Občasník – Listopad 2003

Slovo na úvod …..

„Když stanul praotec Čech se svým lidem na hoře Řípu a shledal, že krajina je krásná, vody rybné a půda úrodná, zvěře a ptáků plná, medem oplývající, povolal starší a všechnu čeleď a řekl :“ Vizte, to je ta země zaslíbená, kterou jsme hledali.“ S vděčností pojmenoval pak lid tento malebný a úrodný kraj po svém vladykovi  – ČECHY.“

Vážení spoluobčané,

Výše uvedený úryvek z Kosmovy kroniky jsem si „půjčila“ na úvod letošního podzimního vydání našeho Občasníku. Proč ? Protože se domnívám, že naše země stojí za to, abychom pro ni s vděčností na své předky, také něco užitečného  udělali. Aby i generace, které budou (snad ještě hodně dlouho) přicházet po nás, měly co obdivovat a mohly se těšit z udržované krajiny a rozmanité přírody, z hezkých měst a vesnic.

Kolaudace vybudované čistírny odpadních vod v Bosni, kterou byla tato stavba uvedena 14.října letošního roku do trvalého provozu, je jistě jednou z významných částí mozaiky, kterou se snažíme u nás v obci přispět i my,  k vizi trvale udržitelného života na venkově a v krásné české krajině vůbec.

Vážení spoluobčané,

protože se kvapem blíží čas adventní, přeji Vám všem, jeho pohodové zvládnutí, aby hezké a kouzelné Vánoce, naplněné láskou a vzájemným porozuměním,  mohly vstoupit do našich domácností

Marie Pšeničková starostka obce

******************************************************

Srdečné pozvání

k prohlídce čistírny odpadních vod

typu OMS Walter vybudované pro splaškovou kanalizaci Boseň, Zásadka:

sobota dne 22.listopadu 2003

od 10.00 hodin do 11.30 hodin

Vaše případné dotazy bude připraven odpovědět pan Pán,

který se o provoz ČOV již celý rok stará a zástupci OÚ.

******************************************************

Soutěž Vesnice roku 2003

Jejími vyhlašovateli jsou : Spolek pro obnovu venkova, Svaz měst a obcí ČR a Ministerstvo pro místní rozvoj. Spolupracující úřady a organizace jsou : Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo kultury, Společnost pro zahradní a krajinářskou tvorbu a Svaz knihovníků a informačních pracovníků.

Cílem soutěže Vesnice roku je snaha vyzdvihnout aktivity obcí, jejich představitelů a občanů, kteří se snaží nejen zvelebovat svůj domov, ale rozvíjet i místní tradice a zapojují se do společenského života v obci.

Mezi hlavní hodnotící kritéria patří : koncepční dokumenty, společenský život, aktivity občanů, péče o stavební fond a obraz vesnice, občanská vybavenost inženýrské sítě, péče o veřejná prostranství a péče o krajinu. Soutěže se v letošním roce zúčastnilo celkem 213 obcí  ( z celkového počtu  6244 ) ve 13 krajích.

Naše obec obdržela v rámci Středočeského kraje čestné uznání za udržování historických tradic.  Byla především  oceněna  péče o hrad Valečov , společenské a kulturní akce v jeho okolí konané, péče  obce i občanů o údržbu historického obrazu návsi na Mužském, péče o krajinu (památné stromy), ale i aktivity s mládeží, které  díky ochotným „dospělákům“ z řad hasičů i zastupitelstva v posledním roce významně obohacují využití volného času dětí.

Čestné uznání převzala starostka obce na aktivu pořádaném Středočeským krajským úřadem, MMR  ČR a dalšími pořádajícími institucemi ve vítězné obcí Středočeského kraje – v Letech u Prahy dne 2. září 2003

Co jsme v obci mimo jiné vylepšili

Lípa v Bosni „ u kampeličky“ dostala nové zpevnění, včetně upravení koruny větví. Staré,  již zarůstající kovové obruče, byly nahrazeny specielními poddajnými popruhy.

Díky dotaci z Programu péče o krajinu, byla prostřednictvím  Správy CHKO Český ráj, pokosena a uklizená velká část obecního pozemku u vrcholu Mužský a odstraněn křovinový nálet až k samotné „homoli“. Vrch Mužský tak dnes nejen sám upravený zdraví do dáli, ale nabízí i překrásný  výhled  na obrovskou krásu panoramatu české krajiny.

V rámci Svazku Drábské světničky, jehož jsme členy, bylo  vybudováno podél turistických cest v našem katastru šest oddychových míst ( stůl s lavicemi), kde si  můžete na svých toulkách odpočinout . A kde jsou – na Vinici, na Valečově u hladomorny, na Stehlíkově, na Skalce na rozcestí k Zápudovu  , za odbočkou z místní komunikace k Zápudovu na Branžež a u vstupu z místní komunikace na vrch Mužský. Byla vydána i mapa zahrnující území Svazku Drábské světničky ( ke koupi na OÚ a Valečově.).

Opravy se dočkala i téměř zapomenutá dřevěná zvonička na Zásadce „ Na kopečku“ , hřbitovní domek v Bosni má konečně okapové žlaby, ale i nové vstupní dveře a uklizeno v interiéru.

Z koruny hřbitovní zdi byl odstraněn mech, provedeno vyspárování a voděvzdorný nátěr má zabránit dalšímu poškozování samotné zdi prosakující vodou. Vnější  stěna byla z větší části  povrchově upravená  .

Zápudov  není již ponořen do tmy. V těchto dnech  tam byla dokončena instalace veřejného osvětlení, které si toto naše sídlo, přestože čítá pouhých 11 čísel popisných,  jistě zaslouží. Pět světelných bodů není v roztroušené, byť malé, zástavbě nic moc, ale snad i to,  přispěje k pohodě tamních trvale bydlících i chalupářů.

Ještě do konce listopadu je plánovaná oprava místní komunikace na Mužském do Slivic a alespoň „záplatování“ místní komunikace k Vyhlídce, k Zápudovu a k Bunclavi. Opravy dalších místních komunikací budou na jaře příštího roku.

Kromě vyčištěných dalších prostor sklepů pod hradem Valečov se letos  na jaře pracovalo  i v přilehlém amfiteátru  – nové dřevěné WC mají za sebou  první sezónu (ze strany uživatelů i nás provozovatelů zatím hodnoceno velice dobře), elektrické rozvody  přispěly k technickému  zkvalitnění při pořádaných akcích.

Obec má zpracované jednoduché projekční studie týkající se záměru výstavby chodníku Boseň x Kněžmost a inženýrských sítí a zástavby rodinnými domky v lokalitě Štěpnice .

Slunce, voda hasiči…..

Červnová sobota, třiceti stupňové vedro, Komárovský rybník (zatím obstojná voda) a do toho uširvoucí zvuk hasičských stříkaček. Tak to je ta správná kulisa pro další klání „Okrskové soutěže v hasičském sportu“. Hostitelské role se tentokráte ujali branžežští dobrovolníci. A dobře!  Sama za sebe mohu říci, že jsem se soutěží zúčastnila již mnohokrát a právě tahle, patřila mezi ty nejhezčí.

Ženy, muži i děti z Bosně i Zásadky se hodili do sportovního –  (zásadské ženy vyběhly v nových tričkách – prostě „kočky“) a hurá do Branžeže. Tentokráte každý vlastní dopravou. Kde jsou ty doby, kdy nám bylo dovoleno vypůjčit si z „jézédička“ babosed- maringotku ! Bývaly to veselé cesty a člověk si při nich užil více legrace než-li při samotné soutěži. Ale i tak nás úsměv na tváři provázel celou soutěží. Nemohou za to pouze kiosky s občerstvením, kterých bylo dost.  Muži – musím vás pochválit. Statečně jste odolali až do konce. Tváře se vyjasnily i při vyhlašování výsledků MISS HASIČKA. Tedy, vyjasnily se všem, kromě zásadských hasičů. Jejich žhavé tělísko v ohni, miss Josefína, v podání Pepy Kudrnáče, nezaujala porotu tak, jak by si zasloužila. Ještě štěstí, že vítězka Romana Kyselová, rozená Zdobinská, naše rodačka, soutěžící za Branžež, uznala omyl poroty a Pepovi vyhranou láhev šampaňského předala.

A jak dopadla hlavní soutěž? Všechny kategorie měly jednoho vítěze – domácí Branžež. Ale za vzornou přípravu je jim přáno. Boseňský prapor pozvedly druhým místem  ženy. Dařilo se i benjamínkům soutěže, boseňským dětem, které ve své premiéře vybojovaly druhé a čtvrté místo.

Sláva vítězům, čest poraženým. Hlavy vzhůru Zásaďáci, vždyť příští rok může být všechno úplně jinak. A o tom to je !

Hana Maudrová, členka obecního zastupitelstva a kronikářka obce a členka SDH Zásadka.

„Srdce lidí si nenakloníme velkými činy, jež uvádějí v rozpaky, nýbrž drobnými pozornostmi, jež dojímají nebo překvapují.“

V.Neff

Když si hrají, nezlobí

Letos v dubnu vybídl velitel SDH v Bosni děti, zda by nechtěly zkusit také závodit v okrskové soutěži. Ohlas byl překvapivý. Z dětí, které nadšeně nacvičovaly každou volnou chvíli, byla vytvořena dvě družstva. Jejich píle byla  odměněna v  sobotu 7. června, při hasičské soutěži v Branžeži,kde sklidily první vavříny. Jedno družstvo se umístilo na vynikajícím druhém místě a získalo pohár a druhé  skončilo čtvrté. Vítězný pohár děti vystavily v obchodě u paní Stejskalové. Tím však jejich činnost neskončila.

I nadále se se svými vedoucími  každý pátek scházejí. Chodí ven do přírody, hrají hry a je-li potřeba, pomáhají obci. Pomohli například uklidit nepořádek kolem kontejneru na železo v Bosni a před „dušičkama“ hrabaly a uklidily listí kolem hřbitova. Za odměnu jely na víkend na hory. Nyní si připravují na Vánoce besídku pro děti a malé  kulturní vystoupení pro Vánoční setkání důchodců.

Za tým vedoucích  Lucka Stejskalová

***********************************************

Obecní úřad Boseň ve spolupráci se SDH Boseň a SDH Zásadka

zvou srdečně všechny děti, rodiče a známé na netradiční

VALEČOVSKOU MIKULÁŠSKOU NADÍLKU

Mikuláš se svojí pohádkovou družinou dorazí na nádvoří Valečova v sobotu 6. prosince 2003 v 16.00 hodin.

Rej malých čertíků a andílků vítán!

*******************************************

………     Čert na Valečově

Na jedné ze skal hradního jádra, kde byl zbudován dřevěný nebo roubený tzv. „starý palác“,  je možné spatřit čertovu šlápotu. Pochází z doby, kdy pekelník putoval po světě a zanechal tu otisk svého kopyta. Stopa není jediná –  několik dalších se údajně dochovalo i na jiných místech v okolí Mnichova Hradiště.

Touto pověstí se připojuje k pozvánce na Valečovskou  mikulášskou nadílku Zdeněk Steklý, kastelán hradu

***************

Trocha z kulturního soudku

Možná mnozí z Vás ani nevíte, jaké krásné chvíle lze prožít v nedalekém divadle v Mnichově Hradišti a nejen tam – tedy kromě Valečovského kulturního léta pořádaného v přírodním amfiteátru  v předhradí Valečova.

Prostřednictvím OÚ je nabízena možnost zakoupení vstupenek na jednotlivá představení. Přesné termíny jsou vždy včas upřesňovány v našich vývěskách v Bosni i na Zásadce.

V letošním roce bylo takto nabídnuto několik představení a zájezdů. A myslíme si, že každý kdo si s námi takto zpříjemnil některá odpoledne či podvečery,určitě nelitoval.

A kde jsme všude byli?

  • v  únoru jsme navštívili divadlo Mnichovo Hradiště a ABECEDU HITŮ Vladimíra Hrona
  • ještě v únoru byl pořádán zájezd do divadla Brodway v Praze na muzikál KLEOPATRA
  • v dubnu to bylo opět  divadlo v Mnichově Hradišti a představení BEST OF TRAVESTI
  • SHOW(uváděl  Kabaret Praha)
  • v červnu jsme vyrazili zase do Prahy,tentokráte do divadla Kalich na muzikál GALILEO GALILEI
  • v září někteří z nás zavítali do divadla v Mnichově Hradiště, kde vystoupila se svým pořadem MARIE ROTTROVÁ
  • v říjnu to bylo opět naše oblíbené divadlo v Mnichově Hradišti a pořad ABECEDA HITŮ II  s Vladimírem Hronem
  • v listopadu to byl zábavný pořad NA POKEC SE ZDEŇKEM  TROŠKOU a divadlo Mnichovo Hradiště
  • v prosinci bude uspořádán zájezd do Sportovní haly v Praze na největší show na ledě ROMEO A JULIE

A co nabízíme na příští období?

v  27.ledna 2004 –19,30 hodin – divadlo Mnichovo Hradiště a PETRA JANŮ se svým sólovým recitálem

v  22. ledna 2004 – odjezd 16,30 hodin do divadla Praha –Výstaviště – muzikál BÍDNÍCI

v  dále je připravován zájezd do divadla Ta Fantastika Praha na muzikál EXCALIBUR ( termín bude upřesněn)

v  divadlo Brodway Praha uvede muzikál REBELOVÉ ( termín bude též upřesněn)

Tímto zveme všechny divadelní příznivce k návštěvě uvedených představení a přejeme mnoho krásných zážitků.

Za kulturní komisi OÚ Marie Fričová

*** Výzva***

Obec Boseň na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva zadala vypracování dodatku č. 1  k Územnímu plánu obce , který byl schválen v prosinci roku 1997.

Cílem je reagovat na aktuální požadavky a potřeby dalšího rozvoje naší obce – především vytipovat další místa pro veřejně prospěšné stavby, rozvoj bytové výstavby a případné podnikatelské záměry.

Pro vypracování NÁVRHU ZADÁNÍ DODATKU ÚZEMNĚ PLÁNOVACÍ DOKUMENTACE

je třeba,

aby jednotliví občané uplatnili své připomínky, požadavky a podněty – do 22.11.2003 a to písemně

(stačí jednoduchou formou) na OÚ v Bosni.

……   na jejich základě bude formulován  výše uvedený Návrh zadání pro zpracovatele a dotčené orgány.