Občasník – Listopad 2006

Slovo na úvod …..

Vážení spoluobčané,

hned v úvodu si dovoluji poděkovat všem, kteří jste mi v nedávných dnech v komunálních volbách projevili důvěru. Právě  množství  obdržených hlasů bylo i jedním z  důvodů mého  následného  ucházení se  o post starostky. Jak mnozí vědí, v poslední době jsem se netajila  tím, že bych velice ráda předala žezlo již někomu mladšímu a sama se věnovala klidnějšímu (snad) důchodcovskému životu. Zásadní vliv však na rozhodnutí pokračovat ve funkci mají i nově zvolení zastupitelé, kteří se jednomyslně k mé kandidatuře kladně vyjádřili. Máme tedy před sebou další čtyři společné roky. Ráda  bych Vás, vážení spoluobčané,  všechny upřímně ubezpečila, že se budu snažit odpovědně a podle svých schopností a znalostí  dál vést naši obec tak, aby nám byla klidným a upraveným domovem , naplněným přátelskými vzájemnými vztahy.

Zároveň také touto cestou  děkuji celému bývalému obecnímu zastupitelstvu, jehož činnost volbami skončila.  Zodpovědně mohu říci, že se jednalo o skutečně tvůrčí tým, kdy se přijímala rozhodnutí na základě  vzájemné dohody a  bez vyhrocených emocí (o které není nouze ve „vysoké“ politice). Po celé volební období se všichni členové aktivně spolupodíleli  nejen na úkolech  jim daných zákonem o obcích, ale byli často i hlavními aktéry při organizování společenských, sportovních a kulturních akcí,  které velkou měrou zpříjemňují život. SRDEČNÉ DÍKY !

Novému (omládlému) obecnímu zastupitelstvu, které vykročilo na cestu v řízení „věcí obecních“, přeji nezbytný elán, podporu a pochopení  od svých spoluobčanů při někdy nelehkém rozhodování (zvláště tam, kde se jedná o poplatky) a k tomu nám všem nezbytné zdraví a značnou dávku  životní energie – PROSTĚ, ABY SE DAŘILO!

********

KRÁSNÝ,  POHODOVÝ A Š´TASTNÝ ADVENTNÍ ČAS

VŠEM PŘEJE

MARIE PŠENIČKOVÁ, STAROSTKA OBCE

OHLÉDNUTÍ SE ZA VOLBAMI:

Volby do zastupitelstva obce Boseň:

Účast ve volbách : 58,89 %  z celkového počtu 309 zapsaných voličů

z toho účast z jednotlivých místních částí obce:

Boseň     60,27 %  , Zásadka  51,56 %, Mužský  59,09 %, Zápudov 100  %

Výsledky hlasování:

Kandidát                                               absolutní počet hlasů

1. Marie Pšeničková        159

2. Hana Maudrová            143

3. Pavel Stuchlík                             136

4. Jaroslav Sedlaček Ing. 133

5. Aleš Prýmek                  123

6. Michal Keleši                              115

7. Rudolf Šedivý                             108

8. Dušan Stejskal              100

9. Božena Abrahamová   99

Dále se umístili kandidáti :  Květoslav  Červený, Václav Kubín ,Josef Prýmek, Anna Rychtrová, Květoslava Šperlingová ing., Petr Brzobohatý, Jaroslav  Šefl

  • Kandidáti pod pořad. čísly  1. –  9. jsou členy nového obecního zastupitelstva. BLAHOPŘEJEME !
  • Ostatním kandidátům patří srdečné poděkování za jejich chuť „jít do toho“ a  za to,  že pomohli vytvořit atmosféru pro demokratický výběr a možná, že právě oni budou příště těmi, kdo se zařadí do následujícího zastupitelského týmu. DÍKY!

Ustavující zasedání obecního zastupitelstva se konalo dne 1.listopadu 2006 a na svém jednání

a)zvolilo :

Starostkou obce : Pšeničkovou Marii

Zástupcem starostky : Šedivého Rudolfa

b) zřídilo:

  • finanční výbor ve složení : Abrahamová Božena, předsedkyně, členové – Stuchlík Pavel a Stejskal Dušan
  • kontrolní výbor ve složení : Maudrová Hana, předsedkyně, členové – Prýmek Aleš, Keleši Michal

**************

„Nejužitečnější ze všech umění, je umění být užitečný. “
B:Franklin

**********

Volby do Senátu Parlamentu ČR

I. kolo : účast ve volbách : 53,72 % z celkového počtu 309 zapsaných voličů

Z toho účast dle jednotlivých místních částí obce: 54,33 % Boseň (celkem voličů 219), Zásadka 46,87 % ( voličů 64), Mužský 59,09 % (voličů 22), Zápudov  100,-  % (voličů 4)

Výsledky hlasování:

Kandidát                                                               absolutní počet hlasů

Jaromír   Jermář                               69

Jaroslav  Mitlener            51

Jiří Čejka                           7

Zdeněk   Šverma                              7

Jitka       Hořejšová           5

Marcela  Exnerová           2

Václav    Jakubec                            2

II.kolo : účast  ve volbách  :  20,39 % z celkového počtu  309 zapsaných voličů

Z toho účast dle jednotlivých místních částí obce: Boseň 18,26 %, Zásadka 20,31 %,, Mužský 45,45 %,   Zápudov    0  %

Výsledky hlasování:

Kandidát                                                              absolutní počet hlasů

Jaromír   Jermář                37

Jaroslav  Mitlener            26

ODPADY V ROCE 2007:

Na základě usnesení obecního zastupitelstva obce ze dne 7.11.2006 a v návaznosti na úpravu cen společnosti Compag Ml.Boleslav s.r.o s platností od 1.1.2007 je stanovena úhrada za shromažďování, sběr, přepravu, třídění a odstraňování komunálního odpadu z domácností  následovně :

a)       1.340,- -Kč při frekvenci svozu 1 x týdně ( červené známky)

b)       1.150,– Kč při kombinovaném systému (zelené známky)

c)       400,- Kč při systému odpadových pytlů (občan obdrží 9 pytlů o obsahu 110 l nebo 12 pytlů o obsahu 55 l, další si může dle potřeby zakoupit průběžně na OÚ Boseň za cenu 40,- Kč/ks/velké/nebo 30,- Kč /ks/malé /)

V rámci poplatku :

  • 2 x ročně odběr nebezpečného odpadu
  • Kontejnery na sklo a plast
  • Skládky na železo ( Boseň, Zásadka)
  • 1x ročně velkoobjemový kontejner na větší odpad
  • V jednání jsou 2 kontejnery na papír (Boseň, Zásadka)

*********

POPLATKY ZA ODVOD SPLAŠKOVÝCH VOD

Na základě usnesení obecního zastupitelstva obce ze dne 7.11.2006 byla stanovena  s platností od 1.1.2007 následující výše úhrady  za odvod splaškových vod  na ČOV v Bosni :

a)    700,- Kč na  nemovitost (vyjma bytových domů, tam za každý samostatný byt) + 200,- Kč na jednu osobu v domě bydlící

b)    700,- Kč nemovitosti využívané k rekreaci a trvale neobydlené

c)     provozovny :   2.500,- Kč

Poplatky je možné platit na OÚ zálohově s tím, že poslední splátka musí být uhrazena nejpozději do 30.11. daného roku.

SAZBA POPLATKU ZE PSŮ

Na základě obecně závazné vyhlášky č. 3/2006  se upravuje s platností od 1.1.2007  sazba poplatku ze  psů :

a) za prvního psa                                                          100,- Kč / ročně

b) za druhého a každého psa téhož držitele                            100,- Kč / ročně

splatnost poplatku je do 31.3. běžného roku

Z DALŠÍHO DĚNÍ V OBCI :

Ø     změna úředních hodin na obecním úřadě v Bosni – v období prosinec, leden a únor :  pondělí a  středa  8.00 – 16.00 hodin, ostatní beze změny tj. úterý a čtvrtek 8.00 – 14.30 hodin a v pátek 8.00 – 13.00 hodin. Stále však platí, pokud bude na OÚ přítomna hospodářka, starostka nebo zástupce starostky – budou vaše záležitosti vyřízeny i mimo uvedené úřední hodiny

Ø     v návaznosti na dokončenou 1. změnu územního pánu – část 1 byla  dne 7.9.2006  obecním zastupitelstvem schválena obecně závazná vyhláška č. 2/2006 o závazných částech územního plánu sídelního útvaru Boseň

Ø     dodavatelem stavebních prací na rekonstrukci objektu obce čp. 45 v Bosni (bývalé ubytovny) je na základě provedeného  výběrového řízení stavební spol. Anitas s.r.o. Mnichovo Hradiště. V objektu najde nové sídlo obecní úřad, byt domovníka (správce),  2 klubovny pro spolkovou činnost, 2 prostory pro služby a ve druhém nadzemním podlaží 5 pokojů pro turistické ubytování se společnou kuchyní a jídelnou

Ø     novou provozovatelkou hostinské činnosti v nebytových prostorách hasičské zbrojnice na Zásadce je od listopadu paní Věra Bayerová

Ø     také někdy neslyšíte místní rozhlas nebo jste v době hlášení v práci a vlastníte mobilní telefon ?  Můžeme vám  zasílat  prostřednictvím stánku EVA krátké zprávy formou SMS právě na váš mobil. Stačí, když se na stánku zaregistrujete a nebo vám registraci provedeme na obecním úřadě. K dnešnímu dni této služby u nás v obci využívá 94 občanů

******************************************

Mateřská škola

Díky vstřícnosti zastupitelstva obce, paní starostky Marie Pšeničkové a díky zřizovateli Rudolfu Šedivému a jeho manželce Pavle, mohla být letos otevřena v prvním poschodí Obecního úřadu v Bosni Mateřská škola Klubíčko.

Okresní hygienička určila kapacitu stávajících prostor na 11 dětí. A tak od 1. září 2006 do mateřské školy nastoupilo sedm chlapců a čtyři děvčátka. Dvě děti dojíždějí z Bezděčína, tři z Mladé Boleslavi, dvě z Kněžmosta a čtyři jsou z Bosně.

Svačinky a obědy pro děti chystá vyučená kuchařka s mnohaletou praxí ve školní jídelně Daniela Šefrová z Kněžmosta. Teta Danuška, jak ji říkají děti, vaří tak, aby  dostaly všechno, co pro zdravý růst a vývoj organismu potřebují. Používá pokud možno chemicky neošetřenou zeleninu a ovoce, vaří bílé maso, ryby, obiloviny a luštěniny. K pečení používá celozrnnou mouku a bílé pečivo střídá s celozrnným. Vůbec nepoužívá uzeniny a pokud možno ani chemicky konzervované potraviny. Co nejméně připravuje jídla smažená a omezuje sůl a cukr. Prostě dělá  všechno pro zdraví dětí.

O program a bezpečnost dětí se starají dvě tety. Jarmila Ponocná z Kněžmosta, která vystudovala Střední pedagogickou školu v Liberci, od roku 1977 pracovala v mateřské škole a od roku 1992 učila literárně dramatický obor v Základní umělecké škole v Mnichově Hradišti. Druhá teta Táňa Dlasková z Mladé Boleslavi vystudovala Střední pedagogickou školu v Čáslavi a od roku 1982 pracuje v mateřské škole. Obě studují čtvrtým rokem waldorfskou pedagogiku pro předškolní věk v Praze.  A protože jsou obě názoru, že je to to nejlepší pro děti, snaží se principů waldorfské pedagogiky využívat i v Mateřské škole Klubíčko.

Jedním z hlavních principů této pedagogiky je napodobování. Jak všichni dobře víme, děti velice snadno a rychle dokáží napodobit vše, co okolo sebe vidí a slyší. Učí se tak poznávat okolní svět . Proto je důležité, aby tety dělaly všechny činnosti společně s nimi. Děti také snadno vnímají náladu a vnitřní postoje lidí, kteří se v jejich okolí objevují. I to je třeba si uvědomit.

Dalším principem waldorfské pedagogiky je pravidelný rytmus. Střídání volné hry a řízené činnosti. Každý ví, že když má prožít něco pro něho neznámého, přináší to do jeho nitra spoustu nervozity, ale když už něco několikrát prožil, přistupuje k tomu s určitým klidem. Proto se snažíme, aby děti věděly, co je každý den ve školce očekává. Už vědí, že od sedmi hodin do třičtvrtě na devět, kdy se v mateřské škole scházejí, si budou volně hrát. Před devátou se soustředí  v ranním kruhu, kde se přivítají, zazpívají si, naučí se básničky, tanečky a hry. Po ranním kruhu následuje svačinka, pak společná činnost s tetou. V pondělí modelování, v úterý kreslení, ve středu pečení, ve čtvrtek malování a v pátek si něco hezkého vyrobíme. Když naše společná práce končí, jdeme na vycházku. Pak přijde pohádka, oběd, odpočinek na lehátku a zase volné hraní. Tak v pravidelném rytmu plyne den, týden i rok, jehož rozčlenění vychází z rytmu přírody a cyklicky se opakujících událostí roku (zimní slunovrat, advent, Vánoce, Velikonoce, příchod jara, podzimní sklizeň…). To vše se stává pro děti zdrojem jistoty, že vše funguje podle pevných zákonitostí.

Důležité pro vnitřní klid dětí je také prostředí, které je obklopuje. Proto v naší školce používáme tlumené odstíny barev, přírodní materiály a odmítáme ve školce televizi.

Jistě všichni z vlastní zkušenosti víme, že po hodinovém pobytu v supermarketu, kde  o naši pozornost soupeří stovky rozličných výrobků, na naše smysly působí plno ostrých barev a zvuků, se cítíme unaveni. Proto je klidné prostředí pro děti, které tráví v mateřské škole až 8 hodin denně, tak důležité.

Možná namítnete, že je to snaha uchránit děti před okolním světem, jehož vývoj nezastavíme. Máte pravdu, s ním se budou muset děti postupně vyrovnat. Proč jim ale nevytvořit zázemí, kde mohou nabrat dostatek sil na to, aby to snadno zvládly. Pak nebudou hyperaktivní, nesoustředěné a agresivní. Co může být hezčího, než pohled na zdravé, veselé a šťastné děti.

Jarmila Ponocná , ředitelka MŠ

Dobytí Sněžky – 7.10.2006

Ač jsme nazvali výlet dobytím nejvyšší hory České republiky, nepočítali jsme, že se název změní ve skutečnost. V půl sedmé ráno se nás sešlo přes čtyřicet na zastávce v Bosni..Autobusem jsme dorazili do Pece pod Sněžkou asi v 9 hodin.V tu dobu bylo počasí ještě celkem dobré.Velká většina z nás se proto rozhodla dobýt horu pešky,cestou přes Obří důl. Výstup nám trval v průměru 3 hodiny. Počasí se s přibývající nadmořskou výškou stále zhoršovalo. Na vrcholu Sněžky foukal vítr rychlostí vichřice a viditelnost byla téměř nulová. Náš výstup byl opravdu těžký. Museli jsem obdivovat hlavně malé děti, které na Sněžku vystoupaly. Nahoře jsme se občerstvili a zahájili sestup na Růžovou horu. .Z té jsme jeli již lanovkou.V Peci jsme si prohlíželi pohledy, abychom viděli, kde jsme vůbec byli. Do Bosně jsme dorazili asi v l8.30 hod. Mezitím jsme se zastavili na dobré večeři v Čisté u Horek.
Výlet se vydařil a my víme, že i v nejtěžších podmínkách boseňáci vždy dobudou svůj cíl!

Boseň fotbal CUP

Za ideálního počasí se v sobotu 30.9.2006 na hřišti na Ohradě turnaje Boseň fotbal CUP se zúčastnilo šest mužstev. Spravedlnost zaručoval systém turnaje, kde hrál každý s každým a také profi rozhodčí Dušan Bukvička. Nejlépe se dařilo fotbalovým virtuosům z ,,Prasečího koutku“ ( čtvrť Bosně u bývalého prasečáku). Druzí byli mladíci z Bosně (Mazeček). Čest ,,zahraničních“ účastníků zachránilo družstvo Zásadky. Čtvrtí byli hráči V.Peldy, pátí Borci (opět mladí z Bosně). Šestá příčka překvapivě patřila jednomu z nejlepších mužstev – Bosni A.
Myslím, že se turnaj vydařil a na putovní pohár opět přibylo již třetí jméno družstva, které si to zasloužilo.
Za tým sportovců – Petr Holas

ZASTUPITELSTVO OBCE A  OBECNÍ ÚŘAD  SPOLU S DALŠÍMI ORGANIZÁTORY

SRDEČNĚ ZVOU  PŘÍZNIVCE NA

MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

SOBOTA 9. PROSINCE 2006

OD 16.00 HODIN – U HRADU VALEČOV

Návštěva nebeské družiny  Mikuláše,  na závěr Mikulášský ohňostroj

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

ČTVRTEK 14. PROSINCE 2006

OD 14.00 HODIN V Hospůdce ve škole v Bosni

Doprava:

Mužský – 13.30 hodin    Zásadka – 13,45 hodin

HUMANITÁRNÍ SBÍRKA

pro Diakonii Broumov

Ø       LETNÍHO A ZIMNÍHO OBLEČEN Í (DÁMSKÉ,PÁNSKÉ,DĚTSKÉ)

Ø       LŮŽKOVIN, RUČNÍKŮ, UTĚREK, ZÁCLON, ZÁVĚSŮ, LÁTEK

Ø       PÉŘOVÝCH A VATOVANÝCH PŘIKRÝVEK, POLŠTÁŘŮ A DEK

Ø       DOMÁCÍ POTŘEBY  – NÁDOBÍ ČERNÉ I BÍLÉ (VŠE FUNKČNÍ)

****

VĚCI JE TŘEBA DÁT DO KRABIC NEBO IGELITOVÝCH PYTLŮ

************

SBĚR SE USKUTEČNÍ NA OBECNÍM ÚŘADĚ V BOSNI – GARÁŽ

STŘEDA 6.12.2006 :  8.00  – 16.00 HODIN

SOBOTA 9.12.2006 : 10.00 – 15.00 HODIN