Občasník – Duben 2008

Slovo na úvod …..

Vážení spoluobčané,

krásné,bílé květy třešní, zdobící stráně okolo Bosně, jsou neklamnou předzvěstí májových dnů, kdy po zimním odpočinku v plné míře nabírá na síle probouzející se  příroda kolem nás. Zeleň a pestrá paleta rozvíjejících se kvítků přináší radost a osvěžení do našeho života.Většina z nás má plno plánů, co právě v tom letošním roce  potřebuje, chce nebo by chtěla zvládnout – ať už pro své zdraví, vylepšení kolem  bydlení či spokojenost v zaměstnání, v rodině nebo pro své přátele a známé. A protože  i obec má své plány,  podívejme se na některé:

Letos se chceme u nás v Bosni především soustředit na vylepšení veřejných prostranství. V současné době se dokončují parkovací plochy u víceúčelového objektu v Bosni , kde má své nové sídlo obecní úřad s klubovnou pro spolky, prostor pro služby  (pedikúra, manikúra, masáže a možnost  má i kadeřník), byt domovníka a v druhém  podlaží  turistická ubytovna s kapacitou 18ti lůžek. Dále  je v plánu vybudování hřiště pro menší děti a dřevěný altán pro posezení starších dětí (mládeže) v návesním prostoru v Bosni. V těchto dnech lze  již konstatovat, že nezůstane pouze u plánu, ale díky oznámení o přidělení dotace z Programu obnovy venkova mohou začít kroky k vlastní realizaci projektu. Rádi bychom připravili alespoň k územnímu řízení dlouho očekávaný chodník Boseň x Kněžmost. Za dotačního přispění z evropských financí se od zimy intenzivně pracuje na stavebně technických úpravách objektu bývalého obecního úřadu, dnes již zcela, sloužícího potřebám místní mateřské školky.  Dále předpokládáme ve všech místních částech obce s údržbou zeleně, návsí, chodníků a místních komunikací nejméně v rozsahu minulých let. Neustále pátráme po možných dotačních zdrojích, abychom se v případě úspěchu mohli pustit do uspokojování dalších projektů vedoucích  ke zlepšení  a zkvalitnění vzhledu a funkčnosti obecní  občanské vybavenosti.Pozornost soustředíme i na naši nejvýznamnější památku – hrad Valečov, kde předpokládáme s vypracováním projektové dokumentace k dalšímu postupu sanace zdiva a s tím souvisejícím „sháněním“ potřebných finančních prostředků.

Připravené kulturní a společenské akce, obohacující život nejen našich občanů, ale i veřejnosti z širokého okolí, jsou i letos součástí plánu činnosti vypracovaném místním obecním zastupitelstvem. Společně s akcemi pořádanými seskupeními  nadšenců v obci (a výborně fungujícími – různé CUP turnaje, cyklistické výlety, výlety za poznáním apod.) určitě přispějí u mnohých k upevnění ve vztahu k místu ve kterém žije. Jejich organizační zajištění je náročné, ale pro svoji oblibu si získaly již své místo  v místním  dění a je potěšitelné, že tak veliká spousta našich spoluobčanů s nimi nezištně  pomáhá. DÍKY!

Přeji nám všem, vážení spoluobčané, hezké jaro, teplé, příjemné a bez bouřlivých dnů léto a všem pevné zdraví, pohodu a radost ze všedních i svátečních dnů

Pšeničková Marie ,starostka obce

Z dění v obci

Vybráno ze závěrečného účtu obce za rok 2007

Rozpočet pro rok 2007 byl schválen vyrovnaný v příjmové a výdajové části ve výši 4.373.000,- Kč. V průběhu roku na základě  skutečného vývoje  zastupitelstvo obce třemi rozpočtovými změnami upravilo  příjmy i výdaje  na 10.463.000,- Kč Navýšení výdajů vzniklo z důvodu financování rekonstrukce víceúčelového objektu (čp. 45 v Bosni). Ke krytí navýšených výdajů bylo použito přebytku hospodaření z minulých let, získané dotace a provedená úsporná opatření. Skutečné příjmy k 31.12.2007 činily 10.687.544,49 Kč tj. 102,14% uprav.rozpočtu, výdaje 10.435.936,70 Kč tj 99,74% uprav.rozpočtu.. Hospodářský výsledek  + 251.607,- Kč. Dluhová služba  obce  k 31.12.2007 = 0.

Rozpočet obce roku  2008

Rozpočet obce pro rok 2008 byl schválen na jednání zastupitelstva dne 20.února 2008 vyrovnaný v příjmové a výdajové části ve výši 4.341.000,- Kč s tím, že finanční objem realizovaných akcí bude průběžně sledován na jednání zastupitelstva v závislosti na organizační a pracovní  připravenosti a získaných dotacích – kde  jsme připraveni případné dofinancování nad rámec schváleného rozpočtu krýt z přebytku hospodaření v minulých letech. Největší zatížením budou náklady na dokončení parkovacích ploch u víceúčelového zařízení v Bosni. I zde jsme připraveni na zafinancování z reserv hospodaření v minulých letech a rovněž je snahou uspět v některém z národních dotačních programů.

Přestavba ubytovny (č.p. 45) v Bosni na víceúčelový  dům.

Rekonstrukce samotného domu byla úspěšně 1.února letošního roku zkolaudována. V přízemí  má nové sídlo obecní úřad – 2 kanceláře s příručním archivem, zasedací místnost, klubovna a archiv, v prvním poschodí je byt domovníka, zasedací místnost a prostor s čekárnou a sociálním zařízením pro výkon služeb a celé druhé podlaží je stavebně disponováno jako turistická ubytovna – 4 pokoje, společná kuchyň, jídelna, 2x sociální zařízení (WC+sprchový kout). V celém objektu je proveden rozvod internetové a televizní sítě .

V současné době je před dokončením úprava parkovacích ploch a hospodářského zázemí. Práce by měly být hotovy  do konce května. Náklady na celou rekonstrukci  ( včetně parkovacích ploch) dosáhnou téměř 8mil.Kč.

Oprava místních komunikací

V počátkem března byla upravena a zpevněna stezka pro pěší na Zásadce na „Kopeček“ a spojovací cesta v Bosni okolo Tvarohových. Záměrem je  přeložit části chodníků v Bosni okolo Šoborových směrem k mateřské školce a část chodníků na Zásadce. Jedná se úseky nepěkně poznamenané při v minulosti prováděné zemní pokládce telefonních kabelů. Předpokládá se i operativní výsprava (záplatování) dalších problémových míst. Silnice II. třídy přes Boseň, která je ve vlastnictví Středočeského kraje, by  podle posledních informací měla v nejbližší době dostat nový koberec.

Hrad Valečov

Hrad Valečov v roce 2007 navštívilo celkem 18 578 platících návštěvníků, z toho noční prohlídky využilo 810 návštěvníků. Návštěvnický okruh byl rozšířen o prohlídku sklepních prostor, které si prohlédlo 6 538 zájemců. V březnu letošního roku byla v novém paláci (okenní otvor ve směru k amfiteátru) zhotovena vyhlídková lávka. K jejímu zafinancování bylo využito peněz z darů návštěvníků vložených do hradní kasičky.

Soutěž Vesnice roku

Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva se i letos naše obec hlásí do soutěže Vesnice roku. Je potěšitelné, že jsme v závěru loňského roku obdrželi od Středočeského kraje odměnu 30 tisíc korun za umístění v roce 2007. Čestné uznání hejtmana nám bylo předáno již v září na slavnostním vyhodnocení Vesnice roku 2007 v obci Kondrac.

Vítání nových občánků

Sbor pro občanské záležitosti slavnostně přivítal  v sobotu 1.března do života další nové občánky obce – Ondřeje Prose, Lukáše Součka, Milana Haníka, Barborku Frydrychovou, Tomáše Zimu, Ondřeje Rychtra a Dominika Peldu. Slavností obřad se konal již v zasedací místnosti nového sídla obecního úřadu. Přejeme dětem, aby vyrůstaly v krásném a hřejivém rodinném prostředí, naplněném láskou, pohodou a zdravím, aby vyrůstaly k radosti rodiny i obce.

Co chválíme

Ø       Všechny nadšence, kteří organizují využití volného času dětí, mládeže i dospěláků a díky kterým se upevňují přátelské a sousedské vztahy. Namátkou jen od počátku roku  – hasičský ples, dětský i dospělácký maškarní bál,  senior-MDŽ,turnaje v „šipkách“, Stehlíkov Golf Cup, výlet do Prahy, zájezd do Litoměřic na Zahradu Čech, ale i  každotýdenní dámské cvičení v malé školní tělocvičně

Ø       Všechny , kteří s nástupem jara nelenili a pomohli s úklidem před svými rodinnými domky a pomáhají tak SVÉ obci i sobě samým vylepšovat prostředí ve kterém žijeme

Co nechválíme

 • Ty vlastníky nemovitostí, kteří jsou s prodlením platby za odpad a splaškovou kanalizaci ještě za rok 2007. Zároveň připomínáme, že již běží termín splatnosti pro ty, kteří poplatky v roce 2008 hradí splátkově!
 • Určitě počínání těch mimo obecních (snad), po jejichž nájezdu chybí kanálové vpusti a zůstávají pouze nebezpečné hluboké díry do kanalizační sítě. Bohužel se ani za přispění  Policie ČR nedaří tomuto řádění zabránit.
 • Stále trvající nekázeň při ukládání odpadů do kontejnerů na třídění odpad – pro některé občany je stále nepochopitelné pochopitelné, neboť jednotlivé komodity dávají do kontejneru jak je napadne…………

Obecní úřad

Důležitá upozornění z nové legislativy ……..

VÝMĚNA OBČANSKÝCH  PRŮKAZŮ

Platnost občanských  průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.prosince 2003 končí nejpozději 31. prosince 2008.

o        Tato výměna občanských průkazů nepodlého správnímu poplatku

o        Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají nadále platné

o        Občanské průkazy se strojově čitelnými údaji platí po dobu v nich uvedenou.

o        výměna se provádí dle místa trvalého pobytu držitele OP – pro naši obec na Městském úřadě v Mnichově Hradišti

o        co musíte mít s sebou : platný občan. průkaz, jedno foto (3,5 x 4,5 cm)

o        více informací najdete na www.mvcr.cz

Ověřování podpisů a listin již i v Bosni

S platností od 1. dubna 2008  na obecním úřadě v Bosni provádíme ověřování listin (vidimace) a podpisů (legalizace).

 • Není však možné ověřit listinu, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit např. občanský průkaz,  lovecký nebo rybářský lístek, směnky ani geometrické plány či technické kresby.
 • Dále není možné ověřit podpis na listině, na které není žádný text.
 • K ověřování listiny je nutná kopie, která se doslovně shoduje s ověřovanou listinou.
 • K legalizaci (ověřování podpisu) je nutné přinést – občanský průkaz, či cestovní doklad

Cena ověřování je stanovena zákonem o správních poplatcích a to ve výši 30 Kč za jedno ověření.

Případné osvobození od správních poplatků se řídí podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích.

Czech POINT

Český Podací Ověřovací Informační Národní terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan – veřejná správa. V současnosti kontaktní místa Czech POINT poskytují tyto služby:

 • Výpisy z veřejných evidencí – obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí
 • Výpisy z neveřejných evidencí – rejstřík trestů

Ø         Tyto výpisy můžete získat na pracovišti Czech POINT na MěÚ v Mnichově Hradišti v kanceláři č. 103

Ø         Bližší informace – potřebné doklady a ceník za službu získáte na tel. 326 776 772  ( MěÚ Mnichovo Hradiště)

Ø         Více informací o celém projektu najdete na www.czechpoint.cz

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov

pondělí 16. až pátek 20.června  2008

v pracovní době OÚ –  garáž u mateřské školky( bývalý OÚ) v Bosni

 • Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 • Lůžkoviny,prostěradla,ručníky,utěrky,záclony,látky,
 • Péřové a vatované přikrývky,polštáře,deky,peří
 • hračky,tašky, kabelky, školní potřeby
 • domácí potřeby – nádobí – bílé i černé – vše jen funkční

Je nutné, aby věci byly dány do igelitových pytlů nebo do krabic, aby se nepoškodily dopravou.

NEBEROU:.          oděvy z umělých vláken(silon,dederon), lyžařské boty,lyže kočárky,kola, počítače, televizory, ledničky

***********

SPORTUJEME PRO ZDRAVÍ I PRO RADOST

Stehlíkov  Golf CUP 2008:

Golf CUP se stal již tradicí. A tak jsme se i letos sešli druhou dubnovou sobotou ve stylovém oblečení hned ráno před Kudrnáčovými na Stehlíkově. Čtvrtý ročník nám začal studeným počasím a přeháňkami. Golfistů bylo letos  jedenáct a hrálo se opět na deset jamek a na třech loukách. Sportovní klání končilo kolem 16té hodiny. Zvítězil Šubi,druhý byl Holas a třetí místo obsadil Pipin.

Stehlíkov Junior Golf CUP 2008:

Letos poprvé jsme  v neděli uspořádali golfový turnaj pro děti. Osm mladých adeptů hrálo na první louce na deset jamek. Původní záměr,že děti budou hrát pouze na pět jamek jsme museli změnit,protože zájem o hru byl opravdu velký. Zvítězil Vojtěch Holas,druhá byla Nikola Maudrová a třetí skončil  Filip Kudrnáč.

Pro velké nadšení dětských účastníků bude příští rok turnaj juniorů uspořádán určitě znovu.

Výlet do Prahy:

V sobotu ráno 19.dubna se v Mnichově Hradišti na vlakovém nádraží sešel úctyhodný počet účastníků – 29 dospělých a 9 dětí. Po dvou hodinách jízdy vlakem nás na Hlavním nádraží  čekal pražský Pepa Parkan s transparentem „Bosenští horolezci“. A poznání hlavního města začalo … Výstup pešky na Petřín pod jeho vedením a s odborným výkladem byl fajn. Bohužel po dobytí Petřína začalo pršet. Naše záměry další prohlídky Prahy jsem museli omezit. Nejkratší cestou jsme se promočení dostali na Hlavní nádraží a v 15.15hod jsme odjeli domů.

Spontánně zorganizovaný výlet do hlavního města se vydařil jen z části. Bohužel nás zklamalo počasí, kterému neumíme poručit. Škoda! Celkově však všichni účastníci hodnotili výpravu za jako opravdu vydařenou.

Za sportovce – Petr Holas

Mateřská škola

V Mateřské škole Klubíčko v  Bosni se toho od začátku roku 2008 změnilo mnoho.  Nejdůležitější událost ale nastala  7. ledna,  kdy jsme mohli v zrekonstruovaném přízemí otevřít další třídu pro 15 nových dětí. Kapacita mateřské školy se tak navýšila z 11 na 26 dětí.

Vzhledem k tomu, že je nyní kapacita plně obsazená a nikdo z dětí neodejde na podzim do základní školy, nemůžeme pro  příští školní rok, bohužel,  již uspokojit žádné další žádosti o přijetí. A něco z naší činnosti:

Ø       5. února jsme oslavili Masopust veselým karnevalem.

Ø       16.března jsme se vhozením Morany do Jizery rozloučili se zimou a přivítali tak jaro.

Ø       Zvětšené prostory nám umožnily uspořádat  ve dnech od 4.do 6.dubna první velký seminář vedený zahraničním lektorem  Jörgem Schröderem na téma „Význam  rodiny a vlasti  na vývoj vlastní biografie“, který navštívilo 30 seminaristů z celé České republiky.

Ø       15.dubna jsme s dětmi shlédli v Mnichově Hradišti divadelní představení „Příběhy včelích medvídků“.

Ø       18.dubna jsme přijali pozvání do Mateřské školy v Kněžmostě, kde nám ukázku své práce předvedli dobrovolní hasiči.

Ø       22.dubna navštívili naši mateřskou školu pedagogové z Waldorfské základní školy v Semilech, aby pobesedovali s rodiči o waldorfské pedagogice .

Ø       Od počátku roku Miluška Rosenbaumová uspořádala několik přednášek pro rodiče o waldorfské  pedagogice: „Smyslové uchopování světa“, „Dítě, hra a hračky.“, „Pohádky“, „Děti a média“.

Vše to, co se v mateřské škole událo za posledních pár měsíců, by se nedalo zvládnout bez velké pomoci především manželů Šedivých, Obecního úřadu v Bosni a rodičů dětí, které navštěvují mateřskou školu. Děkujeme !!!

Jarmila Ponocná ,ředitelka MŠ

**************             POZVÁNKA          **************

Valečovská slavnost

na zahájení letní turistické sezóny u hradu

v sobotu 3.května od 14.00 hodin

V přírodním amfiteátru v předhradí Valečova se v programu představí :

v      Zájezdová loutková scéna Divadlo z půdy s pohádkou „HONZA PEČE BUCHTY V PEKLE“

v      Dívčí tanečně-sportovní kroužek ZŠ Kněžmost

v      Skupina historického šermu MYTŘI

v      k příjemné pohodě bude hrát hudební skupina  COUNTRY STOCK

Občerstvení  je zajištěné                                      Vstupné dobrovolné

*********************************************************************************

Valečovské kulturní léto 2008

v přírodním amfiteátru v předhradí Valečova

30.dubna od 20.00 hodin  – /v jednání/

Svátek mají Čarodějnice – čarodějnický rej v rytmu hudby

3.května   od 14.00 hodin

Valečovská slavnost na zahájení hlavní turistické sezóny

28.června  od 14.00 hodin

Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov

12. července od 10.00 hodin – / v jednání /

Dětský den s Lesy České republiky a.s.

( Soutěže, divadelní pohádka)

30.srpna  od 14.00 hodin

Valečovská slavnost – Hurá do školy

(Zakončení hlavní turistické sezony u hradu – soutěže a hry pro děti, diskotéka, historický šerm, )

Valečovské koncertní léto 2008

Začátek koncertů – 20.00 hodin

4.července                   Ivan Mládek a Banjo band

18.července                 Petra Černocká

1.srpna                        Eva a Vašek

15.srpna                      Honza Nedvěd

29.srpna                      Taxmeni a hosté Jindra Šťáhlavský ,Tomáš Linka

*************

Všechny akce  budou termínově i programově upřesněny  na webových stránkách obce Boseň :  www.volny.cz/bosen

Pořadatelé si vyhrazují právo na změnu termínu i programu