Občasník – Květen 2003

Vážení spoluobčané,

pokládám za nutné, alespoň v krátkosti, se  zmínit o velmi důležité etapě v systému územní organizace veřejné správy v naší zemi, která se nás bezprostředně dotýká.

Počátek letošního roku, byl a stále ještě je, ve znamení realizace druhé fáze reformy veřejné správy, kdy skončila činnost okresních úřadů a jejich působnost zabezpečují převážně obce s rozšířenou působností. Část činností však přešla na kraje a na některé ústřední orgány. Činnost okresních úřadů byla sice ukončena, ale okres, jako územní jednotka zůstal zachován. Územím okresu má řada specializovaných územních orgánů státní správy dále vymezenou svoji územní působnost – např. katastrální úřady, okresní správa sociálního zabezpečení, okresní soud, pracovní úřad, policie, celní úřad. Vojenská správa je ve Staré Boleslavi. Agendu lesů v přenesené působnosti vyřizují pro nás v Hradci Králové.

Obec Boseň je zahrnuta do správního území Města Mnichovo Hradiště, které pro nás vykonává státní správu v oblasti přenesené působnosti na úseku sociálním a zdravotnickém, živnostenského podnikání, životního prostředí, dopravy a silničního hospodářství, evidence obyvatel (včetně vydávání  občanských průkazů a cestovních pasů) .

Po období příprav, zejména legislativních a organizačních, je nyní doba, ve které obce s rozšířenou působností zabezpečují své nové úkoly.Přitom vzniká mnoho problémů, které se řeší takříkajíc za pochodu. Před schválením záměrů reformy bylo deklarováno, že hlavním cílem je přiblížení veřejné správy k občanům, ale bohužel, ne vždy tomu tak je. Zatím,dle mého názoru, výsledkem je skutečnost, že v řadě případů došlo naopak ke vzdálení některých veřejných služeb od občanů. Doporučuji Vám, vážení spoluobčané, abyste se před řešením svých záležitostí  informovali na svém obecním úřadě, na kterém kompetentním místě bude Vaše agenda vyřízena. Můžete využít i služeb stánku EVA (ekonomicky vlídná administrativa), kde lze rovněž  potřebné informace získat.

Marie Pšeničková, starostka obce

Z  dění kolem nás, aneb , co je dobré vědět

Obrození na Mužském

Osadní výbor na Mužském, přestože funguje teprve od počátku tohoto roku, má na svém kontě již evidentní úspěchy. Zasedací místnost (či spíš místnůstka, jedná se o kapacitu cca 15 míst u stolu) nacházející se v bývalé hasičské zbrojnici, doznala podstatných změn k lepšímu. Na základě jejich projevené iniciativy obecní úřad zajistil finanční prostředky na nákup materiálu a  oni si potřebné práce zajistili svépomocí – vymalování, položení podlahové krytiny i následný úklid.

Osadní výbor má v plánu tyto nově upravené prostory využívat podle možností k „ sousedským setkáním“, což je jistě velice chvályhodné, neboť, nemá-li vesnice hospodu nebo jiné místo, kde se „semele možné i nemožné“, není to již ta pravá , stará, dobrá vesnická pospolitost. Lidé  pak žijí za ploty svých domků jako za hradbami, nezajímají se o dění kolem sebe, začínající se vytrácet letité tradice, vesnice přestává být vesnicí.

Z rozhodnutí osadního výboru, se uskuteční v sobotu 17. května navečer, setkání občanů Mužského se starostkou a dalšími členy obecního zastupitelstva , právě v  nově upravených prostorách. I to svědčí o tom, že občané na Mužském mají chuť a elán, aktivněji se zapojit do veřejného života celé obce

Mateřská školka

Příspěvek, který musí obec zaplatit  na úhradu neinvestičních  nákladů na 1 dítě umístěné  v mateřské školce v jiné obci, činí 7 až 8.000,- Kč za každý kalendářní rok. Z toho důvodu obecní zastupitelstvo přijalo rozhodnutí, že tento poplatek bude uhrazen v plné výši za děti předškolního věku a děti, jejichž maminky jsou zaměstnané. V ostatních případech se bude obec podílet 50% a zbytek si musí uhradit rodiče.

Komunální odpad

 • Komunální odpad – popelnice bude společnost COMPAG odvážet od května do konce září již pouze 1x za čtrnáct dnů a to vždy každou sudou středu.
 • Tříděný odpad – u plastových odpadů důrazně žádáme , aby plastové láhve před vhozením do kontejnerů byly „sešlápnuty“, ušetříte tak finanční prostředky  obecní kase, neboť nebudeme dávat vyvážet „vzduch“.
 • Obecní úřad připravuje na květen(červen) akci „přistavení velkoobjemových kontejnerů“ na větší odpad z domácností. Časový harmonogram podle  jednotlivých místních částí bude zveřejněn v nejméně týdenním předstihu ve vývěsních skříních a místním rozhlasem.
 • Znovu upozorňujeme, že na skládky železa nepatří pneumatiky, lednice apod. a  železo je nutné dávat do kontejneru nebo na hromadu. Stále jsou mezi námi občané, kteří toto nerespektují a na skládkách je pak nepořádek, který dělá ostudu nám všem.

Kanalizace

 • Zkušební provoz splaškové kanalizace a čistírny odpadním vod běží. Na jeho výsledku je odvislé, zda obecní rozpočet bude navýšen o více jak 1 milion korun. To je totiž částka, která bude obci vyplacena  SFŽP ČR po skutkovém dokázání splnění závazných kritérií daných vodohospodářským povolením.Pro tyto účely jsou mimo jiné odborným pracovníkem měsíčně brány vzorky splaškových vod na vstupu do ČOV i na výstupu z ní, ty jsou pak postoupeny k laboratornímu  posouzení.
 • Poplatek za odvádění splaškových vod byl obecním zastupitelstvem stanoven pro rok 2003 ve výši  100,- Kč na 1 osobu v domě bydlící, u rekreačních objektů ve výši 400,- Kč na nemovitost a pohostinská zařízení – hostinec U Středů: 1.500,- Kč, pohostinské zařízení na Zásadce a U Hrušků v Bosni : 1,.000,- Kč a firma M.S.B. Sedláček: 1.500,- Kč. Poplatek je splatný na OÚ do 30.09.2003.
 • V současné době je na kanalizaci připojeno 60 % domácností.. Do 30.08.2003 by měly být napojeny všechny nemovitosti v Bosni i na Zásadce. Nemovitosti, které nebudou napojeny na splaškovou kanalizaci jsou dle zákona o vodách a odpadech povinni prokázat, jak se splaškovými vodami nakládají.

Sdružení historických

Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezka České republiky je dobrovolnou zájmovou nestranickou a nevládní organizací historických obcí nebo jejich částí, na jejichž území jsou zachovány významné kulturní hodnoty, především nemovité kulturní památky. Obec Boseň je členem od roku 1995. A je nutné podotknout, že jsme, co do počtu obyvatel, nejmenší členskou obcí. A přesto jsme na letošním sněmu  Sdružení, byli zvoleni za člena jeho Kontrolní a revizní komise za celý Středočeský kraj. Jistě je to určité ocenění naší dosavadní práce , ale zároveň i výzva, abychom v péči o památky neustali.

I stromy chtějí své

Počátkem dubna byly odbornou firmou odstraněny větve kaštanů znepříjemňujících údržbu pomníků místního hřbitova ve směru k Maděrovým.  Možná, že se to zdá jednoduché, ale takovéto práce mohou zodpovědně provádět pouze specialisté,  znalí a zdatní pro výškové práce s pilou.Tato firma provede ještě v letošním roce  i odborné ošetření lípy  v Bosni  „u kamepličky“.

Zápudov již nebude ponořen do tmy

I neuvěřitelné věci se někdy stávají skutečností a tak se i Zápudov  dočká veřejného osvětlení. A to díky prováděné  rekonstrukci nn sítě, při které byly vytvořeny podmínky. Akce si vyžádá uvolnění 90ti tisíc Kč  z obecního rozpočtu.

Vypalovat  travní  porosty  se  nesmí

POZOR! Vypalování starých travních porostů je přestupkem proti zákonu 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákona č.133/1985 Sb., o požární ochraně. Sankce za tyto přestupky jsou značné. Je třeba si uvědomit, že však jde nejen o peníze, ale ohrožení zdraví , ztrátu života či majetku.Proto, respektujeme tyto zákony.

Cyklistický závod

V sobotu 26.dubna  přes část obce – Zásadku a Zápudov  povede trasa cyklistického závodu AUTHOR Český ráj a svým profilem je trať určená široké veřejnosti. Závod se koná za plného silničního provozu, nezapomeňme tedy na vzájemnou toleranci.

Zloději si nedají pokoj

Někomu není nic svaté. A tak kromě toho, že nám v loňském podzimu kdosi ukradl z kapličky na Zásadce  nově upravenou historickou sošku, ze zahrady mateřské školky hezký domeček, hodil se v letošní zimě někomu i kabel elektrického vedení od kravína až k amfiteátru pod Valečovem . A tak snad je na místě i rčení mnohých našich občanů  – „ ruce mají takovým nenechavcům upadnout“.

Stánek EVA

Stánek ekonomicky vlídné administrativy, který je umístěný před objektem OÚ v Bosni nachází sice pomalu, ale jistě své příznivce. I Vy, kteří ještě váháte, přijďte si vyzkoušet, jak velice snadno lze získat jednoduchým způsobem spoustu potřebných a zajímavých informací, nebo si i zdarma okopírovat důležité dokumenty. A to kdykoliv ve svém volném čase.

Daň z nemovitosti

Složenky na zaplacení daně z nemovitostí pro rok 2003 si je již možné vyzvednout na obecním úřadem. Splatnost je do 31.05.2003  a platbu je možné provést složenkou i v hotovosti přímo na Finančním úřadě v Mnichově Hradišti

Pozvánka

Správa hradu Valečov a Obecní úřad v Bosni srdečně zvou všechny příznivce na slavnostní zpřístupnění další části sklepních prostor pod hradem Valečov,

které se uskuteční v sobotu dne 26. dubna 2003 od 14.00 hodin

Nové prostory obohatí a rozšíří prohlídkovou trasu pro návštěvníky.Prostory byly vyčištěny za nezištné pomoci příznivců hradu, vedoucích Junáka z Jilemnice a hasičů z Bosně. Všem, kteří se na uvedeném díle podíleli, patří velký dík.

Zdeněk Steklý, kastelán hradu

Turistické autobusy

V tomto roce navazuje nositel projektu Mikroregion Český ráj na úspěšnou řadu předchozích ročníků co do územního rozsahu, tak i do počtu zavedených linek. Projektu se letos účastní více než 30 obcí a měst (včetně Bosně).

Po menších úpravách zůstává 6 turistických linek s víkendovým provozem od června 2003 a hlavním provozem (i všední dny) od července do konce srpna. Novinkou tohoto ročníku je prodloužení víkendového provozu na páteřní lince červené a to již od velikonoc, tj. od 19.dubna 2003 do 28.září 2003. Tím také turistické autobusy navazují na linky Jabloneckých cyklobusů.

Projekt je v letošním roce spolufinancován nejen jednotlivými obcemi a městy, ale i krajskými úřady dotčeného území Libereckého, Královéhradeckého a Středočeského kraje.

V současné době jsou již na autobusových zastávkách vyvěšeny plakáty s mapou linek turistických autobusů a jízdními řády. V prodeji jsou i Turistické noviny Český ráj 2003, které se staly oblíbeným průvodcem návštěvníků . U nás budou v prodeji na Valečově, na OÚ a  v prodejně v Bosni u paní Stejskalové.

Novinkou v letošním roce na trase 6 – hnědá, vedoucí přes  naší obec, je,  že spoj označený „M“, tj. odjezd z Mnichova Hradiště v 9.32hod., v případě požadavku, bude ze Zásadky zajíždět na Mužský.

Valečov je vidět.

Řekne-li se Valečov, jedním dechem hned nutno doplnit – Boseň. Připomenu ještě, co jsem zmínil při mnoha jiných příležitostech a sice, že pro osm z desíti takto malých obcí by zřícenina hradu ve vlastnictví obce byla kamenem, uvázaným na krku. I tady se netradičně zatěžuje rozpočet, jsem však přesvědčen, že pokud se tak neděje nyní, v budoucnu se tento počin zhodnotí.

Netřeba vyjmenovávat všechny ty změny na hradě, či přínos zastupitelů, starostky či kastelána, chci jen vyjádřit přesvědčení, že cesta je správná. A hned nabídnu srovnání. Na hradě Zvířetice jsem před lety provedl opravu vstupní lávky a věřil, že odolá. K tomu, aby okované fošny posloužily na ohni, bylo třeba vylézt na vrchol hradu a uvolněnými kameny most rozlámat. To proto, že místo je bez dozoru. Za těchto podmínek není co vymýšlet. To Valečovu dne nehrozí.

Jak jsem naznačil v úvodu, nebýt zdejší památky, o Bosni se mnoho neví. Nebýt rozhodnutí hrad udržet, dnes by z něho zřejmě nezůstalo. Jen spatřuji nedostatek v tom, že rarita v podobě  památné lípy pod hradem uniká pozornosti. Dokonce ani v blízkém Kněžmostě o tomto překrásném stromě mnozí nevědí. Můj dojem z pobytu v těchto končinách je i přesto, tradičně silný. A co jsem před rokem neviděl ? V nově otevřeném hradním sklepení, pod nasvícenou klenbou, poletovali v březnovém večeru, nad postavami Valečovských, tři netopýři.. Příslušníci některého z větších druhů těchto nočních lovců tak jasně demonstrovali, že hrad na prahu Českého ráje je nejen vidět, ale také žije !

Kverek Pavel, Kněžmost

Pro děti jen to nejlepší

Není třeba přít se o to, že děti jsou naší budoucností. Jaké ty děti budou, jak si je vychováme, taková bude naše budoucnost. Bylo by alibistické nechávat výchovu pouze na škole. Hlavně doma, v rodině, by  děti měly dostat odpovědi na otázky, jak vstoupit a jak nejlépe procházet životem. V dnešní době, plné drog, závisti, násilí a viditelných ekonomických rozdílů rodin, je to jistě nelehký úkol. Rádi bychom i my v kulturní komisi Obecního úřadu přiložili ruku k dílu a pomohli aktivně vyplnit volný čas naší mládeže.

Co již mohly děti zkusit?

AEROBIC – který probíhá již od února. Paní cvičitelky Marie Fričová a Ivana Pánová, tak pravidelně v pondělí „ potrápí“ ve svižném tempu deset děvčat.

RISKUJ – vědomostní soutěž, které se účastnilo 11 dětí povzbuzovaných diváky.

CHCETE BÝT MILIONÁŘEM – další populární soutěž podle televizní obrazovky. Zúčastnilo se 20 soutěžících a množství fandících diváků.

Obě  soutěžní akce byly, myslíme si, zdařilé, děti předvedly soutěživého ducha, výborné znalosti a správnou dávku humoru. Odměněny byly drobnými cenami.

Jistě to nebyly poslední akce tohoto druhu. Za pomoc při organizování soutěží touto cestou děkujeme ochotným maminkám : Janě Fedrové, Radce Fedrové, Jiřině Jonákové, Markétě Kettnerové, Radce Kočové a Ivaně Pánové.

Jsme také rádi, že jsme se na další spolupráci dohodli s našimi hasiči a sportovci.

Co se dále připravuje?

*Pálení čarodějnic *Dětský den *Procházka pohádkovým lesem *Turistický výlet *Sportovní odpoledne *Stezka lesem *Hurá do školy *Mikulášská nadílka *Silvestrovské setkání.

Věříme, že i těchto několik akcí přispěje ke spokojenosti dětí. Máte-li další návrhy a nápady co ještě uspořádat, nenechávejte si je pro sebe a podělte se s námi.

Kulturní komise Obecního úřadu

Víte, že vrch  Mužský

 • je čedičová vyvřelina o nadmořské výšce 463 m, kterou zdobí pískovcový jehlan, což je pomník padlým vojínům z války 1866
 • nám poskytne za jasného ovzduší jedinečnou vyhlídku na šestinu Čech
 • měl původně témě čedičové homole mohutné, ale lámal se zde kámen a tak se vrchol zúžil na úkor svého původního tvaru
 • je také známým triangulačním bodem
 • za dotačního přispění  Ministerstva životního prostředí z Programu péče o krajinu, byl v uplynulých třech letech likvidován křovinový nálet z téměř z celých svahů a byly upraveny přístupové cesty

Kalendář kulturních akcí na rok 2003 v obci Boseň.

26.dubna – hrad Valečov

Slavnostní otevírání dalších nově upravených sklepních prostor pod hradem

30.dubna od 19.30 hodin

* v přírodním amfiteátru v předhradí – Svátek mají Čarodějnice

Čarodějnický rej s country skupinou KTP , diskotékou Zd,Vranovského a s hostem večera – K.E.Gotta

* v Bosni u Ohrady – 20.00 hodin, tradiční  pálení Čarodějnic

1.května od 14.00 hodin

Valečovská slavnost na zahájení hlavní turistické sezóny

Program pro dospělé i děti … divadlo, historický tanec, hudba, šerm ………

Sobota 10. května 2003 od 17.00 hodin

Den matek – v budově bývalé Mateřské školky

posezení pro všechny ženy, které chtějí strávit příjemný podvečer s dětmi z obce

28. června od 14.00 hodin

Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov

…nebude chybět dětská diskotéka a  táborák s opékáním buřtů

26. července od 10.00 hodin

Dětský den s Lesy České republiky

………soutěže,  tombola, divadelní pohádka, opékání buřtů

30. srpna  od 14.00 hodin

Valečovská slavnost – Hurá do školy

Soutěžní odpoledne pro děti s diskotékou

…………………………………………………………

Koncerty (večer):

5.července ( Spirituál Kvintet),  11.července ( Jakub Smolík),

25. července (Honza Vyčítal), 8. srpna ( Žalman a spol.),

22. srpna ( Petr Spálený)

…………..

Další akce , které jsou plánovány a kde konkrétní datum a hodina konání bude upřesněno plakátky a místním rozhlasem:

* Stezka lesem  * Turistický výlet pro děti  * Dětský den  * Volejbalový turnaj  * Nohejbalový turnaj  * Soutěže a výlety pro děti  * Mikulášská nadílka pro děti * Vánoční setkání s důchodci  * Silvestr

Veškeré akce budou konány ve spolupráci OÚ, zastupitelstva obce, agentury RA+spol a kastelána hradu Valečov.