Občasník – Listopad 2008

Slovo na úvod …..

Vážení spoluobčané,

stalo se již tradicí, a letos je to již osmnáctým rokem, že se jak na jaře, tak i na podzim, schází obecní úřad a členové zastupitelstva s Vámi, občany naší obce. Snahou je vzájemně se informovat o místním dění a často Vaše náměty, připomínky a názory, jsou inspirujícími podněty pro místní zastupitele, kam zaměřit pozornost ve své další práci a k větší občanské spokojenosti. Objektivní je však konstatovat, že v poslední době zájem ze strany občanů o tato setkání mírně upadá a to je podle nejen mého názoru, ale i názoru ostatních zastupitelů  – škoda. Vždyť se jedná o krajinu našeho domova a k tomu, aby to byl domov v hezkém prostředí, s odpovídající občanskou vybaveností a společenským životem naplněným přátelskými vztahy, k tomu je nezbytná součinnost a angažovanost se každého z nás, bez generačních a společenských  rozdílů. A toho lze docílit i tím, že projevíme zájem navzájem se vyslechnout, poradit si a podle svých možností se i zapojit do místních aktivit.

Žádné dosavadní setkání také nepostrádalo doplňující program, jehož cílem je zájemcům trochu odlehčit  pracovní část schůzového jednání.. A tak ti, kteří se účastní, mají možnost dozvědět se něco zajímavého například z historie obce, zdejší krajiny, nebo byly i promítnuty videozáznamy z místních sportovních a kulturních aktivit. A  to je jistě zpestření pro ty, kteří se chtějí o své obci něco více dozvědět, nebo se prostě přátelsky sejít a sousedsky si popovídat.

Vážení spoluobčané,

Ø   protože kolem nás vládne již pravý Dušičkový čas s typickým sychravým  počasím ,které málokdo z nás má v oblibě,

Ø   protože jako každoročně před závěrem roku téměř všichni jak ve svých domácnostech, tak i v naší domácnosti obecní, doháníme to, co jsme si předsevzali nebo co bychom chtěli, ke své spokojenosti ještě stihnout,

Ø   protože  na nás již téměř ťuká advent a náročný  čas vánoční

Ø   a protože k tomu ke všemu kolem nás vládne bouřlivá a napjatá vřava vládní  současné politiky,

proto ke zdárnému zvládnutí  výše uvedených nástrah, přeji  všem – pevné zdraví,trpělivost, pohodu….. a rozumné vytříbení na politické scéně, aby prioritou byl obyčejný  člověk a nezapomnělo se na „náš venkov“.

Marie Pšeničková

starostka obce

Z dění v obci

Parkovací plochy u obecního úřadu

V závěru loňského roku byla dokončena rekonstrukce objektu obecního úřadu – čp. 45 a  následně v průběhu prvního pololetí roku letošního byly kompletně předány k užívání i parkovací plochy, včetně garážových přístřešků a 3 skladových kójí.  Zatím ti, kteří si přišli nový víceúčelový objekt prohlédnout, hodnotí stavbu jako zdařilou a pro obec přínosnou. Nyní je důležité, zaměřit pozornost na její plné využití. To znamená připravit se do příští letní sezony na rozjezd provozu turistického ubytovacího  zařízení a rozšířit služby pro občany například o rehabilitační masáže.

Místo pro setkávání

Místo pro setkávání je název projektu, který za dotačního přispění z Programu obnovy venkova Středočeského kraje realizujeme v návesním prostoru v Bosni.  Letošní první etapa jistě  potěšila maminky s malými dětmi, kterým je určená část  prostranství se soupravou hracích prvků, na druhé straně v parku nad Žlábkem byl instalován k posezení těch starších ( a nemusí jít jen o mládež) dřevěný altán a v rámci akce byl také upraven nájezd od hlavní silnice, aby se zabránilo splachování nečistot  z hlavní komunikace do návesního rybníčku. Protože obec obdržela finanční odměnu ve výši 40tisíc korun v rámci umístění v soutěži Vesnice roku 2008, obecní zastupitelstvo schválilo využití těchto peněz na úpravu návesního rybníčku. Jeho současný stav je díky „žabinci“velice neutěšený a po konzultacích s několika odborníky se nám snad podařilo najít vyhovující, účelné  a přijatelné řešení, aby tato plocha nebyla ostudou, ale příjemným místem pro zastavení. Celý projekt „ Místo pro setkávání“ týkající se návesního a přilehlého prostoru v Bosni bude podle finančních možností pokračovat jednotlivými dílčími podprojekty.

Úprava a údržba ploch veřejné zeleně

Velké plochy strání obklopující vrch Mužský a hrad Valečov  byly i letos díky dobré spolupráci se Správou Chráněné oblasti Český ráj posekány a všechny stromy kaštanů na návsi na Mužském chemicky ošetřeny proti klíněnce. Veškeré náklady byly dotačně kryty prostřednictvím Správy CHKO. Tímto způsobem se daří realizovat tato opatření již několik let a výsledky jsou znatelné. Vrch Mužský i Valečov zdraví své návštěvníky svou upraveností a kaštany na Mužském zdárně zdobí  zelené listy. Kaštanům na Mužském rovněž velice pomáhají  také všichni dobrovolní „muzečáci“, kteří vždy na podzim shrabou a spálí spadané listí a to je hned po chemické ochraně, jeden z nejlepších způsobů, jak na malinké, ale odolné zvířátko – klíněnku, vyzrát. Za pomoc patří všem upřímné poděkování.

Pasport veřejného osvětlení

Veřejné osvětlení patří do veřejných služeb zajišťovaných obcemi. Tak jako všechno v EU i veřejné osvětlení má své normy, které by měly (mají) být dodrženy. Abychom vůbec věděli, jak na tom v naší obci jsme, rozhodlo obecní zastupitelstvo  zadat odborné firmě vypracování příslušného  pasportu, z kterého pak bude čerpáno při následné modernizaci a údržbě.

Obecní poplatky v roce 2009

„ Vše souvisí se vším“

a  protože obec je v poskytování služeb pro občany odkázána na svých dodavatelích, musí i ona  svoji cenovou politiku tomuto faktu přizpůsobit. Rozhodně se nejedná o příjemné kroky, které je obecní zastupitelstvo nuceno  řešit, ale i obec může nést zvýšené náklady  jen do přijatelné únosnosti, jinak by byl ohrožen její každodenní chod a omezen další rozvoj. Přesto je důležité dodat, že jak u splaškové kanalizace, tak i u komunálního odpadu z domácností částečně náklady  hradí obec ze svého rozpočtu.

Poplatky za splaškovou kanalizaci pro rok 2009

a)     900,- Kč na nemovitost  + 200,- Kč na jednu osobu v domě bydlící

b)     900,- Kč na jeden byt v bytovém domě + 200,- Kč na jednu osobu v bytě bydlící

c)     1.000,- Kč nemovitosti využívané k rekraci a trvale neobydlené

d)     3.500,- Kč podnikatelské provozovny

Poplatky za odvoz komunálního odpadu  z domácností 2009

I u těchto poplatků dojde k dosti razantnímu navýšení ceny. Konkrétní výši zatím neznáme, ale podle předběžných smluvních jednání se jeví jako pravděpodobné navýšení nejméně o cca 300,- Kč. Zároveň si v této době obec dává vypracovat ještě nabídku od jiných odběratelů a na základě toho bude proveden konečný výběr  smluvního partnera. Konkrétní výše poplatku bude sdělena v prosincovém občasníku, ve vývěskách a na webových stránkách obce (www.volny.cz /bosen)

Poplatky je možné platit na OÚ zálohově s tím, že poslední splátka musí být uhrazena nejpozději do 30.09.2009.

Poplatky  ze psů zůstávají ve stejné výši tj. 100,- Kč za jednoho psa

poplatek je splaný jednorázově do 31.03.2009

Územní plán

Na základě rozhodnutí obecního zastupitelstva ze dne 30.10.2008  a ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb. , zákon o územním plánování a stavebním  řádu, obec Boseň bude zpracovávat  nový územní plán obce.  Jedná se o důležitý dokument, který komplexně řeší využití území, stanoví zásady jeho organizace a koordinuje výstavbu a jiné činnosti ovlivňující rozvoj území. Výstupy budou v souladu se zákonem již v digitální podobě .

Žádáme proto občany a  vlastníky pozemků, aby své požadavky  a podněty na zapracování do návrhu zadání územního plánu, písemně uplatnili nejdéle do

28. února 2009  na OÚ v Bosni .

Uplatněné požadavky a podněty budou následně vyhodnoceny  se zpracovatelem  dokumentace tj. pověřeným úřadem -Úřadem územního plánování Městského úřadu v Mnichově Hradišti, kde zpracují Zadání, bude následovat architektonické zpracování  a po té pokračovat další procesní postup. V každé fázi rozpracovanosti proběhne  veřejné projednání. Jedná se o časově a finančně náročný dokument, se zásadním významem pro dlouhodobý rozvoj obce, který vyžaduje součinnost a spolupráci všech partnerů, kteří při zpracování vstupují do tohoto procesu .

Chodník Boseň x Kněžmost

Osud tohoto díla, po mnoho let v Bosni diskutovaného, se začíná odvíjet. Vše bude ale záviset na tom, zda najdeme pochopení u vlastníků pozemků, kterých se zamýšlené dílo dotkne a pakliže zde budeme úspěšní, může nastat další etapa – shánění nezbytných peněz……. Protože celé věci přikládáme opravdu velký význam, vždyť jde prvořadě o bezpečnost školních dětí, ale i dalších našich občanů, proto zde zveřejňujeme otevřený dopis, kterým oslovujeme vlastníky pozemků.

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si Vás tímto, jako jednoho z vlastníků dotčených pozemků,  oslovit v souvislosti s projektem, který naše obec připravuje a který řeší výstavbu sdruženého pruhu pro pěší a cyklisty z Bosně do Kněžmostu, situovaného po levé straně silnice II/268. Jedná se v podstatě o zpevněnou cestu (chodník) s určením pro pěší i cyklo dopravu. Z důvodu bezpečnosti uživatelů  bude umístěný za silniční příkop a bude oddělen zelení.

Důvod pro výstavbu je jednoznačný – bezpečnost. Neustálý nárůst dopravy  ohrožuje zejména naše občany, především děti, které docházejí nebo dojíždějí na kole do Kněžmostu do školy, k lékaři a za dalšími službami. Důležitý význam hraje i využití pro cyklo  a pěší turistiku.

1. K tomu, abychom projekt mohli realizovat, musí být obec Boseň vlastníkem pozemku a proto se tímto obracíme na všechny vlastníky, kterých se záběrem projekt dotkne,  se žádostí o odkoupení předmětné části. Dle projektového řešení se jedná o pruh v šířce cca  3 m podél silničního příkopu. Přesná výměra vyplývá ze zpracovaného záborového plánu a je uvedena v návrhu smlouvy o budoucí smlouvě kupní, která pak bude s jednotlivými prodávajícími na základě geometrického zaměření uzavřena. Výkup by byl ze strany obce Boseň proveden za smluvní cenu 20,–Kč (dvacetkorunčeských) za 1 m2, náklady na geometrické zaměření, vypracování GP a vklad do katastru nemovitostí.

Ø     Tento bod je velmi významný, neboť jediné nesouhlasné stanovisko ( a jedná se o 22 vlastníků) celý náš záměr zmaří.

2.     Dále k tomu, abychom mohli projekt úspěšně realizovat, bude nezbytně nutné zajištění  finančních prostředků z fondů EU, neboť sama obec není schopna stavbu zafinancovat. I v tom případě, musí obec nejméně 10 % nákladů uhradit z vlastních zdrojů. A k tomu, aby se obec mohla vůbec ucházet o získání dotace, je bezpodmínečně nutné vyřešit nejprve majetkové vztahy – a proto je tak důležitý odkup výše zmiňovaných částí  pozemků.

V současné době je již na akci vypracovaná projektová dokumentace, která je Vám na obecním úřadě v Bosni  spolu s odborným výkladem k nahlédnutí.

Věříme, že u Vás najdeme pochopení pro dobrou věc a pomůžete nám svým kladným přístupem vyřešit letitý problém s bezpečností našich občanů, především školních dětí a všech, kteří jsou každodenně vystaveni tak časté bezohlednosti projíždějících řidičů

Za zastupitelstvo obce Boseň

S pozdravem

Marie Pšeničková, starostka obce

Humanitární sbírka pro Diakonii Broumov

garáž u mateřské školky( bývalý OÚ) v Bosni

Pátek  5.prosince 2008 od 8.00 do 14.00 hodin

Sobota 6.prosince 2008 od 8.00 do 14.00 hodin

Věci, které pomáhají a které patří do sbírky

  • Veškeré dámské,pánské, dětské oblečení z bavlněného materiálu (trička,košile,mikiny,tepláky a teplákové soupravy,halenky,kalhoty)
  • Lůžkoviny, ručníky,utěrky, látky ( nejméně 1m2),
  • Zimní oblečení – sport. bundy a kabáty ( bez fleků, děr a molů a rozbitých zipů)
  • Kožené nepoškozené věci – bundy, kabelky, peněženky, pásky
  • Nepoškozené záclony různých rozměrů, larisy, vlněné deky
  • Plyšové hračky, spací pytle, nepoškozené knihy
  • Boty – pouze nové, přikrývky – pouze péřové

Věci je  nutné dát  do igelitových pytlů  ne do krabic !!!!!!!!

!!!!!!!!!   NEBEROU vše co je špinavé, mokré nebo zatuchlé   a DÁLE : oděvy z umělých vláken-silon,dederon,  saka, uniformy, vatované kabáty, balonové a šusťákové kabáty, vatované přikrývky,polštáře, peří, molitanové věci, lyžařské boty,lyže kočárky,kola, počítače, televizory, ledničky, domácí potřeby (skleničky, talíře, hrnce) – Náklady na likvidaci těchto nepotřebných věcí výrazně snižují hodnotu sbírky.

Výměna občanských průkazů

Platnost občanských  průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31.prosince 2003 končí nejpozději 31. prosince 2008. O vydání nového občanského průkazu je nutné požádat do 30.listopadu 2008, aby žádost byla v termínu vyřízena.

o          Pro občany narozené před 1. 1. 1936 platí výjimka – občanské průkazy, ve kterých mají vyznačenou dobu platnosti „bez omezení“ nebo „platnost prodloužena bez omezení“, zůstávají OP nadále platné

o          výměna se provádí dle místa trvalého pobytu držitele OP – pro naši obec na Městském úřadě v Mnichově Hradišti

o          více informací najdete na www.mvcr.cz

Nahlédnutí do výsledků voleb do Zastupitelstva Středočeského kraje ve dnech 17.  a  18. října 2008

Volební účast :     Boseň43,5% kraj – 42,14 %

Pořadí  dle procenta odevzdaných hlasů  ( v závorce údaj za kraj) :

ČSSD – 39,1 %(35,16), ODS – 30,5 % ( 32,81), KSČM – 9,2 %(13,75), NSK (Nezávislí starostové) – 6,4 %(5,73), Koalice pro Stř.kraj – 2,8 %(3,44), Strana zelených – 6,4 %(3,00), Středočeši – 0 %(1,64), Dělnická strana – 0 %(1,02), Volte pravý blok – 0,7 %(0,88), Strana zdravého rozumu – 2,1 %(0,82), Nejen hasiči a živnostníci – 0,7 %(0,61), Strana důstojného života – 1,4 % (0,43, Národní strana –  0 %(0,41), Konzervativní koalice – 0,7 %(0,23).

*********

Povolení kácení dřevin rostoucích mimo les

Kdo je oprávněn žádat :

Fyzická osoba, která je vlastníkem pozemku, nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na němž se dřevina nachází nebo jí písemně zmocněná osoba. V případě, že je více spoluvlastníků, jsou nutné opatřit písemné souhlasy s kácením od všech spoluvlastníků, v režimu nakládání s předmětem spoluvlastnictví podle občanského zákoníku.

Další podmínky:

o      Dřevina určená ke kácení musí být na pozemku ve správním obvodu příslušného obecního úřadu u kterého je žádost podávána. Povolení pro občany  se vydává pro stromy, jejichž obvod ve výšce 130 cm nad zemí je větší   než 80 cm a keře o celkové výměře větší než 40 m2.

o      Dřeviny  nedosahující těchto parametrů nevyžadují povolení, nesmí však náležet do významného krajinného prvku, nesmí být situovány ve zvláště chráněném území či být památným stromem.

o      Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem  zřejmě bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody (obecní úřad) do 15 dnů od provedení kácení.

o      Povolení dále není třeba, jde-li o pěstební zásahy za účelem probírky nebo obnovy porostu. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně, nejméně 15 dnů předem, orgánu ochrany přírody (obecnímu úřadu), který je může případně omezit nebo i zakázat.

Potřebné doklady ( formulář žádosti není předepsán), ale musí obsahovat:

Ø     Jméno a adresa

Ø     Druh a počet kácených dřevin, jejich obvody kmenů, v případě křovin  jejich plošné výměry

Ø     Důvod kácení dřevin

Ø     Parcelní číslo pozemku s dřevinami a katastrální území

Ø     Výpis z katastru nemovitostí ( tj. doklad o vlastnictví) a snímek  z katastru nemovitostí se zákresem předmětných dřevin

Ø     U zástupců písemné zmocnění

Ø     Telefonní kontakt na žadatele

Vydání povolení je bezplatné, lhůta pro vyřízení 30 dnů od podání, ve složitých případech je lhůta pro vyřízení 90 dnů.

******

„Od nepaměti si lidé stromů vážili a okolí svých obydlí si s nimi zkrášlovali. Při narození dítěte otec vždy zasadil strom. Již tehdy člověk zjistil, že strom na něj působí blahodárně nejen z pohledu estetického, ale že stromy vyzařují určitou sílu a energii, a mohou mít proto vliv na zdraví člověka. Odpočinout si ve stínu rozložité koruny, dotknout se kůry kmene, to jsou nezaměnitelné pocity štěstí a radosti……….“

**********

Pozvání  s vůní Vánoc ………

VALEČOVSKÁ MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA

Mikuláš se svojí pohádkovou družinou

dorazí na nádvoří Valečova

v sobotu 6.prosince 2008 v 16.00 hodin.

Rej malých čertíků a andílků vítán !

………. Ohňostroj bude odměnou

**************

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ SENIORŮ

Sobota  13.prosince 2008 od 14.00 hodin

v Hospůdce ve škole v Bosni

Středočeská Vesnice roku 2008

Hodnocení 14.ročníku provedla  Krajská komise ve dnech 9.6.-24.6.2008 vyhodnocení  se uskutečnilo v obci Petrovice dne 24.července 2008