Občasník – Duben 2007

Slovo na úvod …..

Vážení spoluobčané,

Jak ten čas letí! Zima nebyla téměř žádná a teplé sluníčko nějak rychle probudilo přírodu a jaro velkým  tempem  nastoupilo v celé své barevné kráse  všude přítomnou zelení a pestrobarevnými květy. Ani  jsme se nenadáli a máme za sebou první čtvrtletí roku . V politice je stále chaos, ať je zima nebo léto. Jedni odstupují, druzí nastupují a … peněz je ve státní rozpočtu stále málo, možná ještě méně a … úkolů spíše přibývá než ubývá a jsou čím dál víc náročnější k řešení. Co naplat, my „ u nás doma“ se musíme starat, abychom zvládali, co jsme si předsevzali a to bez velkých a vleklých diskuzí a  v mezích svých finančních možností. Stále platí, že  „města jednají“ a  „vesnice dělají“.

Na dalších řádcích občasníku najdete jak výsledky ze závěrečného účtu loňského roku, finanční plán roku letošního a zároveň představíme i některé další konkrétní realizované záležitosti. Rozhodně nejdůležitějším momentem v životě obce pro letošek bude rekonstrukce objektu ubytovny na víceúčelové zařízení. A to jak finančně, tak i dalším využitím. Dále je v plánu mimo jiné pokračování v sanaci zdiva nového paláce Valečova, oprava střechy hasičské zbrojnice na Zásadce, údržba zeleně, pokračování v opravách místních komunikací a široká podpora kulturním, společenským a sportovním aktivitám.

Vážení spoluobčané,

letošní rok je  pro obec Boseň i historicky velice významným. Podle archivních pramenů, ověřených v Národním památkovém ústavu, právě letos uplyne 950 let od první zmínky o obci Boseň. Záměrem obecního zastupitelstva je si zmíněnou událost připomenout slavnostní společenskou  akcí, která by se konala 28.září – to je v den, kdy byla v Bosni v minulosti držena pouť. Zorganizovat důstojnou oslavu nebude jednoduché, ale jsme přesvědčeni, že za široké pomoci a zájmu složek a občanů, se nám s úspěchem  podaří daného  úkolu zhostit a vzdát tak poctu našim dávným předkům.

Vážení spoluobčané, přeji nám všem hezké, neuspěchané a tvůrčí nadcházející období

Marie Pšeničková, starostka obce

*********

MOTO:

„Chraňme si venkov, aby byl pro nás životním prostorem, který skýtá chléb

i střechu nad hlavou, radost a relaxaci „

***

Z dění v obci

Vybráno ze závěrečného účtu obce za rok 2006

v    Rozpočet pro rok 2006 byl schválen vyrovnaný v příjmové a výdajové části ve výši 4.451.000,- Kč. V průběhu roku na základě  skutečného vývoje  zastupitelstvo obce třemi rozpočtovými změnami upravilo  příjmy na 6.301.991,- Kč a výdaje na 6.081.614,- Kč. K navýšení příjmů přispělo získání dotací ( 1.726 tis.Kč) a příjem za prodej pozemků k výstavbě RD (568tis. Kč). Navýšení výdajů vzniklo především z důvodu dokončení stavebních úprav objektu školy a dále zahájením rekonstrukce objektu ubytovny (čp. 45 v Bosni). Skutečné příjmy k 31.12.2006 činily 6.887.754,21 Kč, výdaje 6.074.544,28 Kč. Hospodářský výsledek  + 813.209,93 Kč.  Dluhová služba  obce = 0.

v    Stav dlouhodobého majetku obce k 31.12.2006 – budovy (2.416tis.Kč), stavby (53.212 tis.Kč), ostatní movité věci (786 tis. Kč), pozemky (2.743tis. Kč), DDHM 657 tis. Kč),ODHM (219 tis.Kč), projekt. dokumentace (224 tis. Kč), nedokončený nehmot.majetek (168 tis. Kč), ostatní finanční investice –podílové listy  2.556 tis.Kč)

v    Rozsáhlejší opravy v roce 2006 – sanace zdiva Valečova (278 tis. Kč  z toho dotace 118 tis.Kč), oprava místních komunikací (692 tis.Kč z toho dotace 200tis.Kč), dokončení rekonstrukce školy( 165tis.Kč), I.etapa rekonstrukce objektu ubytovny (779tis.Kč),oprava přístupového schodiště a stezky u Valečova (209tis.z toho dotace 125tis.Kč),rekonstrukce stánku EVA (1.252tis Kč- plně z dotace

v    Výdaje na školy – 276tis.Kč, náklady na provoz splaškové kanalizace a provoz ČOV– 250tis.Kč (příjmy 204tis. Kč), náklady na veř. osvětlení -236tis.Kč

v    Členství obce Boseň : Dobrovolný svazek Drábské světničky, Místní akční skupina Český ráj a Střední Pojizeří, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Spolek pro obnovu venkova, Sdružení obcí Českého ráje

v    Ve dnech 13. – 14.12.2006 a 29..3. 2007 se Odborem kontroly Středočeského krajského úřadu uskutečnilo přezkoumání hospodaření obce za rok 2006 se závěrem: „Nebyly zjištěny chyby a nedostatky“.

Rozpočet obce roku  2007

Rozpočet obce pro rok 2007 byl schválen na jednání zastupitelstva dne 27.února 2007 vyrovnaný v příjmové a výdajové části ve výši 4.373.000,- Kč s tím, že finanční objem realizovaných akcí bude průběžně sledován na jednání zastupitelstva v závislosti na organizační a pracovní  připravenosti a získaných dotacích – kde  jsme připraveni případné dofinancování nad rámec schváleného rozpočtu krýt z přebytku hospodaření v minulých letech. Největší zatížením budou náklady na rekonstrukci ubytovny. I zde jsme připraveni na zafinancování z reserv hospodaření v minulých letech a rovněž je snahou uspět v některém z národních dotačních programů.

Internetové stránky obce

Protože počítačová vybavenost domácností a připojení na internetovou síť je  i v naší obci stále větší, upozorňujeme uživatele na webové stránky, kde můžete najít na úřední desce zákonem předepsané záležitosti, dále  zajímavé informace o dění v obci ( například i výsledky radarového měření), ale také mimo jiné usnesení z jednání obecního zastupitelstva. Webová adresa: www.volny.cz/bosen. Pro kontakt s obecním úřadem je možné využít e-mailovou adresu : bosen@volny.cz.

Přestavba ubytovny (č.p. 45) v Bosni na víceúčelový  dům.

S přestavbou objektu se začalo v říjnu minulého roku. Celkové náklady dosáhnou téměř 7mil. Kč. Jedná se o náročnou rekonstrukci, neboť defakto zůstává pouze obvodové zdivo a i to bylo nutné vzhledem ke špatné statice z podstatné části obnovit. Po rekonstrukci zde najde nové sídlo obecní úřad, 2 klubovny pro spolky, byt domovníka, prostor pro služby a ve druhém nadzemním podlaží 5 pokojů pro turistické ubytování včetně společné kuchyně s jídelnou a sociálním zařízením. Stavbu provádí na základě výběrového řízení společnost ANITAS ( dodavatel i přestavby školy). Počasí letošní zimy dopřálo stavět téměř bez jakýchkoliv prostojů a tak je  předpoklad, že termín dokončení  – 30.09.2007 bude splněn.

Pokračování sanace zdiva nového paláce Valečova

Sanace bude pokračovat opravou dalších 2 okenních otvorů včetně příslušné koruny zdiva. Jedná se o velmi náročné výškové práce a i pro letošní rok jsou po dobrých zkušenostech z minulých let zajišťované  stavební společností Gedos z České Lípy. Rozsah prací je plánován v objemu 280tis.Kč a je příslib dotace z Fondu obnovy památek Středočeského kraje ve výši 80tis. Kč. Dofinancování bude zajištěno výnosem ze vstupného .

Oprava místních komunikací

Předpokládá se provedení výspravy na Zásadce  k Bunclavi . Značným problémem začíná být účelová místní komunikace v Bosni okolo bytovky ZD směrem k čistírně odpadních vod. Předpokládalo se, že tato cesta bude sloužit především   pro příjezd techniky na ČOV, ale dnes je využívána i dopravou místního zahradnictví.  Řešení  situace, které se neobejde bez větších nákladů, bude předmětem jednání obecního zastupitelstva .

Údržba zeleně, lesní hospodářství

Lednová vichřice natropila škody i na lesních porostech ve vlastnictví obce.  Cca 8 – 10 m3 borového a smrkového porostu čeká na zásah odborné firmy a bude vytěženo na kulatinu. Pozornost je věnována i údržbě vzrostlých stromů. Z hlediska bezpečnosti majetku byly pokáceny 3 ks bříz a 1 ks souše borovice u zástavby na Skalce a počátkem dubna se dočkaly odborného bezpečnostního prořezu stromy okolo hřbitova v Bosni.  Záměrem je na podzim ( v době vegetačního klidu) ošetření lípy u bývalé kampeličky.

Návštěvnost na Valečově

Hrad Valečov v roce 2006 navštívilo celkem 17.669 platících návštěvníků, z toho nočních prohlídky využilo 636 návštěvníků

Studie úpravy návesního prostoru v Bosni

Bohužel jsme nikam nepokročili. Proč ?– zpracovatel studie několikrát změnil termín předání díla, ovšem vždy zůstalo pouze u slibů. Asi byla chyba i na straně obce, že jsme nesepsali řádnou smlouvu o dílo.Protože však příslib vypracování ze strany dodavatele byl presentován jako dar obci, věřili jsme v korektnost. Záležitost zůstává otevřená a rozhodně předpokládáme v letošním roce posun dopředu, a to i za cenu změny zpracovatele.

Vítání nových občánků

Sbor pro občanské záležitosti slavnostně přivítal 3. února do života další nové občánky obce – Jarouška Egrta, Zuzanku Zdobinskou a Honzíka Bubeniče. Přejeme dětem, aby vyrůstaly v krásném a hřejivém rodinném prostředí, naplněným láskou, pohodou a zdravím

Diamantová svatba

Krásných 60 společných manželských let si v kruhu své rodiny připomínají 26. dubna manželé Helena a Josef Bayerovi z Bosně . SPOZ a OÚ ke krásnému jubileu přeje především zdraví a  ještě hodně radosti a klidu mezi svými dětmi a vnoučaty.

Turistické autobusy opět vyjedou

Turistické autobusy Český ráj 2007 zahajují svůj provoz v sobotu 28.dubna. Celkem bude k dispozici 6 linek. Jízdní řády budou vylepeny na autobusových zastávkách , k dispozici budou i malé kapesní jízdní řády a rovněž budou uvedeny v Turistických novinách Český ráj 2007 (budou k zakoupení na OÚ, v obchodě v Bosni a na Valečově).Veškeré informace k turistickým autobusům najdete také na www.craj.cz nebo www. csadsm.cz.

Co chválíme

Ø       Všechny , kteří věnují svůj volný čas sportovním aktivitám a kulturnímu a společenskému životu. Díky nadšeným organizátorům v obci na této parketě „ledy nestojí“ a jistě všem, kteří se zúčastňují, hezké zážitky zpříjemňují a osvěžují všední život a určitě patří k tak potřebné vzájemné pospolitosti, která i v minulosti  k vesnickému životu patřila.

Ø       Všechny, kteří udržují pořádek před svými domy a pomáhají tak hezkému a upravenému vzhledu SVÉ obce

Co nechválíme

 • Rozhodně vandalismus mladých lidí, kteří si své ego vybíjejí na autobusových čekárnách –  a rodiče mlčí…
 • Volně pobíhající psy  po veřejných prostranstvích – a jejich majitelé to nevidí a snad čekají až se stane nějaké neštěstí ……..
 • Nekázeň při ukládání odpadů do kontejnerů na třídění odpad – pro některé občany je stále nepochopitelné pochopitelné, neboť sklo dávají do plastu a opačně……..
 • Objevující se černé skládky  na okrajích lesních porostů apod. –  ti, co to dělají si neuvědomují, že úklid jde na vrub obecního rozpočtu…….

Obecní úřad

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov

pondělí 11. až čtvrtek 14.června  2007

v pracovní době OÚ –  garáž u obecního úřadu v Bosni

 • Letní a zimní oblečení (dámské, pánské, dětské)
 • Lůžkoviny,prostěradla,ručníky,utěrky,záclony,látky
 • Péřové a vatované přikrývky,polštáře,deky

Je nutné, aby věci byly dány do igelitových pytlů nebo do krabic, aby se nepoškodily dopravou.

Materiál je v Diakonii dále tříděn. Část je ho použitá k přímé humanitární pomoci, ostatní je dále zpracováváno.

Mateřská škola Klubíčko

5.dubna 2007 od 17 hodin proběhl  zápis  dětí do mateřské školy.

I když je kapacita stávající třídy i na další rok naplněna, neboť ještě žádné z dětí neodchází do školy, otevřela se nám díky paní starostce, zastupitelstvu a zřizovateli  možnost otevřít od ledna 2008 druhou třídu. Tím pádem můžeme přijmout dalších 15 dětí a také jednu paní učitelku.

Teď si společně s rodiči budeme přát, aby  se vše podařilo a budeme se těšit na to, až  pro děti společnými silami připravíme hezkou novou třídu.

Jarmila Ponocná,ředitelka MŠ

Důležitá upozornění z nové legislativy ……..

ZÁNIK POVOLENÍ K ODBĚRU A VYPOUŠTĚNÍ VOD

Ke dni 1. ledna 2008 zanikne ze zákona platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod nebo k vypouštění odpadních vod do těchto vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001 (výjimka z tohoto ustanovení je uvedena níže). Povolení vydaná po 1.1.2002 platí i nadále, pokud nezaniknou uplynutím doby, na kterou byla udělena.

Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti PITNOU vodou nezanikají!!!

STUDNY – pro individuální zásobování jednotlivých domácností

 • vybudované před 1.1.1955stavby se považují za povolené, stejně tak i odběr podzemní vody z nich – toto povolení k odběru podzemních vod nezaniká;
 • vybudované od 1.1.1955 do 31.12.2001

–    pokud existuje platné povolení k odběru podzemní vody, stavební povolení a kolaudační rozhodnutí k vodnímu dílu a studna je využívána pro účely:

–    pitné (zdroj pitné vody) – povolení k odběru vody nezaniká;

–    ostatní (závlaha, zálivka, …) – povolení k odběru vody zaniká a je nutno požádat o nové povolení k odběru podzemní vody;

–   pokud neexistuje platné povolení k odběru podzemní vody, ani stavební povolení a kolaudační rozhodnutí k vodnímu dílu – nutno požádat u příslušného vodoprávního úřadu o nové povolení k odběru podzemní vody, o dodatečné stavební povolení, příp. kolaudaci, (žádosti je třeba doložit obdobnými doklady, jako v případě budování nové studny).

VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD ( i z ČOV, …) – právnické i fyzické osoby

 • ke dni 1. ledna 2008 platnost těch povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových či podzemních, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001 zaniká s tím, že:

–    platnost povolení lze prodloužit, pokud bude žádost o prodloužení povolení k vypouštění odpadních vod podána u příslušného vodoprávního úřadu do 30.6.2007 (pozn. dobu platnosti povolení lze k návrhu oprávněného prodloužit, jen pokud se nezměnily podmínky, za kterých bylo povolení uděleno a platná legislativa tuto možnost připouští – např. již nelze povolit přímé vypouštění odpadních vod do vod podzemních, vypouštění odpadních vod do půdních vrstev lze povolit jen výjimečně z jednotlivých RD a staveb k individuální rekreaci, apod.);

–    od 1.7.2007 je nutné žádat u příslušného vodoprávního úřadu o nové povolení k vypouštění odpadních vod;

 • povolení vydaná po 1.1.2002 platí i nadále, pokud nezaniknou uplynutím doby, na kterou byla udělena;
 • pokud neexistuje platné povolení k vypouštění odpadních vod – je nutno u příslušného vodoprávního úřadu podat žádost o vydání povolení k vypouštění odpadních vod;
 • povolení k vypouštění odpadních vod není třeba, pokud jsou odpadní vody produkované jednotlivými fyzickými či právnickými osobami likvidovány vypouštěním do veřejné kanalizace k tomu určené (zde má povinnost zajistit si příslušná povolení vlastník/provozovatel předmětné kanalizace), případně jsou zachycovány v povolené a zkolaudované nepropustné jímce a oprávněnou osobou vyváženy a zákonným způsobem likvidovány;
 • pokud jde o vodní díla sloužící k vypouštění odpadních vod, platí zde obdobně výše uvedené, tedy vodní díla vybudovaná před 1.1.1955 se považují za stavebně povolená, vodní díla vybudovaná po 1.1.1955 musí mít platné stavební povolení a kolaudační rozhodnutí, pokud ne, je třeba žádat u příslušného vodoprávního úřadu o dodatečné stavební povolení, případně o kolaudaci (žádosti je třeba doložit obdobnými doklady, jako v případě budování stavby nové).

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ

Řidičské průkazy vydané od 1.července 1964 do 31.prosince 1993 jsou jejich majitelé povinni vyměnit do 31. prosince 2007.

o        výměna je osvobozena od správního poplatku

o        výměna se provádí dle místa trvalého pobytu držitele ŘP – pro naši obec na Městském úřadě v Mnichově Hradišti

o        co musíte mít s sebou : platný občan. průkaz, jedno foto (3,5 x 4,5 cm)

o        více informací najdete na www.mdcr.cz

Valečovské kulturní léto 2007

v přírodním amfiteátru v předhradí Valečova

28.dubna  od 14.00 hodin

Valečovská slavnost na zahájení hlavní turistické sezóny

V programu vystoupí swingový orchestr Big Band Trumpets, dívčí kroužek aerobiku ZŠ Kněžmost, skupina historického šermu

30.dubna od 19.00 hodin

Svátek mají Čarodějnice – čarodějnický rej v rytmu hudby skupiny Kaleidoskop z Jablonce nad Nisou

30.června  od 14.00 hodin

Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov

14. července od 10.00 hodin

Dětský den s Lesy České republiky a.s.

( Soutěže, divadelní pohádka)

1. září  od 14.00 hodin

Valečovská slavnost – Hurá do školy

(Zakončení hlavní turistické sezony u hradu – soutěže a hry pro děti, diskotéka, historický šerm, )

********

Valečovské koncertní léto

letos už po osmé

Další ročník Valečovského koncertního léta se připravuje, a to přesto, že loňské počasí o prázdninách rozkolísalo průběh jednotlivých koncertů pod širým nebem natolik, že pořadatelé váhali s přípravou letošní sezony v amfiteátru pod hradem Valečov.

První koncert se uskuteční v pátek 6. července, kdy vystoupí Michal David s kapelou. Další potvrzený koncert bude patřit seskupení Pavel Žalman Lohonka a spol 27.července. Zejména fanynky si vyžádaly opět pro letošní rok Jakuba Smolíka. Ten bude bavit především dámské publikum 3. srpna.

Ostatní termíny 20. července, 17. a 31. srpna jsou v jednání s interprety jako například Pavlína Jíšová, Karel Kahovec se vzpomínkou na Petra Nováka, jedná se i s bratry Nedvědovými a hvězdou slovenské country Allenem Mikůškem

Začátky všech koncertů jsou ve 20 hodin.