Občasník – Květen 2006

Slovo na úvod …..

Vážení spoluobčané,

nepříjemné a dlouhé zimní období, které letos obzvláště potrápilo spoustou sněhu, je konečně za námi, sluníčko teplými paprsky rychlým tempem probouzí přírodu a ta svou nádhernou barevností rozjasňuje naši náladu a s přibývajícími slunečními paprsky , přibývá i pracovních a společenských aktivit kolem nás .

Následky zimy mizí  nejen ze zahrádek a prostranství  kolem domků , ale je potěšitelné, že díky pomoci občanů i veřejná prostranství v obci  „prokukují“ k lepšímu. A nemáme jich zrovna nejméně, např. návsi v Bosni, na Mužském, na Zásadce, u kapličky,parkoviště pod Valečovem, amfiteátr, hrad Valečov včetně skalních bytů, hřbitov, parčíky v Bosni a na Zásadce, parkoviště u OÚ, otevřená dešťová stoka v Bosni pod Stuchlíkovými.. Tam všude i letos pomohly ochotné ruce. DÍKY!  Faktem ale také je, že se dlouhodobě nedaří změnit situaci k lepšímu na Zásadce po vyhořelé hospodě u Fantů, pozemek za autobusovou čekárnou na Zásadce, okolí objektů místního zemědělského družstva, pozůstatky po vyhořelé stodole  v Bosni..Vlastníkem uvedených „neřestí“ však není obec a tak zjednání nápravy není až tak jednoduché. Nicméně, snad se do budoucna i zde podaří, aby majitelé dotčených nemovitostí pochopili pochopitelné – že jsme součástí krásné krajiny  Českého ráje a máme zájem, aby prostředí kolem nás nedělalo ostudu..

Společenské aktivity, které otevřely jaro v obci byly především – MDŽ(seniorky) , přednáška „Boty toulavý“, dětský a dospělácký maškarní bál, Josefovská a Velikonoční  zábava, vynášení Morany (Klubíčko MŠ) a sportovní golfové klání  na Stehlíkově. A těch, co jsou připravené pro obohacení společenského a sportovního dění pro letošní rok je díky nadšeným „organizátorům dobrovolníkům“ ještě bohatě a dá se bez nadsázky konstatovat, že každá věková kategorie si bude moci vybrat dle svého vkusu.

Vážení spoluobčané,

letošní rok je a bude rozhodně zajímavý volebními událostmi. Čekají nás volby do Parlamentu České republiky (2. a 3.června) a na podzim volby do obecního zastupitelstva. Obojí jsou velice důležité a dotýkají se každého.  Ty parlamentní stojí zdánlivě mimo nás a není jednoduché se orientovat v  již probíhající „tvrdé“ předvolební kampani a formulovat si svůj názor. Volební účastí bychom však měli ale jasně dát najevo , jak jsme se rozhodli a  u koho věříme –  „ v lepší  příští „.

Komunální volby jsou na obci  zcela o něčem jiném. Volí se tu lidé, kteří jsou se svými voliči po celé čtyři roky v bezprostředním kontaktu , jejich  rozhodnutí  a činy jsou adresné. Je na čase již nyní přemýšlet a hledat dostatek vhodných kandidátů, kteří v případě, že dostanou důvěru svých spoluobčanů a budou  zvoleni, budou ochotni se s odpovědností  a vážností věnovat „věci veřejné“, starat se o řešení příjemných i nepříjemných (občas) místních problémů a to často na úkor svého volného času.

Stávající zastupitelstvo na základě legislativy rozhodlo, že i v dalším  volebním období bude obec řídit 9ti členné zastupitelstvo. Na nás  všech  nyní je , sestavit takovou kandidátku, aby bylo „ z čeho vybírat“ a aby ti , kteří budou zvoleni, byli  zárukou dalšího vylepšování  a rozvoje života v  obci.

Krásné jaro a léto všem přeje

Marie Pšeničková, starostka obce

*********

„Skutečný optimismus nespočívá v přesvědčení, že všechno půjde dobře, ale v názoru, že ne všechno půjde špatně „

J.Dutourod

Z dění v obci

Vybráno ze závěrečného účtu obce za rok 2005

v Rozpočet pro rok 2005 byl schválen vyrovnaný v příjmové a výdajové části ve výši 3.641.000,- Kč. V průběhu roku na základě  skutečného vývoje  zastupitelstvo obce dvěma rozpočtovými změnami upravilo  příjmy na 6.907.900,- Kč a výdaje na 7.103.400,- Kč. K navýšení příjmů přispělo získání dotací a navýšení výdajů vzniklo především z důvodu stavebních úprav objektu školy, kde se původně nepředpokládal  tak velký rozsah prací. Skutečné příjmy k 31.12.2005 činily 6.902.783,34 Kč, výdaje 7.091.765,05 Kč. Vyšší výdaje o  188.981,71 Kč byly hrazeny z přebytku hospodaření v minulých letech. Dluhová služba  obce = 0.

v V roce 2005 bylo do majetku obce pořízen – malotraktor (91tis Kč), budova čp. 45 (470tis.Kč) ,radar. zařízení (250tis.Kč), chodník k OÚ (61tis.Kč), zhodnocena budova  objektu školy včetně vnitřního vybavení (1.506 tis.Kč), počítačová sestava (27 tis.Kč), obecní symboly-vlajky+znak (42 tis.Kč), inženýrské sítě v lokalitě Štěpnice (vodovod, splaš. dešťová kanalizace, veř.osvětlení a místní komunikace) v hodnotě 17.775tis Kč –  z toho bylo hrazeno Obytným souborem Štěpnice 17.756tis. Kč a obec Boseň uhradila 19.tis. Kč

v Stav dlouhodobého majetku obce k 31.12.2005 – budovy (2.248tis.Kč), stavby (52.535 tis.Kč), ostatní movité věci (809 tis. Kč), pozemky (1.332 tis. Kč), DDHM 587 tis. Kč),ODHM (219 tis.Kč), projekt. Dokumentace (106 tis. Kč), nedokončený nehmot.majetek (150 tis. Kč), ostatní finanční investice –podílové listy  2.517 tis.Kč)

v Rozsáhlejší opravy v roce 2005 – sanace zdiva Valečova (282 tis. Kč  z toho dotace z FOP Stř.kraje 95 tis.Kč), oprava komunikací a chodníků  (280 tis.Kč), ČOV (31 tis.Kč)

v Ve dnech 31.10.2005 a 6.4. 2006 se Odborem kontroly Středočeského krajského úřadu uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce za rok 2005 se závěrem: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Rozpočet obce roku  2006

Rozpočet obce pro rok 2006 byl schválen na jednání zastupitelstva dne 23.února 2006 vyrovnaný v příjmové a výdajové části ve výši 4.451.000,- Kč s tím, že finanční objem realizovaných akcí bude průběžně sledován na jednání zastupitelstva v závislosti na organizační a pracovní  připravenosti a získaných dotacích – kde  jsme připraveni případné dofinancování nad rámec schváleného rozpočtu krýt z přebytku hospodaření v minulých letech.

Oprava místních komunikací v roce 2006

 • Ø v Bosni okolo nohejbalového hřiště k Radostovým – propojení na novou komunikaci ve Štěpnici
 • Ø Cestka  – prioritně od Šťastnových k hlavní silnici tj. k Zimovým, další část v Cestkách bude řešena v návaznosti na vyřešení odvodu dešťových vod
 • Ø Mužský – od vrchu Mužský k Vyhlídce(obec má příslib účel. dotace z MF ČR)
 • Ø nad parkovištěm u Valečova
 • Ø Přeložení (upravení) cca 100 bm chodníků

Přestavba ubytovny (č.p. 45)v Bosni na polyfunkční dům.

Projekt je dokončen a je zažádáno o stavební povolení. Záměr předpokládá v přízemí prostory (kanceláře) pro potřeby obecního úřadu (stávající OÚ by byl přenechán pro rozvoj MŠ) a byt domovníka, v prvním poschodí  klubovny a  prostory pro služby a ve druhém nadzemním podlaží turistické ubytování včetně společné kuchyně, jídelny a sociální zázemí. Celkové náklady budou více jak 6mil. Kč, předpokládá se etapizace stavby v návaznosti na  zajištění  financí.

Pokračování sanace zdiva nového paláce Valečova

Sanace bude pokračovat opravou dalších 2 okenních otvorů včetně příslušné koruny zdiva. Jedná se o velmi náročné výškové práce a i pro letošní rok budou po dobrých zkušenostech z loňského roku zajišťované  stavební společností Gedos z České Lípy. Rozsah prací je plánován v objemu 280tis.Kč a je příslib dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje .

Úprava přístupového schodiště od amfiteátru k hradnímu nádvoří

Stávající schodiště je obtížně schůdné pro starší návštěvníky a malé děti – nestejná šířka a výška schodišťových stupňů a rovněž  stávající betonové obrubníky nejsou příliš vhodným estetickým materiálem, ty by měly být nahrazeny akátovým dřevem. Zároveň se předpokládá upravení zadní cesty za srubem pro bezbariérový přístup. Na akci je zažádáno o příspěvek z Programu obnovy venkova.

I maličkosti vylepšují život

Protože přibývá cyklistů obecní úřad dal zhotovit další stojany na kola a ty se objevily na Valečově, u hospůdek na Zásadce a v Bosni, ale také u OÚ. Dalšího vylepšení a velmi důležitého především z hlediska bezpečnosti, si můžete všimnout na Valečově. Jedná se o úpravu zábradlí v nejkritičtějších vyhlídkových místech tak, aby se zvýšila bezpečnost nejmenších návštěvníků. Rovněž tak vstupní expozice byly kastelánem hradu obohaceny o nové zajímavé materiály.

Studie úpravy návesního prostoru v Bosni

Již několik let se zastupitelstvo obce zabývá myšlenkou komplexní úpravy návesního prostoru v Bosni. Několik jednání v tomto směru bylo již vedeno, zatím však bez konkrétního odpovídajícího výstupu. V těchto dnech bylo zadáno vypracování další studie a než bude přikročeno ke zpracování  vlastního  projektu, bude svoláno veřejné projednání.

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov

pondělí 22. až čtvrtek 25.května 2006

v pracovní době OÚ –  garáž u obecního úřadu v Bosni

 • Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 • Lůžkoviny,prostěradla,ručníky,utěrky,záclony,látky
 • Péřové a vatované přikrývky,polštáře,deky
 • NE : BOTY

Je nutné, aby věci byly zabalené do igelitových pytlů nebo dány do krabic, aby se nepoškodily dopravou.

Materiál je v Diakonii Broumov dále tříděn. Část je ho použitá k přímé humanitární pomoci, ostatní je dále zpracováváno.

Letní pobytový zájezd do italského Riccione

Vzhledem k projevenému zájmu kulturní komise OÚ dojednala s CK SPECIAL s.r.o. Česká Lípa pobytový zájezd  na Adriatickou rivieru – Riccione – Casa al Mare v termínu 7.7.- 16.7.2006. Jedná se o 10ti denní zájezd, doprava autobusem, plná penze. Bližší cenová nabídka je k dispozici na OÚ nebo u pí Maudrové. Stále je ještě několik volných míst.

Turistické autobusy opět vyjedou

Turistické autobusy Český ráj 2006 zahajují svůj provoz v sobotu 29.dubna. Celkem bude k dispozici 6 linek. Jízdní řády budou vylepeny na autobusových zastávkách , k dispozici budou i malé kapesní jízdní řády a rovněž budou uvedeny v Turistických novinách Český ráj 2006 (  k zakoupení na OÚ, v obchodě v Bosni a na Valečově).

Mikroregion Drábské světničky

Obec Boseň je sídlem Mikroregionu Drábské světničky a ten  tvoří město Mnichovo Hradiště, obce Boseň, Březina a Žďár (celkem 24 místních částí těchto obcí). Mikroregion byl ustanoven v říjnu 2002. Jeho prostřednictvím se podařilo mimo jiné vydat několik zajímavých propagačních materiálů (skládačka, cyklistická mapa, panoramatický pohled), nainstalovat 21 oddychových míst pro turisty, opravit několik sakrálních staveb, opravit dvě cyklostezky.

Volby do poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

v se uskuteční v pátek dne 2.6.2006 od 14.00 do 22.00 hodin a v sobotu dne 3.6.2006 od  8.00 do 14.00 hodin

v pro obec Boseň je stanoven 1 volební okrsek se sídlem na OÚ v Bosni

v zapisovatelkou volební komise byla jmenována paní Marie Fričová

Obecní úřad

Cvičíš, cvičím, cvičíme – relaxujeme

V nově upravených prostorách školy v Bosni v naší malé „tělocvičně“ :

 • Ø AEROBIK – od září 2005 každý čtvrtek od 18.00 hodin pod vedením pí Fričové a pí Pánové  si protahuje  10-12 cvičenek ve svižném tempu svá těla
 • Ø RELAXAČNÍMU CVIČENÍ určenému všem věkovým kategoriím se zase pod vedením pí Zdeny Bártové věnují zájemkyně každé úterý od 19.00 hodin

Břišní tance

20.dubna 2006 na cvičení AEROBIKU zavítala cvičitelka břišních tanců z Mladé Boleslavi a ve dvou hodinové lekci si 10 cvičenek vyzkoušelo tento módní tanec. Pro velký úspěch a zájem cvičících je uvažováno o další lekci. Kdo bude mít zájem, může se rovněž přijít protáhnout. Termín bude včas oznámen ve vývěsce.

Marie Fričová

……….. a sportujeme

V zimě jsme již druhou sezónu navštěvovali zimní stadion v Mladé Boleslavi. Vždy  po čtrnácti dnech jsme se utkávali na ledě. Hráčů z Bosně a ze Zásadky není tolik, takže jsme se doplňovali s hokejisty z Veselé a z Řepova. Problémy z účastí byly,ale zdá se, že nový systém p.Kubiše přinese úspěch. V březnu jsme sezónu ukončili.Někteří chodili také hrát nohejbal a fotbal do nové haly v Kněžmostu.

 • Ø A co nás čeká v nejbližší době? ….. úprava hřiště na fotbal, nohejbal,  příprava Valečovské stezky a nohejbalového turnaje.
 • Ø A co jsme kromě „zimních sportů“ již zvládli ?………. Stehlíkov golf cup 2006

Druhý ročník golfového turnaje se opravdu vydařil. Opět na Stehlíkově, kde se sešlo čtrnáct hráčů. Musím poděkovat Šubimu, že loni přišel s nápadem takového turnaje. Každý hráč byl stylově oblečen a někteří měli dokonce svoje nosiče holí jako při opravdovém turnaji. Na deset jamek a při tomto počtu hráčů trval turnaj šest hodin. Ale všichni byli spokojeni a nevyskytl se žádný protest ani problém. A jak turnaj dopadl :1.Holas 2.Šubi 3.Kubiš. Příští rok mají účast zajištěnou hráči, kteří se zúčastnili letos.Turnaj bude již limitován maximálně na 15 účastníků. Děkujeme Kudrnáčovým a Janečkovým za výpomoc a  i díky počasí byl letošní turnaj Stehlíkov golf cup opravdu na úrovni .

Za sportovce – Petr Holas

A co náš divadelní koutek?

…. pobavit se a  za kulturou jsme  vyrazili  do divadla v Mnichově Hradišti:

Ø    v únoru za lechtivou komedii „Bez předsudků“ s Janou Paulovou a Pavlem    Zedníčkem v Divadle v Mnichově Hradišti .Představení mělo velký úspěch.

Ø  v únoru to bylo představení „V šachu“ –  talk show manželů Vyskočilových s ukázkou břišního tance.

 • Ø v březnu jsme navštívili v dost početné skupině představení „Blaník“- Cimrman, Smoljak a Svěrák
  • Ø v dubnu se několik málo z nás rozjelo na představení „Na ocet“, kde hostovala Zuzana Bydžovská a Miroslav Etzler.
  • Ø a v  dubnu ještě jednou  a to na prima představení –  „Týdeník TelevIzer“ se Zdeňkem Izerem a Petrem Freundem

A na co se můžeme ještě těšit?

Opět v divadle v Mnichově Hradišti:

 • Ø 16. května představení „Zuzany Bubílkové“ s hostem Bohušem Matušem,
 • Ø 23. května recitál Jarka Nohavici

Marie Fričová

Jak to žije v Klubíčku.

Prostory Klubíčka byly během prosince a ledna zrekonstruovány a tak se od začátku roku 2006 maminky s dětmi scházejí v novém prostředí. Škoda jen, že ony prostory nejsou větší, protože maminek, které si chodí s dětmi  hrát do Klubíčka, je už ke třiceti  proto jsme  se musely rozdělit na Klubíčka dvě. Maminky s dětmi staršími 3 let se scházejí v úterý a maminky s mladšími dětmi ve středu.

Že je nemožné se scházet v jednom dni jsme zjistily v březnu při „Vynášení Morany“, kdy se sešlo 28 dětí s maminkami. V malých prostorách Klubíčka bylo velmi těsno. Díky  hezkému počasí jsme ale mohly na zahradu, kde jsme Moranu spálily a  písničkami a tanečky přivítaly jaro.

Ohlas u maminek mělo také „Zdravé vaření“. Lektorka Dita Šťastná nám zajímavě vyprávěla o svých zkušenostech se zdravou výživou, hlavně o makrobiotice. Společně s maminkami jsme si pak připravily zdravou svačinku, oběd i moučník.Všechna uvařená jídla chutnala  dětem i dospělým.

Moc hezké je také večerní šití. Jeden večer v měsíci se scházejí maminky nad ručními pracemi. Pod  milým vedením Marty Šedivé šijeme panenky, kytičky i polštářky.       V květnu nás bude učit Iveta Dandová plést z rákosu.

16.května se chystáme  vláčkem do ZOO v Liberci. Snad nám počasí bude nakloněno a výlet se podaří.

Od září 2006 se nám Klubíčko promění v mateřskou školku a tak se 6. dubna sešli rodiče, kteří chtěli své děti do této školky zapsat. Kapacita je okresní hygieničkou stanovena pouze na 11 dětí a tak bylo hned plno. Vzhledem k tomu, že všichni budoucí školáčci chodí s maminkami od podzimu do Klubíčka, znají už dobře prostředí  i svoji budoucí učitelku a tak  bude jejich adaptace  daleko snadnější.

Pro mne je Klubíčko také velká zkušenost a jsem moc ráda, že mám možnost poznat nejen děti před jejich nástupem do školky, ale hlavně jejich maminky, které se vesměs staly mými kamarádkami. Naše dobré vztahy budou mít velký význam především pro děti.

Jarmila Ponocná

ředitelka MŠ

*********

„ Kdo se raduje z dítěte, raduje se ze života.“

P.Bosmans

Valečovské kulturní léto 2006

v přírodním amfiteátru v předhradí Valečova

30.dubna od 19.30 hodin

Svátek mají Čarodějnice – čarodějnický rej v rytmu hudby

K poslechu a tanci hraje skupina GENERACE, hosté večera : Pěvecké dívčí trio KOULE, historik Jaromír Jermář, olympionik Imrich Bugár

7.května od 14.00 hodin

Valečovská slavnost na zahájení hlavní turistické sezóny

Divadlo Podskalák s pohádkou „Princezna ze mlejna“,dívčí skupina AEROBIKU ZŠ Kněžmost,skupiny hisorikého šermu MYTŘI a TESÁK,po celé odpoledne hudební skupina COUNTRY STOCK

1. července od 14.00 hodin

Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov

15. července od 10.00 hodin

Dětský den s Lesy České republiky a.s.

Soutěže s lesní tématikou, pohádka

2. září  od 14.00 hodin

Valečovská slavnost – Hurá do školy

Soutěže, hry,  diskotéka, táborák

********

Koncerty (večer):

připravujeme :

30. června (Jarda Hypochondr a hudební skupina Divná parta )

14.července (Milan Drobný a kapela Faces, hosté Yvonne Přenosilová a americký zpěvák David Iljo Kangas)

28. července (Wabi Daněk a Miloš Dvořáček)

11. srpna – (Jakub Smolík a Zlatí Paroháči)

25. srpna (Karel Plíhal)