Občasník – Prosinec 2002

Slovo na úvod …..

PF 2003

Vážení spoluobčané,

než začnu s vánočním přáním, nedá mi to, abych se nepozastavila nad dvěma událostmi podzimu letošního roku.

Nejprve volby. Prvních komunálních voleb třetího tisíciletí v Bosni se účastnilo 210 občanů tj. 72 %. Bylo zvoleno 9 členů obecního zastupitelstva, kteří ponesou odpovědnost další 4 roky. Zda to byla volba dobrá, to ukáže čas. Nyní jsme na začátku a je potěšitelné, že snaha je zřejmá. Poděkování si  zaslouží všichni ti kandidáti, kteří potřebný počet hlasu neobdrželi. Tak už to ale v životě bývá. Je však nutné ocenit snahu jít „do toho“ a vytvořit potřebný prostor pro možnost výběru. Vy, kteří jste neuspěli, nezahořkněte, protože v dalším volebním období jistě i na Vás čeká nová šance. Možná, už budete známější – a kdo ví ? Vždyť na vesnici je členství v zastupitelstvu především o práci a ne o politikaření. Poděkování patří i všem členům minulých  zastupitelstev obce, kteří rozhodně udělali velký kus práce.

Dovolím si i využít příležitosti a osobně poděkovat Vám všem, kteří jste podpořili moji volbu. Dlouho jsem zvažovala, zda vůbec mám kandidovat. Ale protože nerada odcházím od rozdělané práce, rozhodla jsem se nakonec, pokusit se ještě jednou o Vaši důvěru. A Vy jste mi ji dali . Děkuji Vám za ni. Budu se snažit ji nezklamat a tak jako v předchozích dvanácti letech, jsem rozhodnuta, své zkušenosti a znalosti uplatnit ve prospěch  všestranného rozvoje obce.

Druhé zastavení patří dokončené jedné z největších investic v historii obce – stavbě splaškové kanalizace a ČOV pro Boseň a Zásadku. Stavbě za téměř 22 mil. Kč. Její zkušební provoz byl  zahájen, domovní přípojky jsou hotovy z 80 %.. Minulý týden byla obcí splacena SFŽP  celá výše půjčky, a tak v případě úspěšného vyhodnocení zkušebního provozu a obdržení pozastavené části dotace a za pomoci vytvořené rozpočtové reservy, jsme připraveni koncem příštího roku stavbu dodavatelské firmě dle smlouvy dofinancovat v plné výši. Význam díla z hlediska životního prostředí je bezesporu obrovský , pro současnost, ale hlavně  pro generace příští.

Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych při vánočním ohlédnutí poděkovala všem, kteří jakýmkoliv způsobem pomáháte své obci – prací, radou, zájmem o dění obecné, se vším, co pomáhá skládat mozaiku vylepšení obecního prostředí a života obce . Přeji Vám všem krásné, pohodové a radostné vánoce a do nastávajícího nového roku štěstí, zdraví, klid, pohodu.a hodně vzájemné pospolitosti a tolerance.

Marie Pšeničková, starostka obce


Ze života obce

 • Systém odpadového hospodářství obce pro rok 2003 zůstává stejný. Tedy na nemovitost (byt).Poplatek za známku na popelnici je 895,- Kč a platbu je možné provést splátkově. V případě využití alternativy odpadových pytlů je poplatek 250,- Kč v něm 6 velkých nebo 10 malých pytlů.

 • Odpady o vánocích bude společnost Compag vyvážet ve středu 25.prosince  a ve čtvrtek 2.ledna 2003.

 • Protože na Mužském nebyl nikdo z kandidátů zvolen do obecního zastupitelstva, byl zde zřízen osadní výbor, ve složení – paní Božena Abrahamová (předsedkyně), ing.Šperlingová Květa a pan Václav Rylich.

 • Vánoční setkání důchodců se letos uskutečnilo již po páté. Velká účast našich seniorů svědčí o značné  přízni této akci. S velmi hezkým a zajímavým kulturním programem tentokráte přispěl dramatický kroužek Podskaláček z ústavu sociální péče v Kurovodicích. O tom, že se jejich vystoupení líbilo, svědčil potlesk, kterého se jim od přítomných dostalo. Děkujeme.

 • V letošním roce navštívilo hrad Valečov více jak 21.000 platících návštěvníků. Z toho si jich 408 zvolilo noční prohlídku. Děti do 6ti let vstupné neplatí

 • Kostel sv. Václava v Bosni díky dotaci z reservy Střešního fondu záchrany architektonického dědictví ve výši 900 tis. Kč i letos pokročil v odstraňování havarijního stavu tohoto objektu. . V jižní části hlavní lodi kostela byla vyměněna pozednice a námětky, zhotoveny protézy ztužidel, protézy krovů a vazných trámů.Pokud se podaří získat další finanční prostředky, byla by v příštím roce dokončena pokládka krytiny na hlavní lodi, opraveny římsy,  krovy hlavní věže a  proveden nátěr  hlavní věže.

 • Dalekohledový automat je od června  instalovaný na Valečově díky panu Stanislavu Fantovi z Mnichova Hradiště a je  jistě dalším zpestřením pro turisty. Spuštění dalekohledu je naprogramováno na 5 a 10 Kč a 20 a 50 centů EUR. Optika 20×70 je v otočné hlavě stojanu a představuje přiblížení 20x.. Nejvyšší viditelnost má být v lednu a únoru – „když mrzne na sucho“.

 • Honební společenstvo Boseň bylo založeno v září 1992. Honitba byla pronajata Mysliveckému sdružení Boseň. K 30.11. 2002 (Valná hromada HS) čítá HS 191 členů fyzických osob s právem hlasování a 5 právnických osob s 1.188 hlasy. Starostou honebního společenstva je ing.Sedláček Jaroslav.

 • Hlavními sponzory letošních  kulturních a společenských akcí pro děti – Pohádkový les, Hurá do školy a Vánočního setkání s důchodci byli: Nábytek Honza, agentura RA+spol. (pořádající koncerty), restaurace Na krásné vyhlídce, společnost AUTO BADOS-Brzobohatý, společnost M.S.B.-Sedláček, ZENA- zemědělský nákup a.s., ovocnářské středisko a.s.Tyres, manželé Kuklíkovi, paní Marie Honců, pan Jiří Novák a pan Steklý.. Srdečně děkujeme za projevenou přízeň a přejeme mnoho úspěchů v soukromém i podnikatelském životě.

EVA je v provozu.

Stánek EVA nebo-li systém  ekonomicky vlídné administrativy můžete využít po celých 24 hodin a 7 dnů v týdnu. Klíčovým prvkem je dotyková obrazovka, sloužící nejen k zobrazení informací a požadovaných údajů, ale i k ovládání systému dotykem prstu na zobrazených tlačítkách. Orientace v ovládání je podpořena nápovědou. Pokud se uživatel octne v nesnázích, může se pomocí vestavěného sluchátka obrátit o radu na Centrum služeb EVA.

Veškeré služby jsou poskytovány zdarma. Pouze  při využívání přímých elektronických podání na úřad a vybraných služeb (osobní schránka, kopírování,e-mail apod.) je z důvodu zajištění bezpečnosti a důvěryhodnosti pro vás i úřad nutné se osobně zaregistrovat (bezplatné). Registrace se provádí přímo na stánku nebo na našem obecním úřadě, kde vám bude vystavena registrační karta s osobním kódem, který budete zadávat při využívání  výše zmíněných bezplatných služeb.

Stánek je umístěn před budovou OÚ v Bosni a jsem připravena komukoliv, kdo bude mít zájem, pomoci  a vysvětlit využívání uvedeného  moderního komunikačního systému

Starostka obce.

Nastal čas vánoční

A pro nás tentokráte ne tak radostný. Uzavírá se Mateřská škola. Jak je jednoduché  to říci, jak těžké je to udělat. A ještě těžší o tom psát.

Zažili jsme si spolu mnoho pěkného. Vycházky kolem Valečova, výlet s předškoláky do Prahy i školní výlet na Máchovo jezero.Zajeli jsme se podívat na pohádky a různá představení pro děti do MŠ Kněžmost, do divadla v Mnichově Hradišti i do Mladé Boleslavi. Dvakrát jsme přivítali ve školce Mikuláše, anděla a čerta, a ač v nás byla malá dušička, zazpívali jsme a zarecitovali jsme, co jsme se naučili.

Loňské vánoce pro nás, díky sponzorům, byly bohaté a radostné. Letošní vánoce dostanou děti také malý dárek, ale zároveň si musí odnést veškeré věci, které v MŠ mají. A po Novém roce na většinu dětí čeká nová školka v Kněžmostě. Minulý měsíc jsme si ji byli prohlédnout a dětem se tam hrozně líbilo. Nové hračky, velké prostory, kde se mohly rozběhnout, i noví kamarádi. Nezbývá nám tedy nic jiného, než popřát dětem, aby 6. ledna vykročily tou správnou nohou napřed, našly si nové kamarády a snad si na naši malou školičku v Bosni občas vzpomenou a přijdou se podívat a zahrát si do připravovaného Klubu dětí.

Na závěr bych chtěla poděkovat všem dobrým lidem, kteří nám na provoz MŠ přispěli finančně nebo materiálně, paní starostce Pšeničkové za veškerou péči o nás, pomoc při dopravě auty do MŠ Kněžmost a Mnichovo Hradiště, i veškerému personálu, který zajišťoval provoz naší malé, ale o to milejší školičky.

Jedna etapa našeho života se uzavírá a do té další a do nového roku 2003, bych chtěla všem popřát jen to nejlepší, pevné zdraví a svět bez konfliktů a svárů, kterých v poslední době nějak moc přibylo. Děti jsou naše budoucnost, tak ať ten svůj život mohou prožít v klidu a míru.

Jana Rymplová, ředitelka MŠ

I obec má (může mít) svá „ Ježíškovská „ přání

Při našich přáních musíme myslet na to, že jsou podmíněna  množstvím peněz, které pro ně bude připraveno v obecní kase a to nejen z vlastních příjmů, ale  pro další rozvoj především z dotací a další ekonomiky vycházející z příprav pro vstup do Evropské unie v roce 2004. Kolik těchto „europenízků “ dostaneme, bude záležet na tom, jak dovedeme svá přání  a potřeby formulovat a jaký bude jejich efekt pro nás, ale i ostatní uživatele, kteří realizovaná přání budou využívat.

Jaká to budou přání ? To zálež na Vás občanech. U těch velkého rozsahu, ale je nutné pochopit, že nebudou  moci být  splněna najednou, ale musíme se na ně připravit a pak je plnit  třeba i postupně.Každé přání je třeba pro obecní zastupitelstvo  prostřednictvím obecního úřadu předat ( písemně i ústně).

Pro lepší inspiraci jsme připravili několik námětů:

 • Pro další rozvoj obce je nezbytné připravit změnu územního plánu a s tím souvisí i  rozvoj zástavby. Podle zpracované studie se jedná o zástavbu v Bosni podél úvozu od Šťastných směrem k Valečovu po obou stranách. To by umožnilo výstavbu až 42 rodinných domů. Protože studie je pouze studie, bude potřeba vypracovat dokumentaci pro územní rozhodnutí a další stupně projektové přípravy a zajistit potřebné finance
 • Co dělat se středem návse a přilehlých prostor v Bosni ?… Líbí se Vám prostor, který slouží jako parkoviště pro restauraci a přitom je v bezprostřední blízkosti hřbitova? Nebo ten vedle autobusové zastávky pod kaštany? Nebylo by dobré využít pozemky kolem kalu a jiné v centru obce  třeba k využití pro zábavu nebo sport pro malé i velké?
 • Jste spokojeni s cestou do Kněžmosta, pokud jdete pěšky nebo jedete na kole? Určitě je to nebezpečné. Pomozte nalézt řešení.
 • Co dostatek prostor pro sport a zábavu? Jediný kurt je poněkud málo.. Možná by bylo stálo za úvahu víceúčelové sportoviště u nové čističky. A v zimě využít Důně pro malé lyžaře – jedno sněhové dělo a malý vlek, by jistě nadělal mnoho radosti.
 • Jak vylepši amfiteátr v předhradí Valečova a další památky v obci? Amfiteátr rozhodně potřebuje sociální zařízení a je třeba upravit přístup od lípy. Ale jsou i další památky – památková rezervace na Mužském, sakrální stavby,Valečov, hřbitov, kostel.
 • Místní část Zápudov dosud nemá veřejné osvětlení. Především z hlediska bezpečnosti si i tamní občané konečně zaslouží této samozřejmosti.
 • Co s místními komunikacemi ? Po  dokončení kanalizace a přípojek bude nutné je dávat do definitivní podoby. Problémy jsou i na Mužském. Kde začít ? Opravy  si vyžádají hodně peněz.
 • Sdružení obcí Český ráj se připravují k přijetí do UNESCA.V rámci tohoto Sdružení a mikroregionu Drábské světničky, jehož jsme  centrem,, je možné připravit aktivity, které jsou pro region typické a potřebné.
 • Co s životním prostředím ? Určitě nejsou pěkné zaplevelené plochy. Je v pořádku ovzduší? Nedá se něco zlepšit ? Je  v obci na potřebné úrovni čistota, odpadové hospodářství ?
 • Co uděláme s kulturou a sociálními záležitostmi ? Kde dělat společensko-kulturní akce? Co s udržením a  obnovou  tradic?
 • Co s volným časem dětí? Jak pomoci starým spoluobčanům ? Co se spolkovou činností? Máme hasiče, myslivce a to je vše. Co jiného?

Ve výše uvedených námětech pokračujte nebo je rozviňte a obohaťte  o své vlastní nápady. Těšíme se a děkujeme za pomoc.

Ing.Sedláček Jaroslav, zástupce starostky

Jak to vidím já ….

Letošní rok má již na kahánku a stejně jako loni se s Vámi chci podělit o své postřehy, o to, jak jsem některé okamžiky roku viděla já. Asi nebudu tak optimistická, možná se i mé názory nebudou hodit do tohoto předvánočního času, ale i tak prosím o slyšení.

Oslava Mikuláše. Rok co rok zcela nekonfliktní a dětmi oblíbená akce. Letos ale rozvířila nebývalé vášně. Věřím, že nám, oběma proti sobě stojícím stranám, již zchladly horké hlavy. I přesto považuji za důležité uvést na správnou míru řadu spekulací, které se vyrojily. Jako členka kulturní komise a především jako matka, která chce pro děti to nejlepší, jsem si vytvořila představu o Mikulášské nadílce s kulturním programem pro naši obec zcela neobvyklou. Nadílku na hradním nádvoří Valečova, s dětmi zazpívanými vánočními koledami a závěrečným malým ohňostrojem. Pro tento nápad jsem získala několik zastupitelů, ochotných se na přípravě podílet. Mezi jistou částí veřejností se ale zvedla vlna odporu. Chápu. Každý máme svůj názor. Ale mrzí mě, že největší část zloby padla na nesprávnou hlavu. Všichni víte, koho mám na mysli. Nadílku si tedy uspořádali hasiči. V sobotu přešel Mikuláš do Bosně, v neděli na Zásadku. Bylo to rozhodnutí jednotlivých sborů, respektuji to a hasičům děkuji. Bylo by smutné, kdyby kvůli tvrdohlavosti nás dospělých, byla zraněna dětská dušička. I tak je mi líto, že bylo již předem odsouzeno k nezdaru něco, co se ještě neuskutečnilo a co se mohlo třeba stát novou místní tradicí. Musím Vás, ale milí hasiči, trochu nadzvednout. – Té představy, oslavy příchodu Mikuláše na  Valečově,  se nadobro nevzdávám. Tak snad v roce 2003.

V souvislosti s nadílkou se v ústranní i veřejně objevily hlasy, proč je Valečov stále v popředí zájmu obce. Co na něm vidíme, že všechny akce chceme „strkat“ na Valečov . Proč ? Nechci, aby moje slova zněla jako fráze z moudrých knih, ale Vy nejste pyšní, když se v knihách, novinách nebo v televizi objeví ? Já ano a věřím, že nejsem sama. Vy nepociťujete ani trochu hrdosti, když na Valečov přijedou lidé desítky kilometrů a líbí se jim tu ? Vždyť Valečovu můžeme poděkovat i za konání letních folkových koncertů, za keltské Beltine a další. A také, vždyť i pronájem amfiteátru a vstupné z hradu plní naši obecní pokladnu.

Před námi jsou Vánoce, ty nejkrásnější svátky v roce. Přeji Vám všem jejich příjemné prožití a celý příští rok naplněný pevným zdravím, spokojeností a vzájemnou tolerancí

Hana Maudrová,

členka obecního zastupitelstva a kronikářka obce

*************


Ohlédnutí se za pomocí postiženým povodněmi

V dalších řádcích si Vás dovolujeme informovat o pomoci občanů naší obce a obecního úřadu postiženým ničivými  povodněmi, které  nebývalou silou zpustošily v letošním roce značnou částí země a s jejímiž následky se dodnes potýká spousta obcí a neštěstím postižených rodin a jednotlivců. Srdečně děkujeme všem spoluobčanům, kteří se podle svých možností spolupodíleli na organizované pomoci.

Určení pomoci :

1. Obci Chvatěruby v okrese Mělník

darováno dne 7. října 2002 :  50.000,- Kč

Tato částka je složená  z veřejné finanční sbírky od občanů obce

ve výši 33.859,- Kč

a z finančního příspěvku  z rozpočtu obce  ve výši 16.141,- Kč.

 1. 2. Na konto  ČČK předáno dne 19.08.2002  10.000,- Kč

z rozpočtu obce  –  výtěžek z koncertu Věry Martinové

 1. 3. Obci Zálezlice předána  dne 29.srpna 200

materiální pomoc v hodnotě 7.792,- Kč

Tato pomoc byla hrazena z finančních příspěvků firmy M.S.B.  Sedláček, Boseň a kastelána hradu Valečov z výtěžku 3 nočních prohlídek.

Celková pomoc  obce na pomoc postiženým povodněmi : 67.792,- Kč.

Vybráno z děkovného dopisu pana starosty obce Chvatěruby občanům obce Boseň :

V obci Chvatěruby bylo zatopeno 24 RD, z nich 6 muselo být odstraněno. Katastrofa v obci postihla celkem 59 občanů, z nichž bylo 33 evakuováno. Celkové škody na nemovitém majetku  obce byly 9,1 mil.Kč, na movitém 8,9 mil.Kč.

…Jen velkou odvahou, ohromným nasazením lidských sil nedošlo v obci k újmě na zdraví či ohrožení lidských životů, což je vzhledem k obrovskému rozsahu katastrofy veliký úspěch všech, kteří se zúčastnili záchranářských prací.

Ke zmírnění  výše uvedeného přispěla pomoc, kterou jste prostřednictvím veřejné sbírky nezištně pomohli postiženým občanům Chvatěrub. Proto mi dovolte, abych Vám za tento projev Vašich vysokých morálních hodnot z celého srdce jménem obce Chvatěruby co nejupřímněji poděkoval

…………… podepsán František Derfl starosta obce Chvatěruby

Valečov

aneb několik řádků k dění na hradě zdejším

V měsíci říjnu bylo opět započato v dalším odkrývání a vyklízení sklepních prostor pod hradním jádrem. Jedná se však spíše o pokračování prací letos již zpřístupněného sklepa mezi „druhou“ a „třetí“ skálou sklepního jádra. Z tohoto uvedeného prostoru pokračuje tesané schodiště do sklepa druhého, který byl vytesán z valné části již pod skálou „třetí, ovšem prozatímní práce ukazují, že tesaný prostor pokračuje i pod skálou vedlejší, tedy „čtvrtou“. I v příštím roce Vás tedy čeká na jaře  (konec dubna) překvapení v podobě dalšího dobového prostředí, které se pokusíme opět zabydlet nějakými dalšími „slaměnými“ postavami z historie hradu.

Výše uvedené práce jsou opět prováděny za nezištné  pomoci přátel z Pardubic a Hradce Králové a vedoucích skautů z Jilemnice, které již mnozí mohou znát z letních táborů na podhradí Valečova.

Smlouva o rozdělení valečovského zboží (panství) z roku 1554 hovoří o dvou sklepech, z nichž horní sloužil jako chlebník ) k uchování chleba, protože ten se nepekl každý den jako dnes), druhý, spodní, k uskladnění piva a vína ( k hradu patřil také pivovar). Z tohoto lze usoudit, že nynější sklep  s expozicí „ paní Machny“ , byl uvedeným chlebníkem ( i dnes je prostor suchý, bez výskytu plísně), druhý, ve kterém práce probíhají, sloužil k uchování nám všem dobře známých a oblíbených moků – při odkrývání bylo již zde nalezeno značné množství střepů keramiky a železná obruč ze sudu.

Zdeněk Steklý, kastelán hradu

Vánoční svátky na Valečově

Hrad otevřen :

24 .– 30. 12.2002 denně od 10.00 do 17.00 hodin

31.12.2002 a 01.0 1. 2003    zavřeno

Srub na nádvoří:

24.12.2002                         10.00 – 17.00 hodin a  21.00 – 02.00 hodin

25.12. – 30.12.2002         denně  10.00 – 17.00 hodin

31.12.2002 a 01.01.2003               zavřeno

Správa hradu zve k příjemné procházce a zastavení se po předvánočním shonu. Z dobově upraveného sklepního prostoru Vás od betlému a vánočního stromečku pozdraví rodina paní Machny  .

Požehnané svátky plné pohody a klidu, štěstí, porozumění a dobré zdraví všem obyvatelům zdejší Obce přeje

Steklý Zdeněk, kastelán hradu