Občasník – Duben 2004

Slovo na úvod …..

Konečně chladný zimní chlad vystřídalo příjemné jarní počasí, příroda rychlým tempem rozkvétá do  barevné krásy,  zeleň a objevující se pestrobarevné kvítky rostlin  a stromů zkrášluji  svět kolem nás. A tak jako příroda  i náš každodenní život nabírá na svém pracovním tempu .

I my, v „ dění obecním“, toho chceme stihnout  letos hodně. Nyní se snažíme o urychlený úklid veřejných prostranství, abychom se nemuseli stydět před těmi, kteří k nám přijdou „od jinud“ a těch je díky naší turistické atraktivitě (Valečov, Drábské světničky) skutečně hodně. Určitě je to více jak 50 tisíc lidí, kteří regionem obce v průběhu turistické sezóny projdou. Vždyť jen platících návštěvníků na hrad je v posledních letech více jak 20 tisíc ročně a zdaleka ne každý na hrad jde a malé děti neplatí.

Nedá mi, abych se u udržování pořádku s Vámi nepodělila o problémy, které nás velmi trápí. Jedná se především o autobusové čekárny v Bosni, které, ač jsou nainstalovány poměrně krátkou dobu, jsou díky hrubě neukázněným dětem v žalostném stavu – plné nápisů, prokopané plechové ostění, propálené okenní tabule, poničené odpadkové koše apod. Další nevábný pohled skýtá na Zásadce prostor po vyhořelé hospodě. Tady si děti vybraly ke svým „hrám“ právě toto místo.  Stodola, která byla požárem nedotknuta, má dnes vytlučená všechna okna, vylámané dveře, prostor okolo je plný poházených odpadů a pozůstatků po požáru. Vím, hlavní zodpovědnost nese majitel vyhořelého objektu, který neprovedl řádné zabezpečení, ale rozhodně i velkou vinu a zodpovědnost nesou rodiče , kterým nevadí, co jejich děti ve svém volném čase dělají a tiše k jejich prohřeškům  přihlížejí.

Trápí nás ale i stále se objevující se skládka odpadů “U zbořené skály“ (ze Zásadky směrem na Dneboh) a v Bosni v Důních .… Kdo pak asi?…Přibývá i neudržovaných prostranství – např.před objekty Tyres a.s. , proti nohejbalovému hřišti v Bosni (stavební parcela), sad za autobusovou čekárnou na Zásadce, ostudu dělá vodní nádrž – kal v Bosni,  dešťová  stoka za Soldánovým a určitě by se toho našlo ještě více .

Z výše uvedeného je zřejmé, že je co zlepšovat a ani k tomu nejsou potřeba nijak velké peníze. Stačí dobrá vůle přiložit ruku k dílu kde je třeba, nepřihlížet k nekázni druhých, zajímat se více, kde a jak  si hrají naše děti. Za každou dobrou radu, jak se s nešvary vypořádat, budeme  na obecním úřadě vděčni. Nepodaří se všechno, ale i málo, někdy znamená hodně.

Srdečně děkuji všem, kteří udržují pořádek okolo svých domků, pečují  o přilehlý chodník a  předzahrádku – starají se o hezký vzhled SVÉ OBCE . Přeji všem zdraví a krásné jaro a léto.

Marie Pšeničková, starostka obce

*************

Když kvetou třešně v kraji s Valečovem,

máj křídla rozepíná.

Nechte se okouzlit tou vůní, slovem,

co jako květ nám spadla do klína…

Josef Brož – Krajinou mého srdce

Ohlédnutí se za hospodařením obce v roce 2003

V roce 2003 obec hospodařila podle schváleného vyrovnaného rozpočtu ve výši 3.084.000,- Kč a na základě získaných dotací upraveného v průběhu roku na 3.485.450,- Kč.

Skutečné příjmy k 31.12.2003 byly 3.707.065,- Kč a výdaje 2.743.380,- Kč.

Ve vykazovaném roce jsme skončili s hospodářským výsledkem +693.685,- Kč.

Závěrečný účet obce za rok 2003 spolu se zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za rok 2003 provedeném Kontrolním odborem Krajského úřadu Středočeského kraje bez výhrad schválilo obecní zastupitelstvo na svém jednání dne 26.února 2004.

Finanční rozpočet obce na rok 2004

Na svém jednání 26.02.2004 schválilo obecní zastupitelstvo dle rozpočtové skladby  zákona 250/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, finanční rozpočet obce  na rok 2004 ve výši 3.259.000,- Kč vyrovnaný v příjmové i výdajové části.

Dále předpokládáme úhradu pozastavené částky ve výši 2.113.285,- Kč dodavatelské firmě Zikuda Turnov za stavbu Kanalizace a ČOV. Částka byla pozastavena na základě podmínky obce při výběrovém řízení, do vyhodnocení provozu díla. Tato částka i případné získané dotace, včetně podmínečného dofinancování jednotlivých projektů z rozpočtové reservy obce (kterou máme vytvořenu), budou řešeny rozpočtovými opatřeními v průběhu roku tak, jak se situace bude vyvíjet. Obec hospodaří s nulovou dluhovou službou.

V současné době máme zažádáno (jak budeme úspěšní, nevíme) o dotace z MRR v rámci Programu obnovy venkova na:

1.        opravu objektu hasičské zbrojnice na Mužském

2.        výstavbu cyklistické a pěší stezky z předhradí k hradu Valečov

3.        Sanaci zdiva koruny hradeb a bočních stěn nového paláce zříceniny hradu Valečov – I.etapu

Z dalších akcí mimo běžně zajišťované činnosti a údržby obecního majetku mimo jiné  plánujeme:

Ø       Opravu místních komunikací – Býčínská ulice(je hotovo), k Bunclavi, ulice od Rosulkových ke Žlábku a autobusové zastávky v Bosni ve směru na Kněžmost

Ø       Pokračování ve zpracování 1. změny Územně plánovací dokumentace

Ø       Projekční připravenost na úpravu návsi v Bosni, a chodníku pro pěší a cyklo BoseňxKněžmost

Ø       Odborné ošetření lípy na Zásadce – je dost v kritickém stavu ( památeční lípa  za kravínem bude ošetřena na náklady CHKO Český ráj)

Ø       Dořešení výstavby rodinnými domky v lokalitě Štepnice

Ø       Připojení amfiteátru v předhradí Valečova na samostatný přívod el.energie

Ø       Dokončení prací na zateplení sociálního zařízení hasičárny na Zásadce(vnější omítka)

Ø       Spolupráci na projektu „Za pověstmi Českého ráje“

Ø       Bohaté kulturně-společenské a sportovní aktivity místního i nadregionálního významu

Starostka obce

Poplatky za splaškovou kanalizaci

Na základě usnesení zastupitelstva obce ze dne 25.03.2004 byla  schválena roční výše poplatku za  stočné pro rok 2004 :

a)     500,- Kč na  nemovitost + 200,- Kč na jednu osobu v domě bydlící

b)    500,- Kč nemovitosti využívané k rekraci a trvale neobydlené

c)     provozovny :

Ø     pohostinství U Hrušků 2.000,- Kč  + poplatek dle písmene a)

Ø     pohostinství Zásadka  2.000,- Kč

Ø     hostinec U Středů          2.000,- Kč  + poplatek dle písmene a)

Ø     M.S.B. Sedláček             2.000,- Kč  + poplatek dle písmene a)

Poplatky je možné platit na OÚ zálohově s tím, že poslední splátka musí být uhrazena nejpozději do 30.11.2004.

Volby do Evropského parlamentu

Jak jste již možná zaslechli, čekají nás v nejbližších dnech další volby. Vstupem ČR do Evropské budeme volit zástupce České republiky do  Evropského parlamentu. Tyto volby upravuje zákon 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů.

Volby jsou vyhlášeny na 11.-12. června 2004.

v      Volební místnosti budou otevřeny v pátek 11.6.2004 od 14.00 hodin a uzavřeny budou ve 22.00 hodin.

v      V sobotu 12.6.2004 potom budou volební místnosti otevřeny od 8.00  do 14.00 hodin.

v      Právo volit na území České republiky do Evropského parlamentu má:

 • každý občan ČR, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18 let
 • občan jiného členského státu, který alespoň druhý den voleb dosáhl věku 18  let a je po dobu nejméně 45 dnů veden v evidenci obyvatel podle zvláštního právního předpisu

v   Hlasovat nemůže volič ( překážky volebního práva) :

 • jehož osobní svoboda byla omezena z důvodu ochrany zdraví lidu ( pobyt na infekčním oddělení)
 • který byl zbaven způsobilosti k právním úkonům

v   Pro naše občany je volební místnost jako již tradičně na OÚ Boseň.

v   V případě potřeby volič. průkazu je nutné podat písemnou žádost o tento průkaz, která musí být opatřena ověř. podpisem, nejpozději do 27.5.2004 na OÚ. Také je možno podat písemnou žádost osobně na OÚ do 9.6.2004.

v   Hlasovací lístky budou rozdány každému voliči nejpozději 3 dny před konáním voleb a budou též k dispozici ve volební místnosti.

v   Výsledky voleb budou známy v pondělí.

v   Nezapomeňte si vzít průkaz totožnosti s sebou do volebních místností.

Marie Fričová, zapisovatelka okrskové volební komise

Záměr obce o její rozšíření se blíží.

Před několika léty byl schválen územní plán obce ve kterém byl mimo jiné rozvojové aktivity pojat cíl, zastavět lokalitu podél „Úvozu“ v lokalitě „Štěpnice“rodinnými domky. Na základě schváleného územního plánu byly získány od pozemkového fondu bezplatným převodem potřebné pozemky.

Až potud vše bez větších problémů.Ty se vynořily, až když se začal konkretizovat záměr okolo výstavby lokality „Štěpnice“.Na základě vypracované studie jsme zjistili, že zainvestování této lokality přijde na cca 10 mil. Kč.

Pro ilustraci:                           vodovod 720 tis.

splašková kanalizace      1.800 tis

dešťová kanalizace        1.800 tis.

elektrifikace                  1.000 tis.

komunikace                   4.200 tis.

veřejné osvětlení           600 tis.

rozhlas                                      300 tis.

Podtrženo sečteno je to:                                             10.420 tis.Kč

Jedná se samozřejmě o čísla, která vycházejí ze studie která je prvním krokem ve zpracování dalších stupňů projektové dokumentace, ale je to číslo na naše poměry velmi vysoké. Z výše uvedené částky bychom mohli,ale nemuseli, získat z fondu rozvoje bydlení 80.tis. na jednu bytovou jednotku.To při zvažovaném počtu rodinných domků 20 činí 1.600 tis. Kč. To bychom museli i při optimistickém myšlení zatížit obecní kasu  cca 8.800 tis.

Představa, že bychom zatížili obec dluhy, museli silně omezit i naše skromné aktivity a vzali na sebe riziko,že se nám investované prostředky do inženýrských sítí nemusí vrátit a navíc bychom museli ještě vrátit fondu získané prostředky, nás přiměla k dalšímu rozhodnutí.

Podle již realizovaných projektů v jiných obcích nebo městech jsme se rozhodli udělat výběrové řízení na zainvestování celé lokality včetně výstavby rodinných domků,s podmínkami,které si obec určí. Při splnění podmínek obce budou tyto pozemky odprodány.

Tento záměr o odprodeji byl dle zákona o obcích zveřejněn.

V současné době je připravován smluvní vztah s vítěznou firmou,kde jsou specifikovány podmínky pro firmu která bude celou výstavbu realizovat a podmínky obce,za kterých pozemky prodá.

Ve stručnosti uvádím základní podmínky obce:

Ø    finanční spoluúčast obce nebude žádná

Ø    firma zajistí výhodný hypoteční úvěr pro individuální stavebníky

Ø    v případě zájmu místních obyvatel firma odprodá 2-3 stavební parcely

Ø    firma vybuduje 4 malometrážní byty na které bude mít obec předkupní právo

Ø    veškeré inženýr. sítě přejdou darovací bezplatnou formou do majetku obce

Ø    při nedodržení lhůty výstavby přejdou nezastavěné pozemky do majetku obce

Ø    cena za prodej pozemků bude stanovena na základě znaleckého posudku

Opět ve stručnosti uvádím základní nabídky firmy:

Ø    financování výstavby bude kombinací vlastních zdrojů,úvěru,finanční dotace státu(pokud bude získána) bez přímé účasti obce

Ø    vypracuje na vlastní náklady veškerou projektovou dokumentaci

Ø    zajistí kompletní inženýrskou činnost(od územního řízení až po kolaudaci)

Ø    pro individuální stavebníky zajistí výhodný hypoteční úvěr(jsou reálné předpoklady s ohledem na velikost celé akce, kterou bude úvěrovat jeden bankovní dům)

Ø    zahájení výstavby podle připravenosti výstavby předpoklad 02/2005

Ø    dokončení výstavby 12/2007 (termín je motivován změnou DPH,aby byla výstavba realizována s 5% sazbou a byla tak výhodná pro individ. stavebníky)

Ø    termín předání veškerých inženýrských sítí obci 60/2008

Tolik ve stručnosti podstatné náležitosti, které budeme mimo jiné formulovat do smlouvy,která jak již bylo uvedeno bude předmětem nejbližšího období. Snahou obce i vybrané firmy je co nejrychleji postupovat s přípravou a co nejvíce se přiblížit s dokončením konci roku 2007, čímž zlevníme ceny domů o cca 17% vlivem nárůstu DPH.

Pokud si položíme otázku jaký efekt tato výstavba bude mít  pro naší obec,tak zase hlavní zásady, které vyplývají z výše uvedených požadavků obce a nabídky firmy, která bude celou výstavbu realizovat.

Pro názornost ty podstatné efekty:

 • obec rozšíří svůj majetek o cca 10 mil. Kč na inženýrských sítích
 • vlivem nárůstu počtu nových obyvatel se zvýší příděl do rozpočtu na dotacích o cca 350 tis. Kč každým rokem
 • zakoupením malometrážních bytů určených jako nájemní byty pro začínající mladé lidi nebo potřebné starší spoluobčany, pomůžeme řešit sociální problémy výhodnějšími podmínkami než nabízejí domy s pečovatel. službou, nebo tržní nájemné  družstev. nebo státních bytů pokud jsou vůbec k dispozici.

Závěrem je nutno připomenout, že tato výstavba není tou poslední. V rámci připravované změny územního plánu jsou připravovány další lokality pro výstavbu rodinných domků,které jsou k nahlédnutí na obecním úřadě. Zase je nutné poznamenat, že je připravováno „zadání“, což je první krok a bude nutné respektovat řadu podmínek jak našich občanů, tak institucí,kterých se vyjadřuje celá řada a vyžaduje to také řadu jednání.V této fázi jsme úspěšně zvládli jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje, který právě v prvním kole zamítl rozvoj bytové výstavby a sportovního areálu z důvodu ochrany zemědělského půdního fondu.

V úplném závěru je nutno připomenout to nejdůležitější. Jakýkoliv rozvoj je podmíněn financemi, které můžeme získávat rozvojovými aktivitami v rámci fondů v rámci ČR nebo již existujícími fondy v rámci EÚ,  na které se musíme rychle naučit sahat.

Ing.Jaroslav Sedláček,zástupce starostky

Kalendář kulturních akcí na rok 2004 v obci Boseň.

13. března od 14.00 hodin

Soutěž pro děti MILIONÁŘ

soutěž pro děti všech věkových kategorií v budově bývalé Mateřské školky

30.dubna od 19.30 hodin

 • v přírodním amfiteátru v předhradí – Svátek mají Čarodějnice

Luboš Odháněl-NASTARÝKOLENA, host večera Karel Kahovec

VELKÝ OHŃOSTROJ

 • v Bosni u Ohrady – od 20.00 hodin, tradiční  pálení Čarodějnic

1.května od 14.00 hodin

Valečovská slavnost na zahájení hlavní turistické sezóny

Program pro dospělé i děti … v průběhu celého odpoledne bude  hrát hudební skupina Country Stock, dále se v programu objeví  písničky ze Staré Prahy v podání Podskaláčka z ÚSP Kurovodice, vystoupení dramatického kroužku a tanečního kroužku  ZUŠ Mn.Hradiště ,  skupiny aerobiku ZŠ v Kněžmostě a  skupin historického šermu KOPÍ Tesák Všestary a My tři z Liberce

Pořadem bude provázet známý herec – MOJMÍR MADĚRIČ.

Sobota 8. května od 17.00 hodin

Den matek – v budově bývalé Mateřské školky

posezení pro ženy, které chtějí strávit příjemný podvečer s dětmi z obce

4.července  od 14.00 hodin

Procházka pohádkovým lesem okolo hradu Valečov

…nebude chybět dětská diskotéka a  táborák s opékáním buřtů

17. července od 10.00 hodin

Dětský den s Lesy České republiky

………soutěže,  tombola, divadelní pohádka, opékání buřtů

28. srpna  od 14.00 hodin

Valečovská slavnost – Hurá do školy

Soutěžní odpoledne pro děti s diskotékou a možná i dalším překvapením

Koncerty (večer):

18. června ( Waldemar Matuška),

2.července (Miluška Voborníková a Petr Spálený), 16.července (Schovanky),

30. července (Jakub Smolík), 13. srpna ( Yo Yo Band),

27. srpna (Josef Laufer, Hana Horecká a skupina NETO)

Záměrem pořadatelů je po skončení každého z koncertů promítat videoklipy nebo večerní film s předpokládaným zakončením ve 24.00 hodin. Pořadatelé koncertů si vyhrazují právo na změnu programu

…………..

Další akce , které jsou plánovány a kde konkrétní datum a hodina konání bude upřesněno plakátky a místním rozhlasem:

 • Výlet do přírody (duben)* Valečovská stezka lesem(květen)  * Nohejbalový turnaj  (květen)* *Badminton ( srpen)* Podzimní soutěžní odpoledne (říjen) * Mikulášská nadílka u hradu Valečov (prosinec)* Vánoční setkání s důchodci  (prosinec)
 • Dle zájmu kulturní komise nabízí zorganizování:

*   autobus. zájezdu na výstavu „Země živitelka“ v Čes. Budějovicích (koná se 26.8.-1.9.2004)

* autobusového zájezdu do Litoměřic na výstavu „ Zahrada Čech“ ( sobota 18.9.2004)

……………………………………………………………………………………….

Veškeré akce budou konány ve spolupráci OÚ, zastupitelstva obce, složek v obci – hasiči, sportovci, agentury RA+spol a kastelána hradu Valečov.

Z kroniky obce

1861   6.dubna sešel se Český sněm v Praze. Na památku zasadili žáci 2 lípy na návsi před hostincem. Lípy před kostelem zasazeny r. 1801.

1886 V posledních letech mnoho rodin náruživým pitím kořalky přišlo na mizinu. Došlo to již tak daleko, že i malé děti pijí kořalku. Příčiny jsou mnohé : zavedení kořalen, návyk a láce (množství) kořalky. Konečně mnohý se domnívá, když svůj majetek v kořalce promrhá, že jej obec k stáru musí podporovati. Za tou příčinou podává obecní zastupitelstvo 26. září 1886návrh, aby nejprve kořalna v č.p. 45 byla úplně zrušena a to z příčiny, že se v putice té čepuje nejvíce kořalky, všichni pijáci se tam scházejí a velmi často všeliké pohoršení a výtržnosti tropí. Poněvadž u čísla toho žádného uzavřeného dvorku není, stává se často, když  jdou  dítky ze škol, že ožralec před dětmi koná své tělesné potřeby, což zajisté k mravnosti mládeže neprospívá. Zároveň žádáme, by zákonodárný sbor k zamezení tohoto zlořádu ustanovil nejpřísnější tresty.

1890 rok 1890 počínaje červnem byl velmi deštivý. Již sklizeň sena byla velmi špatná, mnoho se ho zkazilo, při řekách bylo odplaveno, Žně obilné, zvláště na počátku, byly obtížné. Také ukázaly se kroupy s deštěm, takže velikou škodu nezpůsobily. Právě v době vojenských cvičení ve zdejším kraji 2.,3. a 4. září pršelo bez přestání, potoky a řeky se rozvodnily a mnoho škody nadělaly. Nejtěžší pohroma stihla Prahu zřícením se části Karlova mostu 4.září večer. V krajích, které nebyly povodní postiženy, pořádány sbírky. Na zdejší škole sebráno celkem 4 zl 24 kr.

1891 Do obecní školy tří třídní v Bosni zapsáno bylo školním průměrem 230 dětí školou povinných a v tamní obci bydlících. Z počtu toho připadá na 3. třídu 100 .Jeví se tudíž potřeba buď rozdělit třetí třídu nebo rozšířit školu o čtvrtou třídu.

1893 13.července byl přijat sbor dobrovolných hasičů Mužský k župě Mnichovohradištské s 28 členy.

1899 15.listopadu z nezjištěné příčiny vypukl požár v ranních hodinách v hostinci p.Abrahama na Mužském čp.13. Vyhořely veškeré budovy se zásobami i mrtvým inventářem. K požáru se nedostavily žádné sbory, z důvodu, že byla silná mlha, takže požár nebyl vidět.

1900 24. června jubilejní manifestační tábor lidu na úpatí hory Mužský, kdež promluvili zástupcové všech státoprávních stran českých o národních a politických právech národa českého. Ač v týž den nebylo počasí velice příznivé (časté přeháňky), účastnilo se tohoto tábora na 60.000 (někde uvedeno, že jich snad nebylo ani 20.000).

1903 Březen 1903 byl velmi teplý. Některého dne bylo tak teplo, jako v červnu. V dubnu nastal obrat : chladno, studené větry, sníh. Nejhůře bylo 19.dubna. Ráno začal padat sníh při silném větru. Padal celou noc a ještě druhý den. Celou zimu nebyla taková vánice. U stavení Lochařova nakupil se sníh až ku střeše, takže domovní dveře ze silnice byly nepřístupny

1913 21. prosince schválena stvaba silnice Zásadka – Mužský, osadním výborem Mužský, přibližným nákladem 30.000,- K. Obec Boseň činila velké překážky této stavbě.