (občanského průkazu typu knížka), se mohou občané dostat do situace, že jim po 1.1.2006 např. pošta nevydá důchod. V případě, že někdo z našich starších občanů již není schopen sám si výměnu občanského průkazu zajistit, je třeba tuto skutečnost nahlásit na OÚ v Bosni (telefonicky nebo osobně) a OÚ  zprostředkuje na pověřeném úřadě v Mnichově Hradiště příslušné náležitosti, včetně zajištění fotografa.

Výměnu občanských průkazů zajišťuje Odbor vnitřních věcí Městského úřadu v Mnichově Hradišti. Občané si připraví :

 • původní OP, 1x foto 35×45 mm.
 • Pracovnice MěÚ na místě pomohou s vyplněním žádosti.
 • Výměna OP  (typu knížka) je bez poplatku.
 • Pokud občané nemají stávající doklady platné nebo došlo ke změně stavu, např. ovdovění, je třeba, aby měli s sebou i doklad platný pro změnu (např.úmrtní list manžela-manželky)

Zároveň upozorňujeme, že 31.12.2005 rovněž končí platnost pasů zelené barvy.

Obecní úřad