Občasník – Duben 2005

Slovo na úvod …..

Vážení spoluobčané,

přesto, že paní Zima má také svá kouzla, troufám si říci, že jsme se asi téměř všichni na jaro již těšili. Na hřejivé sluníčko, zeleň a barevné kvítky kolem nás. Dočkali jsme se a zdá se, že je hned nějak veseleji a radostněji. A tak bych si přála, aby rozradostněná, jarem provoněná nálada, v našich duších vydržela co nejdéle. Abychom v pohodě zvládali všechno co jsme si pro letošní rok předsevzali, abychom naši obec naplnili hezkými mezilidskými a sousedskými vztahy, aby se nám se zdarem podařilo realizovat technické, kulturní i společenské  akce naplánované k  „vylepšení“ obecního života

Srdečně zdravím a ať je nám všem RADOSTNO A ÚSMĚVNO (i když to vždy není snadné)

Marie Pšeničková, starostka obce

**********

„Tajemství zachovat si veselou mysl je v umění neznepokojovat se hloupostmi a v tom, vážit si i malinkých náhodných radostí.“

S.Smils

***


V a l e č o v


Podepřen o povézu skal

na přední stráži Českého ráje

ostřížím zrakem střeží kraj

Valečov.

Husitský kalich pozvedá

Lid vyšívaje přízí žil a cév

koberce své práce na zemi,

bdělému strážci

věnec třešňových sadů

položil  k nohám.


k přijímání slunce, života a krásy.


Ze sbírky Josefa Brože Přijímání pod obojí

Zdění v obci

 • Ø Obecní příjmy v roce 2004 činily 4.9 mil. Kč, výdaje 5,7 mil.Kč. Navýšení výdajů vzniklo uhrazením částky ve výši 2,1 mil.Kč dodavateli stavby „Kanalizace a ČOV Boseň, Zásadka“, která byla pozdržena na základě uzavřené smlouvy o dílo na stavbu, do závěrečného vyhodnocení akce. Financování bylo zajištěno rozpočtovou reservou obce vytvořenou hospodařením v předchozích letech. Obec k dnešnímu dni nevykazuje žádný dluh ani nemá zastavený žádný obecní majetek.

 • Ø V letošním roce bude obec hospodařit podle schváleného rozpočtu ve výši 3,6 mil.Kč. Dále je zažádáno o dotace z Programu obnovy venkova na pokračování sanace zdiva nového paláce na Valečově, úpravu přístupového schodiště k hradu, projektovou dokumentaci a I.etapu prací na stavební úpravy objektu školy v Bosni na společensko kulturní prostory. Z programu MV ČR je v rámci Strategie prevence kriminality – programu Podpory prevence na místní úrovni, zažádáno o příspěvek na akci „ Radarové měření rychlosti v Bosni“.V případě dotačního uspění jsme připraveni uvedené akce dofinancovat z rozpočtové reservy obce.

 • Ø Únorové zasedání obecního zastupitelstva schválilo zakoupení do majetku obce objektu čp. 45 v Bosni (bývalá ubytovna ZD) se záměrem stavebních úprav na 1 malometrážní byt, prostory pro případné přestěhování úřadovny OÚ  a 3-4 garsonky, které by bylo možné využít i např. jako klubovnu nebo pro služby . Ještě v letošním roce by měly být zpracovány projekty řešící konečnou podobu. Náklady na zakoupení budou hrazeny z rozpočtové reservy obce.

 • Ø Pravděpodobně od září r.2006 budeme mít v Bosni v prostorách bývalé MŠ soukromou mateřskou školku. Zřizovatelem bude pan Rudolf Šedivý. V případě, že bude dostatek dětí a MŠ bude prosperovat, předpokládá se uvolnění pro mateřinku celého stávajícího objektu a přestěhování OÚ do čp. 45.Nabízí se zde pracovní příležitost na ½ úvazku pro učitelku MŚ a 1 pracovní místo pro kuchařku.

 • Ø Březnové zastupitelstvo schválilo nové obecně závazné vyhlášky : č. 1/2005 O místních poplatcích, č. 2/2005 O systému shromažďování, sběru,u,přepravy,třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu vznikajícího na území obce Boseň a č. 3/2005 – OZV stanovující pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Boseň. Tyto závazné obecní dokumenty jsou k dispozici na OÚ a budou umístěny  na vebových stránkách obce – www.volny.cz/bosen..
 • Ø Zastupitelstvo obec schválilo finanční příspěvek Římsko katolické farnosti na opravy kostela sv.Václava v Bosni ve výši 100tis.Kč, které budou realizované v  roce 2005. Podle možností, které má Farnost k dispozici, předpokládají provedení prací v objemu cca 700tis.Kč.

 • Ø V závěru loňského roku na náklady své firmy zajistil pan Rudolf  Šedivý zemní práce při počátečních úpravách nové parkovací plochy u hřbitova. Srdečně děkujeme. Záměrem obce  je, ještě  letos celé dílo dodělat.

 • Ø Letní turistické autobusy opět vyráží a jsou připraveny dopravit zájemce po atraktivních krásách Českého ráje s propojením na Krkonoše. Projekt vznikl v roce 2000 aktivitou Mikroregionu Český ráj a Města Turnov.Letos je zajištěna doprava na 7 trasách. Plakáty s jízdními řády jsou již k dispozici na vývěsních tabulích v obci a další informace je možní získat na www.craj.cz, www.jenacz.cz nebo www.csadsm.cz.

 • Ø Slavnostního setkání u příležitosti Mezinárodního dne památek a sídel, konaného ve středu dne 27.dubna 2005 ve Španělském sále Pražského hradu se zúčastnila starostka obce Marie  Pšeničková a členka zastupitelstva Hana Maudrová. Obec Boseň je členem Sdružení historických sídel Čech a Moravy od roku 1995.

 • Ø Přestože jsme obdrželi oznámení předsedkyně podvýboru pro heraldiku a vexilologii  Parlamentu České republiky o souhlasu s námi navrhovanou podobou symbolů obce Boseň, stále čekáme na rozhodnutí předsedy Poslanecké sněmovny o jejich oficielním udělení…..(není čas)

 • Ø V závěru roku avizované jednání ohledně zavedení bezdrátového internetového přivaděče do obce v těchto dnech nabývá na konkrétní podobě. Z nabídek bylo vybráno občanské sdružení mh2net se sídlem v Mnichově Hradišti. Uspěli jsme  u správce kostela sv.Václava – Římsko katolické farnosti Boseň ( což bylo z hlediska techniky velice důležité a zásadní) a po doladění posledních technických a administrativních  záležitostí budou moci všichni přihlášení po celých 24 hodin denně neomezeně využívat „přehršle“ informací, které internet poskytuje.

 • Ø V sobotu 23.dubna byl slavnostně přivítán do života a zapsán do pamětní knihy obce další náš malý spoluobčánek – Jakub Prýmek z Bosně. Tentokráte celá slavnost patřila jen jemu a jeho rodině, ale SPOZ má již avízo, že podzimní „vítání“ už bude nejméně čtyřčlenné.

 • Ø Víte že, OÚ v Bosni na základě zákona č. 122/2004 Sb. vede 14 ks evidenčních listů válečných hrobů (pietních míst) nalézajících se ve správním území obce Boseň ? Z toho se jich vztahuje 10 k válce Rakousko-pruské, 2 k I. světové válce a 2 k II. světové válce.

 • Ø Lípa na Zásadce se dočkala v  březnu radikálního ošetření, které bylo nezbytné pro vylepšení jejího zdravotního stavu. V loni byly práce připraveny na pozdní jaro, ovšem ve kmeni hnízdící divoké včely znamenaly pro pracovníky provádějící prořez značné nebezpečí, proto akce byla odložena na dobu, kdy tito malí vetřelci ještě spí svůj zimní spánek.

 • Ø K tomu, aby se návštěvníkům na Valečově líbilo, přispívá mimo jiné i květinová výzdoba o kterou se stará pan kastelán. Letos prostředí zkrášlují i macešky z péče paní Šimonové z Bosně, za což ji upřímně děkujeme.

Obecní úřad

Stehlíkov GOLF 2005

Zdá se, že se zrodil další sportovní turnaj, který pomůže v Bosni obohatit a vyplnit volný čas a upevnit naši kondičku.

V sobotu 16.dubna se totiž sešlo devět amatérských hráčů na  oblíbených loukách na Stehlíkově nad Kudrnáčovými, prodiskutovali jsme základní náležitosti, připravili trať a začali. Pravidla golfu ještě nemáme docela zažitá, ale soutěž proběhla regulérně. Hrálo se na deset jamek. Všichni jsme byli stylově oblečeni –  což se nejlépe podařilo Ebenovi a Pepovi Kudrnáčovi.  A jak to dopadlo ? Vítězem se stal Šubi, druhý stupeň vítězství obsadil Pepa Parkán a třetí příčku  Petr Holas.

Všichni, kteří jsme se turnaje zúčastnili věříme, že příští rok už se nás sejde víc a i amatérský golf se u nás ujme.

A co na amatérském sportovním poli v Bosni dalšího letos plánujeme :

Valečovská partyzánská stezka   14. května 2005            3. ročník

Nohejbal Cup                                       21.května 2005             4. ročník

Badminton Cup                        6. srpna 2005                          4. ročník

Fotbal Cup                                          24. září 2005                            2. ročník

Tak jako v uplynulé zimě, určitě bychom v zimních měsících chtěli i letos,  jezdit   na stadion do Mladé Boleslavi zahrát si hokej. Tuto akci organizoval pan Kubiš a jezdili jsme ve čtrnáctidenních intervalech – takže sportovali jsme i v zimě.

Za tým sportovců Petr Holas

Když se na Valečově vařilo pivo

Již v dřívějších vydáních Občasníku jste se mohli dozvědět, že k hradu patřil také pivovar. V zápisu z roku 1654 je o tomto pivovaru uvedeno následující: …“ I ten, poněvadž nám v tomto dílu k užívání společnému s panem Kryštofem Kapounem pivovar ležící, při týž vohradě zanechán jest, bez rozdělení…“ Pivovar se nacházel zřejmě poblíž místa zvaného Tábor a patřívala k němu také stejnojmenná krčma. Dále se  v zápise uvádí: „ A poněvadž se v tomto pivovaře na 106 sudův nebo věrtelův vaří, má z jedné každé várky držitel prvního dílu 53 sudův nebo věrtelův a držitel druhého dílu tolikož 53 sudův nebo věrtelův bráti a je toliko do svých vlastních a k dílu jeho náležejících krčen vystavovati.“

K pivovaru náležela nejen sladovna, spilka, pánev, ale samozřejmě i studnice. Když se však voda ve studnici nedostávala ? …. „A jelikož jest v obci Bosni studánka, z kteréž se na pivovar voda bere, když se jí jindy nedostává, aby se z ní voda k várkám svobodně bráti mohla, beze vší překážky.“

Jaké bylo „Valečovské pivo“ dnes již neochutnáme. Dříve však bylo pivo tmavší, hustší a silnější než dnes.

Z historických pramenů čerpal …Zdeněk Steklý, kastelán hradu

********

V sobotu 23.dubna 2005 za pomoci skautů z Jilemnice byl spuštěn do hladomorny  Beneška na malém parkánu za hradem „vězeň“, který zde má doživotní trest.

PŘIJĎTE SE I VY PODÍVAT!  Srdečně zve kastelán hradu.

Valečovské kulturní léto 2005

v přírodním amfiteátru v předhradí Valečova

30.dubna od 19.30 hodin

Svátek mají Čarodějnice – čarodějnický rej v rytmu hudby, hostem večera mim Jaroslav Čejka a zpěvačka Petra Páchová

1.května od 14.00 hodin

Valečovská slavnost na zahájení hlavní turistické sezóny

Program pro dospělé i děti … v průběhu odpoledne se představí divadlo ROZMARÝNEK z Mostu s koláží známých scén ze Švejka spojených staropražskými písničkami –  pod názvem ZABILI NÁM FERDINANDA  , část odpoledne bude věnována dětským soutěžím, představí se skupina historického šermu Kopí

2. července od 14.00 hodin

Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov

…nebude chybět dětská diskotéka, táborák s opékáním buřtů a další překvapení

16. července od 10.00 hodin

Dětský den s Lesy České republiky a.s.

………soutěže,  tombola, divadelní pohádka, opékání buřtů

27. srpna  od 14.00 hodin

Valečovská slavnost – Hurá do školy

Soutěžní odpoledne pro děti s diskotékou a dalším překvapením pro děti i dospělé

Koncerty (večer):

připravujeme :

1.července (loňský finalista SuperStar Petr Poláček s kapelou – hosté Petra Páchová a František Kasl)

15.července (Jan Nedvěd – očekávaný návrat písničkářské legendy)

29. července (Robert Křesťan a Druhá tráva)

12. srpna (Lucie Bílá – v jednání)

26. srpna (Pacifik a Lenka Maršálková)

Pořadatelé koncertů si vyhrazují právo na změnu programu.

Občanské sdružení    Spokojený domov

Sídlo Veselá č.p. 159, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČ: 26676281

e-mail: spokojeny.domov@seznam.cz www.sweb.cz/spokojenyDomov

telefon: 326 773 849       fax: 326 773446     mobil: 606 751 134

OS Spokojený domov- pomoc občanům v sociální oblasti

Občanské sdružení Spokojený domov nabízí ve vaší obci:

Pečovatelskou službu

–        tato služba nabízí péči hygienickou od koupele po masáž zad, zajistí obědy, nákupy nebo pomoc při podávání jídla, zajistí úklid bytu nebo vyprání prádla, nabízí doprovod na vyšetření nebo úřady,

zajistí průvodcovskou službu pro nevidomé, tlumočnickou službu pro neslyšící, nabízí čtení z denního tisku, procházky za účelem aktivního pohybu atd.. To je jen několik příkladů z nabídky pečovatelské služby, která je k dispozici sedm dní v týdnu od 6.00 do 22.00 hod. a jejíž služby vykonávají proškolené pečovatelky, které postupně procházejí akreditačními kurzy.

Pomoc pečující rodině

–        dohled nad klientem, o něhož normálně pečuje rodina, zástup při dovolené, jednání na úřadech apod.

Osobní asistence

–      je druh sociální péče, umožňující člověku, který by jinak musel přežívat v Ústavu sociální péče,    aby mohl bydlet a žít se svou rodinou.

Klubová činnost pro seniory

program lze rozdělit na oblast vzdělávací (přednášky zdravotně vzdělávací), kulturní (výlety,        soutěže), zájmovou (výtvarná tvorba).

Sociální poradenství

–        sociální dávky a příspěvky

–        pomoc při hledání vhodného sociálního zařízení typu domov důchodců, dům s peč. Službou

Rozvoj pracovních příležitostí pro občany

–        možnost práce jako pečovatel/ka v místě bydliště, vhodné i pro uchazeče o zaměstnání na úřadě práce, brigáda

–        dobrovolnické aktivity

Bližší informace o občanském sdružení Spokojený domov získáte na telefonním čísle 326 773 849 nebo vašem OÚ.

Posláním občanského sdružení Spokojený domov je umožnit lidem se ztrátou soběstačnosti , důstojně žít ve vlastním domácím prostředí.