Občasník – Listopad 2009

Slovo na úvod …..

Vážení spoluobčané,

čas od času se cosi vymkne zaběhnutým zvyklostem, a tak se  i letos v téměř dvacetileté historii stalo, že se nekonalo tradiční jarní setkání zastupitelstva obce s Vámi občany a poprvé od roku 1993 nebyl vydán jarní Boseňský občasník. Vím, není to povinnost, ale mnozí  z Vás pátrali PROČ. Je to prosté – nějak více přibylo administrativních povinností, organizačních starostí, stále složitější a náročnější je shánění financí a následně jejich vyúčtování, zajištění voleb do Evropské unie, personální změna na postu hospodářky, příprava Valečovského kulturního léta – to spolu s politickým a ekonomickým chaosem v zemi,  svou měrou přispělo k tomu, že čas kolem nás nějak rychle uběhl a najednou je tu pozdní podzim.

Na částečnou omluvu patří ale uvést fakt, že kdo se chtěl o dění obecní zajímat, rozhodně možnost měl. Každé zasedání zastupitelstva obce je ze zákona veřejné a  řádně bylo vždy v předstihu oznámeno jak ve vývěskách v jednotlivých místních částech, tak i na obecních webových stránkách, kde ostatně nejdete i usnesení z jednotlivých jednání. Vím, že počítačová komunikace je spíše pro mladší generaci a rozhodně se pro další období, pokud bude z Vaší strany zájem, opět k tradici jarních a podzimních setkání a vydávání nejméně 3 zpravodajů vrátíme.

Ještě k jednání obecního zastupitelstva. Počet zastupitelů se k 1.2.2009 snížil z devíti na osm a to v důsledku nástupu paní Maudrové do funkce hospodářky obecního úřadu a stávající legislativa vylučuje slučitelnost těchto funkcí. A protože všichni naši zastupitelé byli voleni „ přímou“volbou (každý kandidoval sám za sebe), nemá tedy náhradníka. Toto nemá však vliv na funkčnost zastupitelstva, neboť tam je zákonem stanovený minimální počet 5.

Zastupitelstvo obce se v letošním roce prozatím sešlo ke svému jednání celkem 6x. Mezi nejdůležitější projednávané body patří finanční hospodaření v návaznosti na zajišťování běžného chodu obce, jejího investičního a neinvestičního rozvoje,řešení majetkových  záležitostí a organizační zabezpečení společenského a kulturního života. S některými konkrétními výstupy se seznámíte na dalších místech dnešního občasníku.

Vážení spoluobčané,

zlátnoucí listí  a poslední záchvěvy babího léta jsou neklamným znamením nástupu zimy a blížícího se konce roku. Přeji nám všem klidné zvládnutí všeho, co jsme si pro letošek  ještě naplánovali a pohodový, neuspěchaný a radostný adventní čas.

Marie Pšeničková

starostka obce

Z dění v obci

Návesní prostor v Bosni díky účelové dotaci výši 1,5mil. Kč z programu FROM Středočeského kraje prochází historickou proměnou. Úpravy, s kterými bylo započaté již na podzim loňského roku,  proměňují vzhled centra návsi. Určitě  stojí za to, jít se tam podívat  – i když dílo je prozatím v rozpracovanosti  (dokončení celé etapy se předpokládá v květnu r. 2010). Již dnes můžete vidět vedle dětského hřiště upravený rybníček s párkem okrasných kachniček Mandarinských s jejich stylovým domečkem „ na vodě“, ve vodě  prohánějící se rybky, okrasnou parkovou zeleň v celém centru návsi, opravené prameniště Žlábek, obnovené schody u kaštanů, altány pro posezení, nové oplocení. Dotvořením celé architektury realizované proměny bude komplexní oprava čedičových návesních komunikací, včetně rozšíření veřejného osvětlení v těchto místech.

Záměr vybudování tolik potřebného chodníku či cyklostezky mezi Bosní a Kněžmostem se stále nedaří naplnit. Čtyři z dvaceti dvou vlastníků dotčených pozemků dosud nesouhlasí  s uzavřením smlouvy o smlouvě budoucí na odprodej části jejich pozemku (jedná se vždy o výměru cca  100 – 220 m2, tj. 3m na šířku podél silničního příkopu). Bohužel bez vyřešení této  zásadní záležitosti nemůže obec podnikat žádné další kroky týkající se nejen stavebního povolení, ale ani shánění potřebných finančních prostředků. Je neuvěřitelné, že se nenajde pochopení pro věc, která má ve svém důsledku především bezprostřední dopad na zvýšení bezpečnosti školních dětí  a starších občanů ( docházka dětí do ZŠ a občanů k lékaři).

Díky spolupráci s CHKO Český ráj v Turnově se i letos podařilo za dotačního přispění ošetřit všechny kaštany (jírovce) na návsi na Mužském proti klíněnce,  vrch Mužský  a stráně kolem Valečova zbavit křovinnového náletu, prořezat lípu na Zásadce  a odborně by měla být ještě do konce roku ošetřena památeční  lípa v podhradí  „ za dvorem“ , upraveno její bezprostřední okolí  a instalována tam informační tabule s tématickým zaměřením k tomuto významného přírodnímu skvostu.

V letošním roce pokračovaly sanační práce koruny zdiva a okenních otvorů na Valečově. Náročné výškové práce, společnost Gedos z České Lípy, která dílo smluvně prováděla, ukončila tento týden. Je kompletně hotové celé vrchní patro. Celkové náklady byly 1 mil. Kč, z toho obec obdržela dotaci ve výši 250tis. Kč z FOP Středočeského kraje a 200tis. Kč z Ministerstva kultury ČR, vlastní prostředky obce byly kryty příjmy ze vstupného loňského a letošního roku. Pro pokračování v opravách (sanaci) nižších pater zadává obec vypracování projektové dokumentace, potřebné pro závazné stanovisko Státní památkové péče ke stavebnímu povolení, a také ke „shánění“ finančních prostředků.

Za účelem propagace obce byl v rámci podpory rozvoje cestovního ruchu vydán skládací leták s názvem „Boseň – Valečov – Mužský, krajina Českého ráje“. Obsahuje  stručné informace presentující obec Boseň. Představuje lokální památky, typy na výlet, občerstvení, základní informace na info centra apod. Leták byl vydán v nákladu 6 000 ks, je distribuován na OÚ, na Valečově, prostřednictvím Sdružení Český ráj bude nabídnut na veletrzích cestovního ruchu. Na projekt přispěl dotačně  ve výši 16.000 Kč Středočeský kraj v rámci programu „Podpora cestovního ruchu“.

I v letošním roce byly opraveny některé kritické úseky místních komunikací – na Bunclav, pod  Valečov a k amfiteátru. V opravách  se bude na jaře pokračovat. Zimní údržba počátkem roku byla prováděná již v režii obce a bude tak zajišťována i v nadcházejícím zimním období. K tomuto kroku bylo přistoupeno prvořadě z ekonomického hlediska a úspory jsou zřejmé. Sekání příkopů u místních komunikací  je zabezpečeno  smluvně, neboť obec nevlastní potřebnou techniku.

Zimní údržba chodníků – úklid sněhu, je v současné době vděčné téma pro sdělovací prostředky, ale on to opravdu bude pro obce velký problém. Díky našim zákonodárcům, kteří nevyslyšeli pádné argumenty  zástupců samospráv (obcí) a legislativně „hodili“ na obce povinnost zimní údržby chodníků, aniž by je zajímalo za co se to zaplatí a kdo to udělá. Po projednání celé záležitosti v našem zastupitelstvu, prosíme všechny, kteří mohou, aby se i nadále o chodníky před jejich nemovitostmi starali tak jako v minulosti. Obec bude zajišťovat prostranství okolo autobusových zastávek, úřadu, ke kostelu a k mateřské školce. Snahou obce bude postupně upravovat chodníky, které jsou po před lety prováděné zemní pokládce telefonních kabelů různě propadlé a s polámanými dlaždicemi tak, aby i údržba na nich pak byla snažší. Ještě letos je plánovaná přeložka chodníku u obchodu v Bosni, následovat by měl chodník okolo Průškových a na Zásadce.

Nový územní plán – Zastupitelstvo obce schválilo v souladu se zákonem č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ( stavební zákon) pořízení nového územního plánu (dále jen ÚPD) obce Boseň. /Stávající územně plánovací dokumentace byla pořízena a schválena podle již zrušeného stavebního zákon(č. 50/1976 Sb.) a ponechává uvedený územní plán v platnosti pouze po stanovené přechodné období./

Pro vypracování  Návrhu zadání územně plánovací dokumentace je třeba, aby jednotliví občané uplatnili své připomínky, požadavky a podněty  do 30.11.2009 a to písemně (stačí jednoduchou formou) na OÚ v Bosni. Na jejich základě bude formulován  výše uvedený Návrh zadání pro zpracovatele a dotčené orgány.

Změna svozového dne pro odpady po měsíci opět jinak. S platností od 1. listopadu je na základě oznámení společnosti COMPAG s.r.o. svozovým dnem PONDĚLÍ. Ze strany obce jsme toto rozhodnutí bohužel nedokázali ovlivnit a  tak nezbývá, než se přizpůsobit. Podle sdělení, kterého se nám doslalo, jedná se tentokráte o změnu s dlouhodobým  charakterem, která byla vyvolána ekonomickým využitím svozové techniky společnosti.

Ve své činnosti pokračuje i Sbor pro občanské záležitosti při našem obecním úřadu. Jeho členky, zejména paní Miluše Kubínová, nikdy nezapomínají na významná životní výročí  spoluobčanů. Vítání nových občánků se letos uskutečnilo dvakrát. Do  obecní kroniky tak bylo zapsáno dalších pět chlapečků a jedna holčička. Jako noví občánkové byli přivítáni: 13. června 2009 – Tomáš Hubač    a Vlastimil Pelda  a 17. října – Václav Zdobinský, Josef Egert, Filip Jirásko a Adéla Černá. Všem novým spoluobčánkům srdečně přejeme hřejivé prostředí domova, protknutého láskou a péčí. Jejich rodičům  hodně štěstí a radosti ze svých dětí.

*********

„ Když se narodí dítě, člověk si uvědomí,

že existuje něco důležitějšího, než je on sám. „

Obecní úřad

Kam za kulturou ?   Boseň, jasná volba…..

Stejně jako v předešlých letech, tak i letos, se v Bosni uskutečnila celá řada kulturních akcí, které k nám přilákaly návštěvníky z blízkého okolí i vzdálenějších míst. Škoda jen, že účast našich občanů již tradičně pokulhává.

Které akce připravil náš obecní úřad ?

První Valečovská slavnost se konala ve sváteční den, 9. května. V kulturním programu se představilo Divadlo Klauniky z Brna  s satirickým vystoupením o poměrech v naší politice.

Druhá Valečovská slavnost byla,  jako již tradičně, věnována dětem. Procházky pohádkovým lesem okolo hradu Valečov se zúčastnilo téměř 350 dětí, které neodradilo ani nepříznivé deštivé počasí a všechny statečně a odhodlaně prošly všemi třinácti stanovišti, na kterých bylo připraveno plnění sportovních i zručnostních úkolů.

Třetí Valečovská slavnost, „ Hurá do školy“opět připomněla školákům, že je třeba oprášit školní tašky a  brzy zasednout do lavic. Pro děti byla tradičně připravena spousta soutěží a her. S panem kastelánem Steklým mohly děti nahlédnout do valečovského hradního sklepení a pozdravit paní Machnu.

Kromě akcí, pořádaných obecním úřadem, se do přírodního amfiteátru mohlo vyrazit i za další kulturou. Svůj svátek tu i letos slavily Čarodějnice. Hezký den bylo možno strávit i na Dětském dnu s Lesy České republiky, a. s. . Valečovské koncertní léto, pořádané agenturou pana Rajtra, slavilo letos krásné kulaté jubileum – svůj již desátý ročník.  A kdo letos na Valečově vystoupil? – Vladimír Hron (3.7), Petr Spálený, náhrada za nemocnou Naďu Urbánkovou (17.7), Jakub Smolík (31.7.), Vlasta Rédl (14.8.), Kamelot (28.8.)

5. září 2009 pak přišla naprostá bomba. Na prkna valečovského amfiteátru zamířil mnohonásobný zlatý slavík Karel Gott. Během svého úžasného vystoupení utvrdil či přesvědčil všechny přítomné návštěvníky o tom, že je to naprostý profesionál a velice příjemný člověk. Na památku  byl panu Gottovi předán dárkový balíček s upomínkovými předměty naší obce a krásná kytice. Na oplátku nám mistr podepsal pamětní list, který nám bude jeho vzácnou návštěvu připomínat.

Na všechny koncerty, mimo koncertu Karla Gotta,  se i letos vztahovala výhoda zlevněného vstupného, kterou mohou naši občané využít. Kolik vstupenek bylo, našim občanům prodáno?  – (dospělí/ děti  (10-15 let))

Vladimír Hron – 70 /3, Petr Spálený 65/ 6, Jakub Smolík 97/5, Vlasta Rédl 40/4,Kamelot 67/4

Tím ale výčet kulturních akcí letošního roku nekončí. Společně opět přivítáme Mikuláše s jeho družinou, kteří již svůj příchod na valečovské hradní nádvoří potvrdili a 5. prosince v 16.00 hodin se těší na společné setkání. Zkrátka nepříjdou ani senioři. Tradiční předvánoční posezení se pro ně uskuteční dne 10. prosince od 14.00 hodin  v  „Hospůdce ve škole“ v Bosni.

**********

Obecní úřad děkuje všem, kteří obětují svůj volný čas a při organizaci akcí ochotně pomáhají. Dále děkujeme sponzorům za finanční příspěvky. Děkujeme a přejeme všem hodně štěstí a úspěchů.

Za kulturní  nadšence – Maudrová Hana

Mateřská škola Klubíčko, Boseň

Na konci srpna naši školku opustilo osm dětí, které 1. září nastoupily do prvních tříd základních škol. Na uvolněná místa jsme mohli přijmout osm nových dětí ve věku od tří do čtyř let. Jsou to dvě holčičky a šest chlapců. Takže mateřská škola  má od září znovu 26 žáčků., což je plná kapacita. Od srpna máme také novou učitelku, Zdeničku Bártovou. Nastoupila na místo Milušky Rosenbaumové, která odešla v červenci do důchodu.

Nahlédnutí do aktuální činnosti:

Ø 22. září navštívilo děti divadélko „Človíček“ s pohádkou „Perníková chaloupka“.

Ø 29. září proběhla Michaelská slavnost, kdy se děti vydaly k dračí sluji pro červená jablíčka.

Ø 27. října naši mateřskou školku navštívil kouzelník

Ø Každé první úterý v měsíci od 18,30 hodin probíhají v přízemí mateřské školy přednášky Milušky Rosenbaumové, které jsou veřejně přístupné.

Témata: 6. říjen – „Dítě není zmenšený dospělý“, 3. listopad – „Životní tělo u malého dítěte“, 1. prosinec – „Rytmy a rituály“, 5. leden –„Vývoj dvanácti smyslů“, 2. únor – „Význam hry a hračky“, 2. březen – „Jak působí media na malé děti“, 6. duben – „Jak se správně stravovat“, 4. květen – „Význam a symbolika pohádek“

Na přednášky Vás srdečně zveme.

Více o aktivitách Mateřské školy Klubíčko, Boseň najdete na webových stránkách : http: www.volny.cz/klub-icko.

Jarmila Ponocná, ředitelka MŠ

Zamyšlení na závěr s J. Werichem……..

Když už člověk jednou je, tak má koukat, aby byl.

A když kouká, aby byl a je, tak má být to, co je,

a nemá být to, co není,

jak tomu v mnoha případech je.